Can bo vi pham Luat Hinh su van ung dung tai vi

Thứ hai, 05 Tháng mười một 2007, 11:00 GMT+7

Tra Vinh:

Mot loat sai pham nghiem trong da duoc phanh phui voi so tien sai pham hang ty dong. The nhung nhieu can bo vi pham tai Chi cuc Trong trot& Bao ve thuc vat va Trung tam khuyen ngu Tra Vinh den nay van chua bi xu ly.


Can bo vi pham Luat Hinh su van ung dung tai vi
Chi cuc Trong trot & Bao ve thuc vat Tra Vinh

Sai pham nhieu ty dong

Cuoi thang 9, dau thang 10/2007, Thanh tra tinh Tra Vinh cong bo ket luan thanh tra tai Chi cuc Trong trot & Bao ve thuc vat Tra Vinh (Chi cuc TT&BVTV) va Trung tam khuyen ngu (TTKN).

Tu nam 2001 den nam 2006, ket qua thanh tra tai Chi cuc TT&BVTV Tra Vinh cho thay co sai pham tren 3,215 ty dong. Dau tien la sai pham trong viec su dung nguon kinh phi ngan sach cua tinh, ket luan thanh tra chi ro sai pham len den tren 1,655 ty dong.

So tien nay, can bo Chi cuc cau ket voi nhung can bo thuoc Tram BVTV huyen Tieu Can, Cau Ngang lap khong chung tu de thanh toan. Trong cong tac tap huan va huan luyen chuong trinh IPM (chuong trinh quan ly dich hai tong hop trong san xuat nong nghiep), co dau hieu thong dong trong khau thanh toan giua ke toan va nguoi lam chung tu de rut tien.

Lanh dao Chi cuc TT&BVTV Tra Vinh khong kiem tra doi chieu dinh ky voi thu quy, tu do thu quy cho tam ung ngoai so sach voi so tien tren 212,5 trieu dong. Ngoai ra, Chi cuc nay da tu van cho nong dan mua giong trong bap len khong hat, sau do cac ho nay khai khong de duoc boi thuong thiet hai gan 40 trieu dong.

Can bo Chi cuc TT&BVTV Tra Vinh da lap quy trai phep tu cac nguon IPM, hoa hong, lai ngan hang, cac Cty thuoc bao ve thuc vat ung ho va cong tac vien trich nop, voi tong so tien la tren 1,367 ty dong.

Trung tam Khuyen ngu da vi pham nguyen tac tai chinh voi so tien gan 2,6 ty dong. Trong do, da phan cac khoan thu chi duoc can bo Trung tam quyet toan khong, chiem dung tien ngan sach de lap quy, tieu xai.

Tu nam 2003 den 2005, TT nay da quyet toan khong cac mo hinh nguon von do TTKN Quoc gia cap va su dung cac nguon von khac de lap quy trai phep hon 358 trieu dong. So tien nay duoc “vo tu” su dung de khen thuong, tiep khach, tang qua… dac biet co hon 43,5 trieu dong duoc dung de chi tra tien dien thoai cho cac can bo TT.

TTKN Tra Vinh con ky voi So Khoa hoc cong nghe tinh nay 7 de tai nghien cuu nuoi trong thuy san, tap huan ky thuat tong gia tri hon 1,8 ty dong. Qua thanh tra cho thay can bo TT khong nop kinh phi thua va kinh phi thu hoi dung quy dinh, chi sai nguyen tac hon 749 trieu dong.

Trong nguon von hoat dong san xuat kinh doanh, TT nay cung chi sai nguyen tac hon 1 ty dong trong nguon von. Rieng ong Tran Hoang Phuc, Giam doc TT da chi dao cap duoi cho ong ung tien sau do lap khong chung tu de chiem doat hon 459 trieu dong.

Chi “nghiem khac kiem diem”?

Ong Tran Hoang Phuc, hien dang la Pho Giam doc So Thuy san Tra Vinh. Ket luan thanh tra khang dinh ong Phuc co dau hieu vi pham vi pham dieu 278 Bo luat Hinh su.

Trong do, ong Phuc co hanh vi loi dung chuc vu giam doc TTKN de vu loi, lam trai cac nguyen tac quan ly tai chinh, lap chung tu quyet toan khong voi so tien tren 964 trieu dong; co dau hieu tham o 374 trieu dong. The nhung, doan thanh tra chi de nghi UBND tinh Tra Vinh kiem diem va xu ly nghiem doi voi ong Phuc.

Ong Tran Van Lien – nguyen Pho giam doc TTKN vi da co hanh vi tham muu, de xuat xet duyet dau tu cac mo hinh sai quy dinh; dong tinh voi Giam doc trong viec lap chung tu quyet toan khong de lap quy trai phep; chi tien dien thoai cho ca nhan khong dung quy dinh voi so tien hon 4,7 trieu dong.

Nguyen Pho Giam doc Tran Van Dung (nay la Giam doc trung tam giong) duyet chi quy trai phep hon 63 trieu dong, trong do chi cho ban than 5,5 trieu tien dien thoai. Cac ong nay cung chi bi de nghi nghiem khac kiem diem.

Tai Chi cuc TT&BVTV, ket luan thanh tra cung khang dinh cac can bo da lap quy trai phep, co dau hieu vi pham Dieu 166-278 cua Bo luat Hinh su. Ong Kim Xe, Chi cuc truong chiu trach nhiem trong viec quan ly tai chinh nhung de xay ra thu chi khong dung nguyen tac, co dau hieu vi pham Luat hinh su voi so tien tren 3,215 ty dong.

Rieng ca nhan da vi pham trong viec lap quy trai phep, chenh lech mua lua giong va tien tam ung tu quy trai phap luat tong cong la 72 trieu dong. Ong Kim Xe chi bi de nghi xu ly hanh chinh theo phap lenh can bo cong chuc, voi hinh thuc cach chuc Chi cuc truong.

Ong Nguyen Van Phuoc, Truong phong Hanh chinh kiem Chu tich cong doan cua Chi cuc co dau hieu tham o tai san, cung chi bi buoc nop lai so tien gan 260 trieu dong va de nghi buoc thoi viec.

Ba Dang Thi Thuy, Ke toan truong kiem Pho phong Hanh chinh dong tinh voi nhung sai pham trong quan ly tai chinh, lap chung tu sai nguyen tac, lap quy trai phep, su dung quy ngan sach de gui ngan hang. Ba Thuy bi buoc nop lai so tien gan 224 trieu dong va bi de nghi cach chuc, cho thoi viec.

Den nay, hau het cac can bo tren deu chua he bi xu ly theo de nghi cua Thanh tra tinh, ngoai tru ong Kim Xe, Chi cuc truong Chi cuc TT&BVTV Tra Vinh dang bi dinh chi chuc vu.

Dieu du luan dac biet quan tam la tai sao Thanh tra tinh Tra Vinh khong chuyen ho so sang co quan dieu tra ma chi de nghi xu ly hanh chinh doi voi mot loat sai pham nghiem trong cua cac can bo nay?

Kien GiangCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.