Bo sung mot so uu dai nguoi co cong voi cach mang

Thứ bảy, 14 Tháng tư 2012, 11:47 GMT+7

Chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi Truong Thi Mai vua thay mat Doan giam sat de nghi Uy ban Thuong vu Quoc hoi xem xet, bo sung mot so uu dai nguoi co cong voi cach mang.

Tai buoi lam viec ngay 13/4, Uy ban Thuong vu Quoc hoi nghe Doan giam sat bao cao ve viec thuc hien chinh sach, phap luat doi voi nguoi co cong voi cach mang.

Theo Truong Doan giam sat cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi - Chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi Truong Thi Mai, ve co ban, cac chinh sach uu dai nguoi co cong da duoc thuc hien tot, bao dam kip thoi va dung doi tuong.

Ba Mai neu ro nguoi co cong va than nhan duoc huong nhieu chinh sach uu dai, trong do tap trung vao mot so che do nhu: tro cap, phu cap hang thang; tro cap mot lan; uu dai ve cham soc suc khoe, giao duc-dao tao, day nghe, cai thien nha o, tao viec lam, mien, giam thue, vay von, thue dat de phat trien san xuat kinh doanh...


Bo sung mot so uu dai nguoi co cong voi cach mang
Chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi Truong Thi Mai. (Nguon: VNN)

Dan chung ve chinh sach ho tro nguoi co cong giai quyet nha o, dat o, ba Mai cho biet tinh den het nam 2011, cac dia phuong da co ban hoan thanh viec ho tro chinh sach nha o cho can bo lao thanh cach mang; co ban da giai quyet xong viec xoa nha dot nat doi voi ho gia dinh nguoi co cong thuoc dien ngheo o khu vuc nong thon.

Ba Mai cung cho biet tu truoc den nay, muc chuan tro cap uu dai nguoi co cong voi cach mang luon o muc cao nhat trong cac chinh sach xa hoi (muc hien nay la 876.000 dong/thang).

Truong Doan giam sat Truong Thi Mai cung nhan manh, den nay, khoang 95% nguoi co cong co muc song trung binh tro len tai dia ban noi cu tru.

Tuy nhien, ba Mai cung nhan dinh, doi song cua mot bo phan nguoi co cong con gap kho khan do khong con suc lao dong, khong co nguon thu nhap on dinh, su giup do cua xa hoi chua du de giup ho vuot qua nhung kho khan trong cuoc song.

Tai buoi lam viec, Chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi Truong Thi Mai truyen dat de nghi cua Doan giam sat toi Quoc hoi xem xet, bo sung vao chuong trinh xay dung luat, phap lenh cua nhiem ky Quoc hoi khoa XIII du an Phap lenh sua doi, bo sung Phap lenh quy dinh danh hieu vinh du Nha nuoc “Ba me Viet Nam anh hung” de co the dieu chinh cong nhan them mot so truong hop la Ba me Viet Nam anh hung (nhu: Ba me co 2 con la liet sy va 2 con la thuong binh hoac co 1 con la thuong binh nang; Ba me co 2 con la liet sy va chong hoac ban than la thuong binh nang; Ba me co 2 con la liet sy va ban than la Anh hung luc luong vu trang nhan dan) va sua quy dinh Ba me co chong va 2 con liet sy thanh quy dinh Ba me co 3 than nhan la chong, con la liet sy).

Cung voi do, can nghien cuu, ban hanh Luat nguoi co cong voi cach mang, dong thoi, de nghi Uy ban Thuong vu Quoc hoi khi sua doi Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang quan tam xem xet, bo sung mot so noi dung nhu: Cong nhan liet sy doi voi truong hop mat tin, mat tich; Dieu kien, tieu chuan de duoc cong nhan liet sy, thuong binh doi voi cac truong hop hy sinh, bi thuong trong giai doan hien nay;

Bao hiem y te doi voi mot so truong hop than nhan cua nguoi co cong; Che do uu dai doi voi con liet sy bi benh, tat nang (khong phai tu nho); Che do uu dai trong giao duc dao tao doi voi con cua nguoi hoat dong khang chien bi nhiem chat doc hoa hoc; Quy dinh cu the ve tim kiem, quy tap hai cot liet sy...


Tin lien quan

» Ha Noi “mo xe” nhung bat cap trong y te va giao duc
» Can hon 4.300 ty dong di dan pho co


Kieu Minh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.