CSGT noi gi khi bi ket luan tham nhung nhieu nhat

Thứ sáu, 23 Tháng mười một 2012, 06:40 GMT+7

Lanh dao Cuc CSGT Duong bo - duong sat cho rang ket luan nganh CSGT tham nhung nhieu nhat la khong dung, do chi la tieu cuc.

» Truy duoi xe khach tong canh sat giao thong bo chay
» Ha Noi: Gay tai nan, nu tai xe "do gan" voi canh sat
» Xu phat xe khong "chinh chu" dau tien
» Nguoi danh duoi tu than tren cau Chuong Duong
» Canh sat hoa trang duoc chan nguoi vi pham
» Chi mat 3 ngay de thanh chinh chu!
» Canh sat giao thong: Nganh nhieu tham nhung nhat


Sang ngay 20/11 vua qua, Thanh tra Chinh phu cung Ngan hang The gioi da to chuc Hop bao cong bo Bao cao ket qua khao sat xa hoi hoc “Tham nhung tu goc nhin cua nguoi dan, doanh nghiep va can bo, cong chuc, vien chuc”.

Bao cao danh gia bon nganh va linh vuc tham nhung pho bien nhat la canh sat giao thong (CSGT), quan ly dat dai, hai quan va xay dung.

“Can phai xet tren nhieu goc do”

Trao doi voi phong vien TS ve van de nay, Thieu tuong Tran Thuy, Pho Giam doc Cong an TP. Ha Noi cho rang, ngoai nhung thanh tich dat duoc, nganh CSGT van con co tieu cuc nhung danh gia CSGT la mot trong nhung nganh xay ra te nan tham nhung lon nhat thi can phai xem xet lai tren nhieu khia canh.

Trong khi do, tai cuoc giao luu truc tuyen do Bao Cong an Nhan dan to chuc sang 22/11 ve nghi dinh 71/2012/ND-CP, Thieu tuong Nguyen Van Tuyen, Cuc truong Cuc CSGT Duong bo - duong sat, Bo Cong An khong dong tinh voi ket luan do.

Theo ong Tuyen, day chi la nhung tieu cuc chu khong the noi la tham nhung: “Toi cho rang o day chi la nhung tieu cuc chu khong the noi la tham nhung. Bay gio nghien cuu the nao la tham nhung, the nao la tieu cuc toi cho rang no chua rach roi. Nhan cua lai xe, nhan cua nguoi tham gia giao thong dam ba chuc, mot vai tram ma do la tham nhung thi theo toi y do la khong thoa dang”.

Cuc truong Cuc CSGT duong bo, duong sat cho rang: “Tham nhung phai la nhung nguoi co chuc, co quyen nhung loi dung chuc quyen do bot xen, moc noi lay tien cua nha nuoc. Toi cho rang dung tu tham nhung phai o doi tuong do va hanh vi do. Tu xua den nay chung ta van noi rang CSGT tieu cuc thi nen o muc do do no de chap nhan hon”.

Mot CSGT dang lam nhiem vu tai Ha Noi cho biet: “Ket qua danh gia chi khao sat o mot bo phan nho dan cu va gioi han o 10 tinh/thanh va 5 bo/nganh trong ca nuoc nen ket qua nay chua the la tieng noi cua toan xa hoi, ket qua nay can phai duoc danh gia tren nhieu goc do khac nhau”


CSGT noi gi khi bi ket luan tham nhung nhieu nhat?
Tren thuc te, nhieu CSGT sau khi coi bo canh phuc la phai lam nghe phu de muu sinh... Anh minh hoa.


Theo vi canh sat nay, tham nhung trong luc luong CSGT can phai nhin ve phia luc luong CSGT va ca nguoi dan tham gia giao thong.

Trong khi hang ngan canh sat dang ngay dem gin giu trat tu an toan giao thong, phan luong giao thong, giam un tac, tuan tra kiem soat, giai quyet tai nan giao thong… nhieu nguoi da hy sinh, bi thuong khi lam nhiem vu thi co mot so khac, tha hoa ve pham chat, long quyen, hach dich nen sinh ra tham nhung, so nay la “con sau lam rau noi canh”.

Vi CSGT nay cung cho rang, tren thuc te nhieu nguoi dan khi vi pham deu muon “xu ly nhanh”, dung tien, tai san de “xin xo”… gay kho khan cho luc luong khi xu ly, gop phan gay ra nan tham nhung.

Dong tinh voi quan diem tren, mot CSGT khac thuoc luc luong CSGT thanh pho Ha Noi chia se rang, dung la trong nganh CSGT co xay ra hien tuong tham nhung nhung chua the so sanh voi nhung nganh khac.

“Moi truong lam viec cua CSGT vua ha khac, vua nhay cam nen de nay sinh nhieu tieu cuc. Tham nhung xay ra nhung can nhin tren goc do khach quan, da chieu boi tham nhung trong luc luong cung co nguoi nay nguoi khac. Co nguoi giu duoc pham chat, so it bi cam do, tham nhung. Ben canh do, nguoi dan cung phai nhin lai minh khi tham gia giao thong va cach xu ly khi vi pham giao thong roi hay co danh gia khach quan nhat ve viec nay” – Vi CSGT nay noi.

Mong nguoi dan theo doi, giam sat

Theo Cuc Canh sat giao thong duong bo duong sat, C67 Bo Cong an, trong nhung nam qua, voi su chi dao quyet liet, thuong xuyen, truc tiep cua lanh dao Bo Cong an, su dong thuan va ung ho cua ca he thong chinh tri, dong dao tang lop nhan dan, Can bo chien sy trong luc luong CSGT khong ngung ren luyen, phan dau vuon len, khac phuc kho khan gian kho, hy sinh de hoan thanh xuat sac nhiem vu duoc giao, xuat hien nhieu tam guong tot, viec tot duoc cac cap, cac nganh va nhan dan ghi nhan.


CSGT noi gi khi bi ket luan tham nhung nhieu nhat?
Moi truong lam viec cua CSGT duoc coi la nguy hiem va nhay cam...
Anh minh hoa.


Den nay, da co 15 luot tap the va 10 ca nhan lap thanh tich xuat sac duoc Nha nuoc phong tang danh hieu Anh hung luc luong vu trang nhan dan, 66 dong chi anh dung hy sinh duoc cong nhan la Liet si, hang ngan dong chi bi thuong khi lam nhiem vu, hang van luot can bo chien si lap chien cong xuat sac trong cong tac dau tranh phong chong toi pham, khong nhan tien cua lai xe, chu hang de tron tranh viec kiem tra, xu ly xe vi pham.

Theo thong ke, tu nam 2010 den thang 6/2012, da co 97.840 luot can bo chien sy CSGT khong nhan hoi lo cua lai xe, chu hang voi tong so tien la 2.446.567.000 trieu dong.

Cung voi viec quan tam chi dao quyet liet cac bien phap trat tu an toan giao thong, Dang uy Cong an Trung uong va lanh dao Bo Cong an da dac biet quan tam, co nhieu chu truong, chinh sach, giai phap phong ngua sai pham, tieu cuc, xay dung luc luong CSGT trong sach, vung manh; kien quyet xu ly, chan chinh tieu cuc CSGT.

Dac biet luc luong CSGT da thuc hien de an 1323 to chuc phong ngua sai pham, tieu cuc trong tuan tra kiem soat giao thong; quy dinh tieu chuan dao duc “3 xay, 3 chong” trong luc luong CSGT.

“3 xay” la xay dung tinh than trach nhiem, tan tuy voi cong viec, khong ngung phan dau vuon len hoan thanh xuat sac nhiem vu duoc giao, xay dung dao duc trong sang, loi song van hoa, tu the tac phong chinh quy, thai do nghiem tuc dut khoat trong khi lam nhiem vu, xay dung quan diem dung muc, gan bo mat thiet voi nhan dan, vi nhan dan phuc vu.

“3 chong” la chong nhan mai lo, chong bao che, dung tung, bao ke cho cac chu phuong tien va nguoi vi pham; chong hach dich, cua quyen, sach nhieu voi nhan dan; chong vo y thuc ky luat, vi pham quy che, quy trinh cong tac, loi song buong tha thuc dung, tac phong khong dung muc va luoi nghien cuu hoc tap, nang cao trinh do.

Theo thong ke, tu khi thuc hien de an, luc luong da xu ly ky luat 620 truong hop 620 can bo chien sy co sai pham tieu cuc; trong do tuoc danh hieu Cong an nhan dan 44 truong hop; cach chuc, giang chuc 25 truong hop. Ngoai ra con kiem diem, phe binh, cat thi dua 223 truong hop.

Ngay 28/9/2011, Bo Cong an tiep tuc ban hanh chi thi so 12 ve tang cuong cong tac kiem tra, thanh tra, ngan chan, chan chinh, xu ly vi pham va cac hien tuong tieu cuc trong thuc hien nhiem vu cua Can bo chien sy cong an nhan dan. To chuc tiep nhan, xu ly tin phan anh qua duong day dien thoai nong va cac hanh vi tieu cuc cua can bo chien sy de xu ly nghiem theo quy dinh.

Tong cuc Canh sat quan ly hanh chinh mong nguoi dan tiep tuc quan tam, giup do, giam sat hoat dong cua luc luong canh sat giao thong, kip thoi ho tro, bao ve, dong vien CSGT khi lam nhiem vu; dong thoi phat hien sai pham, tieu cuc de phan anh cho cap co tham quyen.

Dong thoi, luc luong se tang cuong thanh tra, kiem tra xu ly nghiem cac hanh vi sai trai, tieu cuc trong luc luong.

Nguyen Dung

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.