Cai nghien theo luat hay vi loi ich nguoi nghien

Thứ tư, 23 Tháng tư 2003, 18:54 GMT+7

Tai cuoc hop cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi chieu nay (23/4), ve viec trien khai thuc hien Luat Phong chong ma tuy, Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Thanh Tai da de nghi Chinh phu va Quoc hoi cho TP.HCM duoc phep thuc hien de an thi diem cai nghien va quan ly sau cai voi thoi gian cai nghien la 2 nam va quan ly sau cai la 2-3 nam... Nhung de an nay hien chua nhan duoc su dong thuan cua Uy ban ve cac van de xa hoi cua Quoc hoi va mot vai dai bieu trong Uy ban Thuong vu.


Cai nghien - theo luat hay vi loi ich nguoi nghien?
Mot con nghien tren duong pho.

Ong Nguyen Thanh Tai cho biet, sau khi nghien cuu cac quy dinh phap luat hien hanh, kinh nghiem to chuc cai nghien ma tuy o mot so dia phuong, tham khao kinh nghiem cai nghien ma tuy cua cac nuoc, UBND thanh pho HCM rat muon trien khai thi diem ve quan ly sau cai nghien ma tuy 2-3 nam.

Tuy nhien, mot vuong mac hien nay la theo quy dinh cua phap luat, viec cai nghien ma tuy tap trung chi duoc toi da trong thoi gian 2 nam. Chinh vi dieu nay ma tinh trang tai nghien thuong rat cao (90%) khi nguoi nghien tro ve cong dong sau thoi gian cai nghien tap trung 2 nam.

TP.HCM da 4 lan co cong van trinh Uy ban thuong vu Quoc hoi, cac co quan lanh dao Dang, Nha nuoc kien nghi ve viec xin phep duoc thuc hien thi diem viec to chuc quan ly, day nghe va giai quyet viec lam cho nguoi sau cai nghien. Viec to chuc thuc hien de an tren la thoi gian tiep tuc tu 2-3 nam sau khi thuc hien cai nghien bat buoc theo quy dinh cua Phap luat. Trong giai doan nay, cac doi tuong se duoc to chuc thanh doi lao dong tinh nguyen hay luc luong thanh nien xung phong tham gia lao dong tai cac cong trinh, xi nghiep, hop tac xa cua thanh pho, tai cac trung tam cai nghien. Mot so se duoc tro ve gia dinh de bao dam hoc tap. Dac biet, trong thoi gian lao dong sau cai ho se duoc huong luong va cac che do bao hiem xa hoi binh thuong. Sau thoi gian do, ho co the o lai nong, lam truong lam viec tiep neu co nhu cau.


Theo quy dinh cua To chuc Y te the gioi ( WHO): Nghien ma tuy la benh tam than. Nhung viec su dung trai phep chat ma tuy theo quy dinh cua Luat phong chong ma tuy va phap luat Viet Nam lai la vi pham phap luat va trong nhieu truong hop con la toi pham ( theo quy dinh tai dieu 199 Bo luat Hinh su nam 1999).
Hien nay cac co so cai nghien chua duoc dau tu nhieu ve can bo chuyen mon y te va trang thiet bi y te de tro thanh Co so chua benh, chua benh nghien ma tuy va phuc hoi suc khoe, phuc hoi chuc nang cho nguoi nghien ma tuy nhu quy dinh cua Luat phong chong ma tuy va Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh.

TP.HCM thuyet phuc rang ho du kien se xay dung mot trung tam cai nghien tai Binh Phuoc de lam viec nay. Ngoai ra, ho se phoi hop voi trung tam day nghe cua thanh pho de tim vi tri cho nguoi nghien sau cai tai day; thanh pho cung dang chuan bi de dau quy IV xay dung Cong nghiep Vi Xuan tren dien tich 50ha. Khu cong nghiep nay se danh khoang 5.000-8.000 trong so 12.000-16.000 cho lam cho nguoi nghien. Cong trinh lam duong rung Sac va lam duong o Binh Phuoc cung san sang don nguoi sau cai toi lam viec.

Ong Tai the hien nguyen vong tha thiet duoc thuc hien de an tren voi mong muon trong sach hoa moi truong song cua cong dong, giup nguoi sau cai nghien co them thoi gian cach ly ma tuy, co dieu kien hoc nghe, lao dong, co viec lam va nhat la lam thay doi con so 90% ty le tai nghien. Tuy nhien, ong Tai con ban khoan rang day la van de phap luat chua cho phep.

Chinh phu se chi dao Bo Y te giup do TP. HCM

Bo truong Tu phap Uong Chu Luu duoc su uy quyen cua Chinh phu da phat bieu quan diem rang: \'\'Chinh phu de nghi Uy ban Thuong vu cho phep TP.HCM trien khai viec thi diem nay\'\'. Chinh phu se chi dao Bo Y te giup do Thanh pho Ho Chi Minh va cac dia phuong tang cuong cong tac chua benh nghien ma tuy, sau do tap trung quan ly, giam sat chat che tai gia dinh va cong dong ket hop voi sap xep viec lam, on dinh doi song. Viec nay thuoc tham quyen cua UBND cac tinh, thanh pho, trong do co thanh pho Ho Chi Minh.

Chinh phu cung de nghi Uy ban Thuong vu Quoc hoi duyet dua chuong trinh phong chong ma tuy thanh mot trong nhung chuong trinh muc tieu Quoc gia tu nam 2004. Dong thoi tang muc dau tu kinh phi phong chong ma tuy tu 1. 100 dong/1nguoi dan/nam hien nay len 2.000 dong/1 nguoi dan/1 nam.

Ve phan minh, Uy ban Cac van de xa hoi cua Quoc hoi cho rang, chi Quoc hoi moi co du tham quyen de quyet dinh van de nay thong qua viec sua Luat phong, chong ma tuy hoac ban hanh Nghi quyet cho phep TP Ho Chi Minh lam thi diem to chuc quan ly, day nghe va giai quyet viec lam cho nguoi sau cai nghien. Trong 2 giai phap tren, de sua doi Luat phong, chong ma tuy can co thoi gian thuc hien de tong ket va danh gia. Vi vay, de dap ung nhu cau thuc te va ung ho sang kien cua t/p Ho Chi Minh, truoc mat Quoc hoi nen co nghi quyet ve van de nay, khong rieng cho TP Ho Chi Minh ma cho nhung dia phuong co du dieu kien, dam bao viec thuc hien co hieu qua.

Luat con \'\'danh vat\'\' voi ma tuy

Den nay, Chinh phu da ban hanh 8 Nghi dinh va mot so Quyet dinh thi hanh Luat phong, chong ma tuy. Ngay 2/7/2002, Chinh phu da trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi thong qua Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh, trong do sua doi Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh nam 1995 ve tieu chuan, trinh do, thu tuc, thoi gian dua nguoi vao cac co so cai nghien bat buoc.

Sau gan 2 nam thuc hien, Luat phong chong ma tuy da bat dau di vao cuoc song, tao ra co so phap ly vung chac cho cong tac phong chong ma tuy o nuoc la trong tinh hinh moi. Luat phong chong ma tuy tao su chuyen bien lon . Tuy nhien viec thuc hien Luat phong, chong ma tuy van con nhieu kho khan, vuong mac.

Thu nhat, theo quy dinh cua Bo luat Hinh su nam 1985 va 1 999, neu san xuat, buon ban, van chuyen tren 100 gam heroin, tren 5kg thuoc phien thi bi phat tu hinh. Nhung tu thang 3 nam 200 1 , sau khi co huong dan: \'\' doi tuong buon ban, van chuyen tren 600 gam heroin, tren 20kg thuoc phien moi bi xu tu hinh\'\' thi tinh hinh mua ban, van chuyen chat ma tuy voi so luong lon bi phat hien nhieu hon. Co vu buon ban toi 14 banh heroin, tren 72 kg thuoc phien; 29.000 vien tan duoc gay nghien .

Do anh huong cua ma tuy tong hop ATS tren the gioi va khu vuc nen tinh hinh nghien ma tuy o Viet Nam dang dien bien phuc tap. Tinh den 20 thang 12 nam 2002, thong ke cua co quan Cong an tu xa, phuong, thi tran ca nuoc cho biet co 14 1 .958 nguoi nghien ma tuy, nhieu hon 28.098 nguoi so voi cuoi nam 2001 (24,6%). Ben canh so nguoi nghien ma tuy moi, phan lon o day la so nguoi nghien cu nay moi phat hien duoc. Trong do co 1 16.505 nguoi nghien ngoai xa hoi va 25.453 nguoi nghien ma tuy trong cac trai giam, co so giao duc va truong giao duong do Bo Cong an quan ly. Trong 61 tinh thanh co 46 tinh, thanh pho co nguoi nghien phat hien nhieu hon so voi nam 200 1 .

Tinh hinh nghien ma tuy trong nha truong nhung nam qua da duoc kiem che nhung nay lai co xu huong phuc tap, dac biet ma tuy da xam nhap vao trong doi ngu giao vien. Viec cai nghien con gap nhieu kho khan, ty le tai nghien con cao, nhieu noi hon 80-90%, co noi 100% tai nghien sau cai.

Ban chi dao phong chong ma tuy o cac Bo, nganh va dia phuong hau het yeu kem ve nguon luc nen hoat dong it hieu qua. Cac luc luong chuyen trach phong, chong toi pham ma tuy cua Cong an, Hai quan, Bien phong van con thieu va yeu cung can duoc tang cuong ca luc luong va dieu kien bao dam cho chien dau, cong tac. Nguyen nhan cua tinh hinh tren co nhieu nhung co mot so do cac quy dinh ve to chuc phong chong ma tuy trong Luat con chung chung, khong cu the; viec phan cong quan ly Nha nuoc ve phong chong ma tuy chua that hop ly, mot so Bo nganh do khong co chan ret o xa, phuong nen rat kho trien khai duoc cong tac phong chong ma tuy o co so. ..

Cac co quan chong ma tuy cua Hai quan, Bo doi Bien phong, canh sat bien co nhiem vu rat quan trong trong phong ngua, ngan chan ma tuy tu nuoc ngoai xam nhap vao nuoc ta nhung lai chua co duoc nhung tham quyen nhu co quan chuyen trach phong chong toi pham ve ma tuy thuoc Cong an nhan dan. Nhieu quy dinh ve trach nhiem phong chong ma tuy o xa, phuong, thi tran chua day du cu the nen kho khan trong phong chong ma tuy o co so.


Mot vai con so:


Nam 2002 ca nuoc phat hien, dieu tra, xu ly 14.167 vu, bat giu 23.199 doi tuong pham toi ve ma tuy. So voi cung ky nam 2001, tang 10,5% so vu, 9,5% so doi tuong; luong heroin thu duoc tang 62%, thuoc phien tang 7%, can sa tang 72.7% va ma tuy tong hop tang 19%.

Nam 2002, cong an da xoa bo 670 tu diem ma tuy phuc tap, dien hinh la tu diem Thanh Nhan va Cong Vi (Ha Noi), Chau Kho (TP Ho Chi Minh)... Ha Noi xoa duoc 30 tu diem va 275 diem, TP Ho Chi Minh xoa duoc 23 dia ban phuc tap ve ma tuy..

Theo bao cao cua TP. Ho Chi Minh, hien co khoang 25.000 nguoi nghien dang duoc tap trung de cai nghien tai cac truong va trung tam cai nghien ma tuy tren dia ban.

Sau nhieu nam van dong xoa bo va thay the cay co chat ma tuy o nhieu
dia phuong, dien tich cay thuoc phien den nay chi con 123,9 ha, giam 95% so dien tich cay thuoc phien so voi nam 1993.

Nam 2002, cac dia phuong da to chuc cai nghien cho 46.723 luot nguoi
nghien. Den nay tai 55/61 tinh thanh pho co 73 trung tam cai nghien. Phan
lon cac Trung tam cai nghien ma tuy do nganh Lao dong Thuong binh Xa hoi tinh, thanh pho quan ly. Ngoai ra con co nganh Cong an, Quan doi, Bo doi Bien phong, Thanh nien Xung phong, Y te, mot so to chuc phi chinh phu. tu nhan cung to chuc va quan ly cac co so cai nghien ma tuy.

Thanh pho Ho Chi Minh dang di dau trong cong tac phong chong ma tuy. Thanh pho dang to chuc cai nghien tai 16 trung tam cho hon 24.241 nguoi nghien (bang 75% so nguoi nghien trong thanh pho va chiem 49,6% tong so nguoi duoc cai nghien trong ca nuoc).

(Trich Bao cao cua Bo Cong an)


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.