Bo doi xuat ngu duoc Nha nuoc ho tro hoc nghe

Thứ ba, 18 Tháng tám 2009, 14:13 GMT+7

Bo doi xuat ngu co nhu cau hoc nghe duoc Nha nuoc ho tro, tao dieu kien de hoc nghe. Moi nguoi chi duoc ho tro hoc mot nghe.


Cac quan nhan xuat ngu se duoc nha nuoc tao dieu kien hoc mot nghe, on dinh cuoc song (Anh: www.longkhanh-dongnai.gov.vn)


Day la quy dinh tai Quyet dinh ve co che hoat dong cua cac co so day nghe thuoc Bo Quoc phong va chinh sach ho tro bo doi xuat ngu hoc nghe do Bo LDTB&XH du thao trinh Thu tuong Chinh phu.

Ve chinh sach ho tro bo doi xuat ngu hoc nghe, Bo LDTB&XH neu ro: bo doi xuat ngu co nhu cau hoc nghe duoc Nha nuoc ho tro, tao dieu kien de hoc nghe. Moi nguoi chi duoc ho tro hoc mot nghe;

Doi voi truong hop bo doi xuat ngu hoc nghe trinh do cao dang va trung cap, duoc hoc nghe theo co che dat hang doi voi cac co so day nghe theo qui dinh cua phap luat ve co che dau thau, dat hang hien hanh; Duoc vay tien de hoc nghe theo Quyet dinh so 157/2007/QD-TTg ve tin dung doi voi hoc sinh, sinh vien.

Doi voi truong hop bo doi xuat ngu hoc nghe o trinh do so cap, moi nguoi duoc cap mot “The hoc nghe”, the nay co gia tri toi da bang 12 thang tien luong toi thieu ap dung doi voi can bo, cong chuc nha nuoc tai thoi diem hoc nghe. The co gia tri su dung trong 1 nam ke tu ngay cap the. Nha nuoc thanh toan chi phi dao tao cho co so day nghe can cu vao “The hoc nghe”, chi phi dao tao thuc te cua nghe da hoc va chung chi hoc nghe da cap cho hoc vien nhung khong cao hon gia tri cua the. Truong hop chi phi dao tao cua nghe hoc cao hon gia tri cua “The hoc nghe” thi nguoi hoc tu chi tra phan chenh lech cho co so day nghe. “The hoc nghe” su dung khong dung quy dinh se bi thu hoi va xu ly theo qui dinh cua phap luat.

Nguon kinh phi de thuc hien duoc bo tri trong du toan ngan sach hang nam cua Bo Quoc phong.

Cac co so day nghe thuoc Bo Quoc phong thuc hien quyen tu chu, tu chiu trach nhiem ve thuc hien nhiem vu, to chuc bo may, bien che va tai chinh theo qui dinh cua Chinh phu nhu cac co so day nghe cong lap cua cac Bo, nganh Trung uong.

Tran Vu

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.