Cai tien thu tuc cap ho chieu pho thong

Thứ bảy, 24 Tháng tám 2002, 09:22 GMT+7

Cuc Quan ly xuat nhap canh (QLXNC), Bo Cong an, vua co thong bao cu the nhung van de co ban lien quan den viec cap ho chieu ra nuoc ngoai vi viec rieng, ma phan lon hien nay la danh cho nhung nguoi di xuat khau lao dong.

Nguoi co nguyen vong chi can lam 2 to khai de nghi cap ho chieu pho thong, to khai nay duoc phat truc tiep (khong phai mua). Nguoi de nghi cap ho chieu ke khai day du, ro rang, co dan anh, kem theo 3 tam anh (tong cong 5 anh moi chup), co 4x6 cm (mat nhin thang dau de tran), co xac nhan va dong dau giap lai cua truong cong an phuong, xa noi, dang ky ho khau thuong tru hoac tam tru dai han. Neu nguoi de nghi cap ho chieu xuat trinh day du giay chung minh nhan dan va giay to ve ho khau hop le, thi to khai khong phai co xac nhan cua truong cong an phuong, xa. Day la su cai tien ve thu tuc, tao thuan loi hon cho nguoi dan.

Sau khi lam to khai, nguoi de nghi cap ho chieu truc tiep nop ho so tai cong an cap tinh, thanh pho truc thuoc TU; truong hop can thiet co the nop tai Cuc QLXNC. Neu nop ho so tai cong an tinh thi don vi nay co trach nhiem xem xet, giai quyet va chuyen ve Cuc QLXNC trong vong 10 ngay (ke tu khi nhan du ho so hop le). Cuc se kiem tra, cap ho chieu trong vong 5 ngay lam viec (ke tu khi nhan du ho so hop le) do cong an tinh chuyen den.

Neu nguoi de nghi cap ho chieu nop ho so tai cong an tinh qua 10 ngay lam viec, ma van khong duoc thong bao da chuyen ho so ve Cuc QLXNC, thi co the truc tiep den Cuc xuat trinh giay bien nhan ve viec da nop ho so tai cong an tinh. Khi do, Cuc se cho ke khai lai 1 to khai de nghi cap ho chieu, tren co so do xem xet cap ho chieu trong thoi han khong qua 5 ngay lam viec ke tu khi nhan to khai. Nhu vay, du cong an dia phuong co de xay ra tinh trang giai quyet cham, thi Cuc QLXNC van co bien phap dam bao dung thoi gian cap ho chieu cho nguoi dan khong qua 15 ngay.

Nguoi de nghi cap ho chieu nop ho so tai cong tinh, neu co nguyen vong duoc truc tiep mang ho so ve Cuc QLXNC (sau khi duoc cong an tinh xet duyet va niem phong), thi cong an tinh giai quyet theo de nghi cua ho, nham rut ngan thoi gian cho doi (khong yeu cau nguoi do phai lam don de nghi va cung khong phai cap “giay gioi thieu" cho nguoi do de mang ho so ve Cuc QLXNC). Neu ho co nguyen vong truc tiep nhan ho chieu tai Cuc QLXNC, thi Cuc se trao cho ho.

Le phi cap ho chieu theo quy dinh tai Quyet dinh so 136/QD/BTC ngay 10/11/1999 cua Bo Tai chinh la 200.000 dong, co quan quan ly xuat nhap khau khong thu them bat cu mot khoan nao khac.

(Theo Thanh Nien)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.