Cham la do chu dau tu khong lam het trach nhiem

Thứ năm, 01 Tháng mười hai 2011, 06:20 GMT+7


Lien quan den thong tin cac cong trinh cham tien do do so thua lo, cac nha thau duoc thanh toan vat lieu xay dung gia thap do chu dau tu can cu theo bao gia cua So Xay dung HN, phong vien da co buoi trao doi voi ong Tran Hop Dung, Truong phong Quan ly kinh te, So Xay dung Ha Noi.
Cong trinh dap chieu vi nha thau so lo
Tuyen duong nhin thay ma kinh o Ha Noi
Nhung tuyen duong tram ty... loi ‘ruot’


PV: Phong vien da di khao sat nhieu du an giao thong, xay dung vua va nho tren dia ban thanh pho Ha Noi bi cham tien do, gay buc xuc trong nguoi dan. Cac nha thau khi ly giai ve van de nay deu cho rang, mot phan cham tien do la do viec giai phong mat bang gap kho khan.

Nhung nguyen nhan chinh, van de cot loi o day la do nha thau duoc cac chu dau tu thanh toan vat lieu xay dung ap theo khung gia thap so voi thuc te. Va gia nay la thong bao gia cua So Xay dung Ha Noi dua ra?

Ve mat phap ly, khi chinh phu da ban hanh nghi dinh so 112 quy dinh ve chi phi dau tu cong trinh, trach nhiem rat ro rang duoc giao cho chu dau tu trong viec quan ly chi phi, trong do co noi dung quan ly ve gia. Toi noi luon, viec quan ly gia tren dia ban Ha Noi hien nay, So Xay dung duoc Uy ban nhan dan thanh pho giao cho nhung nguoi chuyen mon phoi hop voi So Tai chinh.

Quyet dinh 02 cua UBND Thanh pho Ha Noi da noi ro viec nay se do So Xay dung cung voi So Tai chinh cong bo gia vat lieu de lam co so tham khao cho cac chu dau tu su dung nguon von nha nuoc do thanh pho Ha Noi quan ly, lap du toan cung nhu dieu chinh du toan.

Toi phai noi chu “tham khao” o day de moi nguoi hieu: gia phu thuoc vao rat nhieu yeu to, dac biet la thi truong, gia phu thuoc vao quy luat cung cau, quy luat canh tranh va rat nhieu quy luat khac. Trong do, gia phu thuoc vao nhung yeu to gi: thanh toan cham hay thanh toan nhanh, khoi luong mua nhieu hay it. Ta khong the so sanh giua mot du an ma lam ca dai cong truong, xay dung mot san bay chang han so voi mot du an duong lang ngo xom. Mua 1 trieu khoi cat khac voi viec mua 100 khoi cat.

Cai khac nua con phu thuoc vao cu ly van chuyen. Tai sao cong bo gia ngay xua minh khong lam duoc chi tiet nhu bay gio. Boi vi ngay xua dia ban Ha Noi khac. Bay gio, dia ban Ha Noi rat rong. So dang co gang de di khao sat duoc cac tuyen diem chinh ma co lien quan den cac loai khai thac. O nhung vung sat khu vuc song ma mua cat thi cu ly phai cho gan hon thi gia se thap, ma o xa hon thi gia no se khac.

Ong Dung khang dinh: So Xay dung nghe thong tin tu cac chu dau tu hoac la cac nha thau voi tu cach la co quan chuyen mon, So se co tham muu de thao go va huong dan.
Cham la do chu dau tu khong lam het trach nhiem

Cau chuyen o day la khi ra mot cong bo gia thi chi mang tinh chat dien hinh, pho thong. Khong the nao viec cong bo gia dap ung duoc het tinh chinh xac, day du cua mot dia diem thi cong cu the. Chinh vi vay, cac thong tu huong dan cua Bo da quy dinh, trach nhiem cua chu dau tu trong viec lap du toan cong trinh, ke ca viec nghiem thu thanh quyet toan la phai can cu vao thuc tien de xay dung gia. Trong cong bo gia cua So hien nay la cong khai cac tren trang cua So, de chia se thong tin. Khi do, chu dau tu co the can cu vao bang do de xem rang, gia cua minh thanh toan da dung chua.

Nhung tren dia ban rong nhu vay thi mua da o huyen My Duc se khong the giong mua da o huyen Dan Phuong duoc. Mua cat o Dan Phuong thi chac chan cung khac viec mua cat o My Duc.

Vay thi o day, trach nhiem cua chu dau tu la rat ro rang trong viec xay dung phuong an gia. Neu chu dau tu ma lay noi dung cong bo gia cua So xay dung de lam co so lap du toan thanh quyet toan thi chu dau tu phia hoan toan chiu trach nhiem ve viec lay thong tin do. Do la do chu dau tu khong co bo may thi so giup cac anh bang nhung thong tin nhu vay. Nhung thong tin phai gan voi thuc tien. Chinh vi the ma trong cong bo gia cua So dua ra da viet rat ro trach nhiem the nao, lay gia the nao va chu dau tu khi co noi dung can thiet thi phan anh.

O day chung toi hoan toan chia se thong tin 2 chieu: Ngoai quan ly nha nuoc ra, giup dinh huong, ve mat y chi cua UBND TP chi dao la giam thieu bot nhung chi phi khong can thiet cho cac chu dau tu. Vi 29 quan huyen voi nhieu chu dau tu khac nhau, ma moi chu dau tu deu to chuc di lay thong bao gia thi rat vat va va co han che ve mat chi phi. Nhung minh khong the nao ban hanh gia ma phu duoc tat ca cac noi dung do. Vi con phu thuoc vao quy luat cung cau thoi diem, dia diem roi cu ly quang duong va nhieu yeu to khac.

PV: Nhung theo phan anh cua rat nhieu nha thau, cac chu dau tu deu chi thanh toan cho cac nha thau theo gia vat lieu xay dung ma so Xay dung cong bo?

Neu chu dau tu ma can cu vao bang gia cua lien So xay dung va So tai chinh dua ra thi quyen do la cua chu dau tu va chu dau tu chiu trach nhiem voi quyet dinh do.

Toi noi vi du, voi cac du an ma khong phai van chuyen cat bang xe ma chi dung tau hut chang han, cat re hon rat nhieu so voi thong bao gia cua so. Neu chu dau tu thanh toan theo bang gia do thi chu dau tu lam that thoat ngan sach. Neu chu dau tu o khu vuc ma gia cat mang tinh chat khong co tinh pho thong va dien hinh nhu lien so Xay dung va so Tai chinh cong bo thi viec dua gia do ra cung lai la mot cai gay kho khan cho nha thau, anh huong den tien do thi cong. Viec do nha thau cung phai co phan anh voi chu dau tu

Va chu dau tu voi chuc nang va nhiem vu duoc giao phai thuc hien viec do. Chu dau tu ma vuong, kho khan trong qua trinh to chuc thuc hien co quyen cung nhu trach nhiem phan anh noi dung do len So Xay dung de So Xay dung co huong dan cho chu dau tu.


Cham la do chu dau tu khong lam het trach nhiem
Theo ong Dung, viec chenh gia vat lieu xay dung khong he co khuc mac gi nhu cac nha thau da phan anh
PV: Tuc la theo ong, viec nay khong he co khuc mac gi nhu cac nha thau dang noi?

Khong he co vuong mac gi. Viec nay hoan toan theo quy dinh cua Nghi dinh 112 rat ro. Tham quyen hoan toan la do chu dau tu.

PV: Nha thau phan anh rang, bao gia cua So Xay dung co the chinh xac nhung la o dia diem do, vao thoi gian do. Nhung cac nha thau mua tren thuc te luon bi dat hon vi con tinh them chi phi van chuyen, tien xe co, tien vat lieu tang theo ngay. Trong khi do, phan anh thuc te nay voi chu dau tu thi hau het cac chu dau tu de cho rang, ho chi co the thanh toan theo cong bo gia cua lien So Xay dung va So Tai chinh dua ra.

Cai do thi chung ta nhin nhan van de la nang luc cua chu dau tu. So Xay dung ngoai chuc nang quan ly nha nuoc ra cung duoc UBND TP giao lam chu dau tu. So Xay dung cung phai thanh lap mot bo phan la bo phan xay dung gia vat lieu noi bo. Mac du co bo phan do nhung co nhung loai vat lieu, nhung loai trang thiet bi khong mot don vi nao trong So co du nang luc de to chuc thuc hien thi So xay dung phai ki hop dong di thue tu van tham dinh gia. Day don thuan la cach lam viec thoi.

Cach lam viec do la viec rat la ro trong quy dinh. Tuc la chu dau tu co the lam viec do hoac co the thue to chuc co nang luc de thuc hien viec do. Chu dau tu khong thue tuc la lam khong het quyen cua minh. Chu dau tu de cho gia cua nha thau bi thanh toan tren thuc tien bi thap la lam khong het trach nhiem cua minh.

PV: Nha thau cho rang, ho khong the noi voi chu dau tu duoc thi cung khong dam noi voi So xay dung vi “lo gap rac roi”?

Cai do thi khong dung. Qua cach lam viec cua So Xay dung tren linh vuc quan ly nha nuoc cung nhu ke ca linh vuc o vi tri lam chu dau tu, So Xay dung dang huong theo dinh huong cua chinh phu la xay dung chinh phu dien tu. Don gian nhu cac thong tin cua So Xay dung deu co tren website. Neu nha thau ngai co the len website hoi, khong ngai co the gui cong van, van ban ve So Xay dung. Tat ca nhung noi dung do deu duoc giai quyet. Khong chi chu dau tu, nha thau ma bat ki nguoi dan nao cung co the hoi.

Viec tiep can voi chu dau tu va nha thau la trach nhiem 2 chieu. Khi chung toi duoc nghe thong tin tu chu dau tu hoac nha thau thi chinh vai tro quan ly nha nuoc cua So Xay dung se duoc the hien, ngoai viec huong dan ra thi giup do cac chu dau tu trong viec thuc hien.

PV: Neu nhu cau chuyen cac cong trinh cham tien do do cac nha thau bi thanh toan thap, lam viec theo kieu “cam chung” de dam phan gia tot hon, tranh lo thi nhu da trao doi, do la trach nhiem cua chu dau tu. Vay So Xay dung HN, voi tu cach la co quan quan ly Nha nuoc co dong thai gi khong?

Toi da noi ve trach nhiem cua cac ben lien quan trong do co ca trach nhiem cua nha thau, do la viec phan anh. So Xay dung nghe thong tin tu cac chu dau tu hoac la cac nha thau voi tu cach la co quan chuyen mon, So se co tham muu de thao go va huong dan.

PV: Xin cam on ong!

Thu LyCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.