Cac truong hop CSGT co quyen dung phuong tien

Thứ ba, 16 Tháng tư 2013, 09:17 GMT+7

Thong tu 65/2012/TT-BCA do Bo Cong an ban hanh co hieu luc tu ngay 22/12/2012 da quy dinh ro nhiem vu, quyen han, hinh thuc, noi dung tuan tra, kiem soat cua canh sat giao thong duong bo (CSGT).

http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/2131540748-1-613tinlinequan.png

>> Xe khong chinh chu

>> Hom nay bat dau phat xe khong sang ten doi chu

Theo quy dinh tai Thong tu 65/2012/TT-BCA do Bo Cong an ban hanh ngay 30/10/2012, CSGT duoc quyen dung cac phuong tien dang tham gia giao thong duong bo; kiem soat phuong tien, giay to cua phuong tien; kiem soat nguoi va giay to cua nguoi dieu khien phuong tien, giay to tuy than cua nguoi tren phuong tien dang kiem soat, viec thuc hien cac quy dinh ve hoat dong van tai duong bo theo quy dinh phap luat.

Cu the, CSGT thuc hien nhiem vu tuan tra, kiem soat duoc dung phuong tien de kiem soat trong cac truong hop sau:

Truc tiep phat hien hoac thong qua phuong tien, thiet bi ky thuat nghiep vu phat hien, ghi nhan duoc cac hanh vi vi pham phap luat ve giao thong duong bo;

Thuc hien ke hoach, menh lenh tong kiem soat cua Cuc truong Cuc Canh sat giao thong duong bo - duong sat hoac Giam doc Cong an cap tinh tro len.

CSGT thuc hien nhiem vu tuan tra, kiem soat duoc dung phuong tien de kiem soat neu phat hien cac hanh vi vi pham phap luat ve giao thong duong bo (Anh: Can Cuong)

CSGT thuc hien nhiem vu tuan tra, kiem soat duoc dung phuong tien de kiem soat neu phat hien cac hanh vi vi pham phap luat ve giao thong duong bo (Anh: Can Cuong).

Thuc hien ke hoach, phuong an cong tac cua Truong phong Huong dan va To chuc tuan tra, kiem soat giao thong thuoc Cuc Canh sat giao thong duong bo - duong sat, Truong phong Canh sat giao thong hoac Truong Cong an cap huyen tro len ve viec kiem soat, xu ly vi pham phap luat ve giao thong duong bo theo chuyen de;

Co van ban cua thu truong, pho thu truong co quan dieu tra tu cap huyen tro len; van ban de nghi cua co quan chuc nang lien quan ve dung phuong tien de kiem soat phuc vu cong tac bao dam an ninh, trat tu;

Tin bao cua co quan, to chuc, ca nhan ve hanh vi vi pham phap luat cua nguoi va phuong tien tham gia giao thong.

Thong tu 65/2012/TT-BCA cung quy dinh, dieu kien tham gia tuan tra giao thong cua CSGT la da duoc cap bien hieu va Giay chung nhan Canh sat tuan tra, kiem soat giao thong duong bo theo quy dinh cua Bo Cong an.

Trong khi do, Dieu 10 Thong tu 45/2012/TT-BCA (co hieu luc tu ngay 12/9/2012) quy dinh trach nhiem cua can bo trong quan ly, su dung bien hieu, giay chung nhan nhu sau:

Mau the tuan tra cua CSGT co hieu luc tu ngay 1/1/2013, thuong duoc goi la “the xanh”

Mau the tuan tra cua CSGT co hieu luc tu ngay 1/1/2013, thuong duoc goi la “the xanh”.

Phai mang theo Giay chung nhan khi lam nhiem vu tuan tra, kiem soat trong linh vuc giao thong duong bo va xuat trinh khi co yeu cau;

Phai deo bien hieu khi lam nhiem vu tuan tra, kiem soat trong linh vuc giao thong duong bo. Bien hieu duoc deo chinh giua phia tren nap tui ao nguc ben trai (doi voi can bo la nam), chinh giua nguc ben trai va ngang bang cuc ao thu nhat tu tren xuong (doi voi can bo la nu) va co gia tri thay the so hieu cong an nhan dan.

Tuy nhien, CSGT khong phai la luc luong duy nhat co quyen dung phuong tien de kiem soat, xu ly vi pham phap luat ve giao thong duong bo.

Viet Bao.vn (Theo Dan tri)

TIN NOI BAT CHUYEN MUC XA HOI

Chay cho Phu Ly hang ngan tieu thuong hot hoang Truy tang Huan chuong Sao vang cho cu Huynh Thuc Khang Dich lon tai xanh lan den cua ngo Thu Do
» Chay cho Phu Ly, hang ngan tieu thuong hot hoang » Truy tang Huan chuong Sao vang cho cu Huynh Thuc Khang » Dich lon tai xanh lan den cua ngo Thu Do
http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/2131540748-8-599theodongtintuc.png
Nguoi dong tinh phap phong cho co hoi ket hon Doi lai ten nuoc la tro ve dung ban chat che do Ban do Buu dien Ha Noi khong co Truong Sa Hoang Sa
» Nguoi dong tinh "phap phong" cho co hoi ket hon » "Doi lai ten nuoc la tro ve dung ban chat che do" » Ban do Buu dien Ha Noi khong co Truong Sa, Hoang Sa

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.