Bo Y te ban hanh phac do dieu tri cum lon

Thứ tư, 29 Tháng tư 2009, 22:06 GMT+7

Den ngay 29/4, Bo Y te khang dinh tai Viet Nam chua ghi nhan truong hop benh nhan cum lon A(H1N1) nao. Bo Y te da thong nhat nang cap do canh bao dai dich len cap do 4 va ban hanh phac do dieu tri cum lon.


San bay duoc trang bi thiet bi do than nhiet.

Giam sat chat 200 nguoi VN tro ve tu vung dich

Cuoi gio chieu ngay 29/4, Bo Y te da hop va cong bo phac do dieu tri cum lon A/H1N1. Theo do, viec chan doan cum lon khi nguoi benh co nhung bieu hien lam sang nhu: sot cao tren 38 do, viem long dom ho hap, dau hong, ho khan hoac co dom. Ngoai ra, co the co cac trieu chung khac nhu dau dau, dau co, met moi, non, tieu chay. Nhieu truong hop co bieu hien viem phoi nang, tham chi suy ho hap cap va suy da tang.

Khi da duoc xac dinh la mac cum lon, benh nhan phai duoc cach ly va thong bao kip thoi cho co quan y te du phong, dung thuoc khang virus don doc hoac ket hop cang som cang tot, ke ca cac truong hop nghi ngo.

Cum lon van duoc dieu tri bang Tamiflu va Zanamivir. Phac do cung khang dinh, hien nay chua co vac-xin dac hieu voi vi rut cum lon A (H1N1).

TS Nguyen Van Kinh, Vien truong Vien Cac benh nhiet doi va truyen nhiem quoc gia cho biet, Vien chua tiep nhan benh nhan nao mac cum lon nhung Vien da thanh lap nhung khu cach ly de san sang don nhan benh nhan. Vien cung da chuan bi day du, phuong tien, ky thuat, co so vat chat, trang thiet bi phuc vu cho cong tac cap cuu va dieu tri nguoi benh, ke ca thuoc dieu tri cho benh nhan. Dong thoi, chi dao va co huong dan khoa truyen nhiem benh vien tuyen tinh va tuyen duoi de co the canh gioi va phat hien som cac truong hop mac cum H1H1...

Ve viec quan ly hon 200 nguoi Viet Nam tro ve tu vung co dich Bo Y te cho biet, nhung nguoi nay se duoc cac trung tam y te du phong noi ho sinh song theo doi chat tinh hinh suc khoe de co nhung chan doan dieu tri kip thoi cung nhu cach ly va khoanh vung khong de lay lan dich benh.

Kiem soat nguoi va hang hoa den tu vung dich

Ngay 29/4, Thu tuong Chinh phu co cong dien yeu cau cac bo nganh, dia phuong chu dong phong ngua dich cum lon A (H1N1), bao ve suc khoe nhan dan. Theo do, Thu tuong yeu cau Bo truong Bo Y te, Truong Ban Chi dao quoc gia phong, chong dich cum o nguoi tiep tuc chi dao viec giam sat tinh hinh dien bien cua dich, kip thoi de ra cac phuong an xu ly thich hop de ung pho hieu qua voi cac cap do phat trien cua dich. Tang cuong hoat dong cua Ban Chi dao quoc gia phong chong dai dich cum o nguoi o TU va dia phuong.Kiem tra than nhiet tai San bay Noi Bai. (Anh: Diep-Minh)
Thu tuong cung chi dao Bo Y te ap dung cac bien phap can thiet de kiem soat nguoi va hang hoa den tu cac nuoc da co dich de phat hien dich ngay tai cac cua khau (bao gom ca viec xem xet, quyet dinh ap dung bien phap khai bao bat buoc ve y te). Phat hien som nhung truong hop mac benh, kip thoi cach ly, khoanh vung xu ly triet de, khong de dich lay lan. Chuan bi phuong an san sang tiep nhan va dieu tri benh nhan khi phat hien truong hop lay nhiem.

Bo Y te cung phai phoi hop chat che voi To chuc Y te the gioi nham kip thoi cap nhat thong tin chinh xac ve tinh hinh dich de thuong xuyen cung cap cho cac co quan thong tin dai chung va toan the nhan dan biet ro ve dich benh, bieu hien benh, cac duong lay truyen va cach phong tranh de nguoi dan hieu dung va lam theo.

Chu tich UBND cac tinh, thanh chi dao truc tiep viec tuyen truyen, pho bien den tung nguoi dan ve su nguy hiem cua dich de nguoi dan chu dong thuc hien cac bien phap phong tranh; dong thoi khong lam nguoi dan hoang mang, lo lang, anh huong toi san xuat, chan nuoi gia suc, gia cam va nhu cau su dung thuc pham thuong xuyen cua xa hoi.

Dac biet, phan cong lanh dao va don vi thuong truc phong, chong dich truc 24/24 gio, nhat la trong nhung ngay nghi Le 30/4, va1/s5 de kip thoi thu thap, tiep nhan thong tin va chi dao trien khai cac nhiem vu phong, chong dich theo yeu cau.

Ha Noi lap duong day nong ve dich cum heo A(H1N1)

Ngay 29/4, ong Le Anh Tuan, Giam doc So Y te Ha Noi da cho biet moi hanh khach sau khi xuong may bay deu phai do than nhiet, thuc hien khai bao vao to khai kiem dich ve tinh trang suc khoe, dac biet la nhung trieu chung ho, sot, dau nguc... va noi di chuyen den. Truong hop nao co than nhiet cao hon 38 do C hoac co bieu hien nghi ngo mac benh se duoc dua vao phong cach ly tai san bay.

Nhan vien y te tiep tuc kham, sang loc benh. Neu bieu hien benh dac trung, nguoi benh se duoc chuyen ve Vien Cac benh truyen nhiem va Nhiet doi quoc gia hoac Benh vien Dong Da, Bac Thang Long, Duc Giang (nhung benh vien co khoa Truyen nhiem cua thanh pho) de cach ly, theo doi. 100 giuong benh, 4-5 xe co dong cua 3 benh vien tren va cua Trung tam cap cuu 115 se san sang van chuyen, thu dung benh nhan.

TS Tuan cho biet them, neu nguoi dan muon tu van thong tin lien quan den benh dich cum cung nhu can thong bao khan cap nhung truong hop nghi mac benh cum nguy hiem co the goi truc tiep den so dien thoai nong cua So Y te Ha Noi 04.38437022. Duong day nong nay se co can bo y te truc, giai dap 24/24h.

Truoc mat, Bo Y te da chuan bi 1.000 may tho cap cuu, 34 bo xet nghiem nhanh, hang tram nghin goi thuoc khu trung tieu doc moi truong, chi dao cac Trung tam y te du phong cap tinh, thanh pho kiem tra thuong xuyen, de xuat bien phap ngan chan khong de dich cum lon A (H1N1) lay lan vao nuoc ta.

Ngay 29/4, Bo Y te tiep tuc khuyen cao manh me nguoi dan thuc hien tot cac bien phap sau de phong chong dich cum lon A(H1N1):

1. Thuc hien tot 4 cac bien phap phong chong dich tai cong dong.

2. Nguoi dan khong nen di den cac vung dang co dich. Neu bat buoc di den cac khu vuc nay, phai ap dung cac bien phap phong ho nghiem ngat theo huong dan cua can bo y te noi den.

3. Neu da toi vung dich trong vong 7 ngay vua qua thi theo doi suc khoe ban than; neu co bieu hien ho, sot, dau dau va met moi sau khi tu vung dich tro ve, can phai khai bao y te de duoc cach ly va dieu tri kip thoi.

4. Cac hanh khach nhap canh tu cac vung co dich phai thong bao voi cac co quan y te va thuc hien cac bien phap cach ly theo su huong dan cua can bo y te de chu dong bao ve suc khoe cua nguoi dan va cong dong.Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.