Cac bo truong dang dan Quoc hoi

Thứ tư, 23 Tháng mười một 2011, 06:30 GMT+7

Sang 23/11, lan dau tien ke tu khi nham chuc, Bo truong Giao thong Van tai Dinh La Thang se mo dau phien chat van. Chieu cung ngay, Bo truong Nong nghiep Cao Duc Phat se dang dan tra loi chat van cua dai bieu.
> Thu tuong va 5 bo truong se tra loi chat van

Theo du kien, Bo truong Thang se tra loi cac van de lien quan den giai phap han che tai nan giao thong, un tac tai cac thanh pho lon; bien phap day nhanh tien do, nang cao chat luong va giai quyet tinh trang xuong cap cua cong trinh giao thong trong dieu kien tiet giam von ngan sach.

De dai bieu hieu ro hon thuc trang cua nganh, hai ngay truoc phien chat van, Bo truong Thang da gui Quoc hoi bao cao ve thuc trang tai nan va un tac giao thong cung nhu dua ra cac giai phap truoc mat, lau dai nham han che van nan nay.

"Moi nam ca nuoc co gan 12.000 nguoi chet va 9.300 nguoi bi thuong do tai nan giao thong. Thiet hai ve nguoi va tai san do tai nan giao thong gay ra dang la mot tham hoa va co the coi la quoc nan ma chung ta can kien quyet giam thieu", nguoi dung dau nganh giao thong nhan dinh.


Bo truong
"Thiet hai ve nguoi va tai san do tai nan giao thong gay ra dang la mot tham hoa", Bo truong Dinh La Thang noi. Anh: Hoang Ha.

Chieu cung ngay, sau phan dang dan cua Bo truong Dinh La Thang, Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon Cao Duc Phat se giai trinh viec thuc hien chinh sach dau tu cho nong nghiep, nong dan, nong thon; giam thieu tac dong cua bien doi khi hau, thien tai, lu lut; giu dien tich trong lua 3,8 trieu ha.

Ngay 24-25/11, Bo truong GD&DT Pham Vu Luan, Bo truong Tai chinh Vuong Dinh Hue, Thong doc Ngan hang Nha nuoc Nguyen Van Binh va Thu tuong Nguyen Tan Dung se tiep tuc dang dan tra loi chat van cua dai bieu.

Cac phien chat van se duoc Dai truyen hinh Viet Nam, Dai tieng noi Viet Nam tuong thuat truc tiep de cu tri va dong bao ca nuoc cung theo doi.

30 phut truoc phien chat van, Quoc hoi se nghe bao cao ket qua giam sat viec giai quyet kien nghi cua cu tri gui den ky hop thu 8 va 9 Quoc hoi khoa 12.

Theo Thuong vu Quoc hoi, cuoi thang 9, cac co quan huu quan tra loi gan 1.600 kien nghi cua cu tri gui toi ky hop thu 8 va thu 9. Nhieu kien nghi da duoc nghien cuu tiep thu va tich cuc giai quyet.

Thuong vu Quoc hoi cho biet, cu tri tiep tuc kien nghi cac co quan co tham quyen xem xet lai viec quan ly, dieu hanh gia xang dau, trong do co viec lap Quy binh on gia xang dau va co che thu, quan ly, su dung quy.

Cung theo co quan nay, cu tri va du luan de nghi co quan huu quan khan truong co nhung giai phap huu hieu de thiet lap trat tu trong linh vuc quan ly xang dau nham bao dam cong khai, minh bach; xac dinh ro trach nhiem cua cac to chuc, ca nhan trong to chuc thuc hien; co che tai nghiem khac voi hanh vi vi pham, de vua bao dam yeu cau phat trien kinh te xa hoi vua bao ve quyen loi nguoi tieu dung.

Tien DungCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.