Canh sat den nha dan lam thu tuc doi chu xe

Thứ tư, 15 Tháng năm 2013, 06:41 GMT+7

Canh sat khu vuc se xuong tan nha dan de giup ke khai “Giay khai dang ky sang ten, di chuyen xe”, sau do mang ve lam xac nhan roi lai truc tiep mang den tra cho dan...Anh minh hoa

Canh sat khu vuc xuong tan nha dan de giup ke khai, lam thu tuc sang ten doi chu xe - anh minh hoa

Tai Hoi nghi giao ban bao chi Thanh uy chieu 14/5, Pho Giam doc Cong an thanh pho Ha Noi Nguyen Duy Ngoc cho biet, Cong an Thanh pho da to chuc in va cap phat mau “Giay khai dang ky sang ten, di chuyen xe”, dong thoi huong dan thuc hien Thong tu 12 ve cong tac dang ky xe de to chuc, ca nhan biet, theo doi va giam sat thuc hien.

Ong Ngoc cung cho bie, Giam doc Cong an Thanh pho da chi dao Canh sat khu vuc truc tiep den tung ho gia dinh nam tinh hinh so nguoi co nhu cau dang ky sang ten, di chuyen xe; tuyen truyen, van dong cac ho gia dinh chap hanh quy dinh ve sang ten, di chuyen xe; phat giay khai, sau do canh sat khu vuc mang ve Cong an phuong lam xac nhan roi truc tiep mang den nha tra cho nhan dan.

“Tuy viec lam nay khien luc luong canh sat khu vuc vat va mot chut nhung dieu do da giup cho nguoi dan thuan tien hon, chi viec cam giay xac nhan do den co quan dang ky xe” - ong Ngoc chia se.

Cung theo Pho Giam doc Cong an Thanh pho, Ha Noi hien co 4 diem dang ky sang ten o to va 29 diem dang ky xe may. Thoi gian tu nay den cuoi nam, Canh sat khu vuc se tiep tuc xuong nha dan phat to khai sang ten doi chu xe.


"Lanh dao Cong an Thanh pho da chi dao cac don vi oo tri can bo huong dan nhan dan lam thu tuc va to chuc tiep nhan, giai quyet het cac truong hop nhan dan den lam thu tuc sang ten, di chuyen xe trong ngay. Yeu cau, dong vien can bo, chien si lam cong tac dang ky xe neu cao tinh than trach nhiem, lam them gio giai quyet het cac ho so dang ky sang ten, di chuyen xe trong ngay" - ong Ngoc cho biet.


Ngoai ra, Cong an Thanh pho se tiep tuc phoi hop voi cac nganh de viec sang ten doi chu xe cua nguoi dan duoc thuc hien dat ket qua cao. Doi voi cac huyen ngoai thanh, Truong Cong an cac huyen se bao cao Chu tich huyen chi dao Chi cuc Thue, Kho bac Nha nuoc cung cap phoi hop luc luong Cong an xuong tung xa, thi tran tren dia ban lam thu tuc dang ky sang ten, di chuyen xe cho nhan dan.

Theo ong Nguyen Duy Ngoc, sau 15 ngay thuc hien Thong tu 12 cua Bo Cong an ve chuyen doi xe chinh chu, Cong an Thanh pho da tiep nhan 7.403 ho so dang ky sang ten, di chuyen xe o to, tang 98%, trong do sang ten trong TP 5.167 xe, chuyen den 506 xe,chuyen di 1.730 xe.

Cong an Thanh pho cung da tiep nhan 1.473 ho so sang ten, di chuyen xe mo to, xe may, tang 88,6%. Trong do sang ten trong Thanh pho la 939 xe, chuyen den 149 xe, chuyen di 385 xe.

Bat giu 4 doi tuong co moi

Theo Pho Giam doc Cong an Thanh pho Nguyen Duy Ngoc, Phong PC45, thoi gian qua, Cong an thanh pho Ha Noi da phat hien, bat giu 4 doi tuong co moi lam thu tuc dang ky xe tai co so dang ky xe so 86 Ly Thuong Kiet.

Ngoai ra, PC45 cung bat 6 doi tuong co moi lam nhanh ho so nop thue truoc ba tai Chi cuc Thue Hoang Mai va xu phat hanh chinh theo quy dinh. Tuy nhien, qua khai thac, Cong an Thanh pho chua phat hien cac doi tuong co moi co lien he, moc noi voi can bo cong an de an chia tien cua nguoi dan den lam thu tuc.

Cung tai buoi giao ban bao chi chieu 14/5, ong Ngoc cho biet, ke tu dau nam 2013 den nay, Cong an Thanh pho da tam giu 18.112 luot phuong tien va 122.000 bo giay to xe cac loai, tuoc giay phep lai xe cua 35.612 truong hop, phat hanh chinh tren 122,8 ty dong.


Xuan Hung

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.