Cac nganh giao duc y te van hoa TDTT Lam sao day manh xa hoi hoa

Thứ hai, 22 Tháng tám 2005, 23:42 GMT+7


Cac nganh giao duc y te van hoa TDTT Lam sao day manh xa hoi hoa
Kham mat tai Benh vien Mat TP.HCM, mot trong nhung dien hinh ve XHH trong nganh y te - Anh: Dao Ngoc Thach
"Cung voi nhip do tang truong kinh te kha cao trong nhieu nam qua, cac linh vuc xa hoi da thu duoc nhung thanh qua quan trong tuy con cham so voi su phat trien kinh te. Day manh phat trien cac linh vuc xa hoi la nhiem vu cap bach de phat huy dong luc va tao da cho su phat trien dat nuoc nhanh, ben vung va chat luong cao", do la mot thong diep trong bai phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai gui toi Hoi nghi cua Chinh phu trien khai NQ 05/2005 ve day manh xa hoi hoa (XHH) cac hoat dong giao duc, y te, van hoa va the duc the thao (TDTT) khu vuc phia Nam, to chuc tai TP.HCM trong 2 ngay 22-23.8. Theo Thu tuong, giai phap quan trong hang dau de phat trien cac linh vuc xa hoi la XHH cac hoat dong noi tren.

Trong 4 linh vuc noi tren, y te duoc xem la nganh co toc do XHH kha nhanh. Voi cac chinh sach khuyen khich XHH cua Nha nuoc, 7 nam qua da co hang van cac phong kham tu nhan, hon 40 benh vien tu ra doi... hinh thanh mot mang luoi ngoai cong lap phat trien song song voi y te cong lap. Tuy nhien, Bo truong Bo Y te Tran Thi Trung Chien danh gia toc do XHH nhu the van con cham, can day manh hon nua de giam bot ganh nang cho ngan sach va dap ung tot nhat nhu cau cua nguoi dan. "Binh quan ca nuoc hien dat 16,6 giuong/10 van dan; dau tu cho y te binh quan 1 nam moi dat 5,1 USD/nguoi so voi Lao la 7 USD/nguoi/nam" - ba Chien chia se voi buc xuc cua cac dia phuong ve ha tang co so y te con kem, thuong xuyen qua tai.

Nhung lam sao de day manh XHH? Ong Pham The Dung, Chu tich UBND tinh Gia Lai, cho rang can thiet nhat la ban hanh cac chinh sach phu hop, khuyen khich duoc cac thanh phan tham gia dau tu; cai cach thu tuc hanh chinh theo huong thong thoang... Giam doc So TDTT Dong Nai Nguyen Xuan Thao cu the hon khi cho rang cac quy dinh hien vua thieu, vua "vuong". Ngay ca cac quy dinh ro rang cung "vuong". Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong Dang Hung Vo khi noi ve dat dai phuc vu XHH 4 linh vuc noi tren, da thua nhan: "Khi quy hoach su dung dat da co huong dan rat cu the cac dia phuong phai co quy dat cho giao duc, y te, van hoa, TDTT. Nhung van co cai gi day vuong vuong khi dua vao thuc tien. Dat dai trong linh vuc XHH la giao dat khong thu tien, sap toi thue dat cung khong thu tien, nhung trong thuc te cung khong ranh rot nhu the...". Pho thu tuong Pham Gia Khiem dong tinh: "Dung la can co mot thong tu huong dan, nhieu khi ben duoi van con tac lam".

Cac nganh giao duc y te van hoa TDTT Lam sao day manh xa hoi hoa
Pho thu tuong Pham Gia Khiem tra loi phong van cua bao chi - anh: D.T

Trong bai phat bieu cua minh, Thu tuong Phan Van Khai nhan manh: "Theo chu truong XHH, cac co so cong lap phai doi moi co che hoat dong theo huong duoc trao quyen tu chu trong viec quyet dinh cac van de ve to chuc, nhan su, quan ly; hoat dong khong nham loi nhuan, co nguon kinh phi de phat trien va nang cao chat luong dich vu, giu duoc vai tro nong cot; Nha nuoc khong bao cap tran lan. Co che do doi hoi cac co so cong lap phai doi moi tu duy, ap dung mot cach thich dang tu duy kinh te vao cong tac quan ly...". Doi voi cac co so ngoai cong lap, Thu tuong cho biet: "Chinh phu se bo sung chinh sach ho tro va tao dieu kien thuan loi cho su phat trien manh cac co so dich vu ngoai cong lap, thu hut ca dau tu nuoc ngoai duoi nhieu hinh thuc, truoc het la trong linh vuc dao tao dai hoc, cao dang, day nghe, san xuat duoc pham, kham, chua benh ky thuat cao...".

Pho thu tuong Pham Gia Khiem cu the hoa muc tieu khi XHH nganh giao duc dao tao la kien quyet khong de ton tai hinh thuc ban cong, chi con cong lap va dan lap; nganh y te mau chot la day manh bao hiem y te toan dan, den nam 2010 dat it nhat 80% dan so co bao hiem y te, thay doi cach dong vien phi... "Bo Y te da trinh va Chinh phu dang xem xet, trong quy 3/2005 se ban hanh quy dinh moi ve vien phi theo huong tinh dung, tinh du va dam bao cho cac co so kham chua benh hoat dong, tai dau tu" - Pho thu tuong noi.

Duc TrungCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.