Chanh an danh dan chi bi canh cao rut kinh nghiem

Thứ tư, 25 Tháng sáu 2008, 11:02 GMT+7


Sau hon 3 thang dieu tra ve vu viec ong Chanh an TAND huyen Phu Ninh Pham Cong Bang danh hai nguoi dan de tranh gianh dat dai, muc ky luat doi voi ong chanh an nay chi la canh cao, rut kinh nghiem.

Ngay 24/6, Chanh an TAND tinh Quang Nam Tran Ngoc Trieu chinh thuc cong bo quyet dinh ky luat doi voi Chanh an TAND huyen Phu Ninh Pham Cong Bang voi hinh thuc ky luat: canh cao va thong bao trong toan nganh toa an nhan dan tinh de rut kinh nghiem ve hanh vi cua ong Bang danh nguoi do tranh chap dat dai.


Hien truong noi ong Bang danh nguoi. Anh: Vu Trung


Nhieu cuoc dien thoai cua nguoi dan goi cho PV TS da dat cau hoi ve muc an ky luat nay va cho la qua nhe. Ngay ban than PV cung “may man” duoc ong Chanh an nay dien thoai hoi tham va hua hen nhieu dieu hap dan! Ong Nguyen Linh, nha o xa Tam An, huyen Phu Ninh buc xuc bao rang, muc ky luat canh cao doi voi ong Chanh an Pham Cong Bang la qua nhe. Lieu ong Bang co the ngoi de xet xu cac vu an lien quan den tranh chap, danh nguoi?

Trong quyet dinh ky luat vua duoc cong bo cung nhu bao cao gui TAND toi cao cua Chanh an TAND tinh Tran Ngoc Trieu co ghi ro: Vao ngay 20/3/2008, ong Pham Cong Bang-Tham phan, Chanh an TAND huyen Phu Ninh, tinh Quang Nam da co hanh vi danh nguoi, gay du luan khong tot tai dia phuong.

Qua thu thap thong tin tu Cong an xa Tam An, UBND xa Tam An, huyen Phu Ninh, Phong tai nguyen moi truong va Cong an huyen Phu Ninh, TAND tinh co du co so ket luan: Ong Pham Cong Bang nghi ngo ong Pham Nhi (nguoi hanh xom) tru tai thon An My II, xa Tam An, huyen Phu Ninh, tinh Quang Nam, khi tien hanh xay dung nha o da lan chiem dat cua minh nen cam cau liem qua dut tuong dang xay cua ong Nhi lam roi do mot so vien gach.

De bao ve tai san cua minh, ong Pham Nhi den giat cau liem. Ong Bang da dung tay kep co, vat nga ong Nhi, lam ong Nhi xay xat nhe. Trong khi hai nguoi xo xat thi vo ong Bang (ba Do Thi Thanh Mai) cung xong vao nam toc ong Nhi giat nguoc ra phia sau va dung dep danh vao mat ba Nguyen Thi Thuc Doan (vo ong Nhi).

Ong Pham Nhi tu di giam dinh phap y, Trung tam giam dinh phap y tinh Quang Nam ket luan thuong tich cua ong Nhi la 5%.


Co quan dieu tra cong an huyen Phu Ninh dieu tra tai hien truong sau khi ong Bang co hanh vi danh nguoi do tranh chap dat dai. Anh: Vu Trung.

Qua kiem tra, Phong tai nguyen - moi truong huyen Phu Ninh ket luan ong Pham Nhi khong lan chiem dat cua ong Pham Cong Bang. Cong an huyen Phu Ninh, tinh Quang Nam co ket luan so 01/CSDT ngay 14/5/2008 xac dinh ong Pham Cong Bang da co hanh vi xam hai suc khoe nguoi khac va huy hoai tai san, xet tinh chat muc do khong nguy hiem, hau qua khong lon, chi den muc xu ly vi pham hanh chinh, nen khong khoi to vu an hinh su theo don yeu cau cua ong Pham Nhi.

Tren co so ket qua dieu tra xac minh cua cac co quan chuc nang huyen Phu Ninh, Uy ban kiem tra Huyen uy Phu Ninh da hop va nhan xet rang: “Nguyen nhan su viec dang tiec xay ra la do ong Pham Cong Bang tranh chap dat dai voi ong Pham Nhi. Do non nong, thieu binh tinh, khong kiem che va thieu guong mau, bieu hien tinh ca nhan, chu quan nen ong Bang da co hanh vi danh nguoi. Hanh vi cua ong Pham Cong Bang tinh chat khong nguy hiem, hau qua thiet hai khong lon, lan dau vi pham. Nhung da gay du luan khong tot trong mot bo phan nhan dan, anh huong den uy tin cua nguoi dang vien. Tuy nhien ong Pham Cong Bang la con liet sy, la can bo truong thanh tu co so, co nhieu nam tham gia cong tac trong nganh Toa an. Do do, Uy ban kiem tra Huyen uy Phu Ninh da quyet dinh ky luat ong Pham Cong Bang hinh thuc: Khien trach…”.

Tai Thong bao so 122-TB/HU ngay 05/6/2008 cua Ban Thuong vu Huyen uy Phu Ninh cung thong nhat voi hinh thuc ky luat doi voi ong Pham Cong Bang la khien trach ve mat Dang nhu Uy ban kiem tra Huyen uy da quyet dinh.

Can cu ket qua xet, bieu quyet hinh thuc ky luat cua Hoi dong ky luat, ngay 24/6/2008 Chanh an Toa an nhan dan tinh Quang Nam ban hanh Quyet dinh so 01/QD-TCCB.TA thi hanh ky luat ong Pham Cong Bang - Tham phan, Chanh an TAND huyen Phu Ninh, tinh Quang Nam hinh thuc ky luat: Canh cao.

Cung trong ngay 24/6, ngay sau khi cong bo quyet dinh ky luat, Chanh an TAND tinh Quang Nam Tran Ngoc Trieu da trieu tap cuoc hop toan co quan va chinh thuc phat thong bao trong toan nganh, yeu cau chanh an TAND cac huyen, thanh pho; chanh toa cac Toa chuyen trach; truong phong cac Phong nghiep vu truyen dat toan van thong bao nay den can bo, cong chuc tai cuoc hop giao ban tuan. Thong qua vu viec nay yeu cau giao duc cho can bo, cong chuc trong don vi rut kinh nghiem, kien quyet khong de xay ra hanh vi vi pham tuong tu trong nganh TAND tinh Quang Nam.

Dieu du luan quan tam nhieu hon la trong vu chanh an danh dan nay con co vo ong Bang la mot co giao cung tham gia danh nguoi. The nhung nganh giao duc khong he co hinh thuc xu ly doi voi co giao dung lop nay.

Ngay sau khi cong bo muc ky luat doi voi ong Pham Cong Bang, PV TS da co cuoc trao doi rieng voi Chanh an TAND Quang Nam Tran Ngoc Trieu:

Thua ong, nhieu y kien cho rang muc ky luat ong Bang nhu vay la qua nhe so voi hanh vi danh dan cua ong Chanh an?

Viec thi hanh hinh thuc ky luat canh cao doi voi ong Pham Cong Bang duoc thuc hien theo quy dinh ve tham quyen cua Chanh an TAND cap tinh duoc quy dinh tai diem m, muc 4 Quyet dinh so 51/2002/QD-TCCB ngay 23/10/2002 cua Chanh an TAND toi cao ve phan cap quan ly can bo TAND dia phuong.

Muc ky luat nay qua thuc la qua nhe doi voi nhung sai pham nhu vay cua mot can bo, nhan vien cua nganh TAND, dac biet la doi voi nhung nguoi giu chuc vu Chanh an. Tuy nhien, de thi hanh ky luat voi hinh thuc cao hon thi thuoc tham quyen xem xet, quyet dinh cua Chanh an TAND toi cao.

TAND tinh da bao cao bang van ban voi Chanh an TAND toi cao de xem xet. Viec xem xet muc ky luat nay cua Chanh an TAND tinh la dua tren ket luan cua nganh chuc nang o huyen, TAND tinh hoan toan khong co su bao che cho bat ky ca nhan hoac lanh dao nao cua nganh toa an.

Vay, neu co du tham quyen quyet dinh, ong se xu ly nhu the nao?

Toi khong chap nhan hanh vi danh nguoi cua ong Bang, boi ong Bang la Tham phan, Chanh an TAND huyen. Nguoi co tham quyen de ngoi xet xu ma lai co hanh dong nhu vay la khong the chap nhan duoc. Chinh vi vay, neu toi co du tham quyen, chac chan toi se co hinh thuc ky luat nang hon. Voi hanh vi nay, noi thuc long ong Bang khong the ngoi de xet xu duoc.

Lieu sau khi cong bo ky luat, ong Bang co con giu chuc vu Chanh an TAND huyen Phu Ninh va co con ngoi de xet xu cac vu an danh nguoi, gay thuong tich khi bi co quan to tung truy to?

Lanh dao TAND Quang Nam cung nhu Uy ban Tham phan dang xem xet de dieu chuyen cong tac doi voi ong Pham Cong Bang. Co the rut ong Bang ve cong tac tai TAND tinh hoac dieu chuyen ong Bang ve cong tac tai mot huyen nao do. Hien chung toi dang xem xet.

Neu de ong Bang giu chuc Chanh an TAND huyen se khong phu hop, vi se khong con du uy tin de xet xu. Noi thuc, ngay sau vu ong Bang danh dan, ban than toi cung bi Chanh an TAND toi cao khien trach va phe binh. Toi cung phai nghiem tuc nhan khuyet diem vi khong quan ly tot can bo.

Xin cam on ong!Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.