Bo Thong tin Truyen thong kiem diem theo Nghi quyet TU4

Thứ ba, 25 Tháng chín 2012, 11:23 GMT+7

Ban can su Dang bo Thong tin - Truyen thong (TT&TT) da tap trung kiem diem cac yeu kem, khuyet diem, lam ro trach nhiem tap the, ca nhan lien quan den lanh dao, chi dao viec quan ly, cap phep xuat ban an pham phu cua mot so co quan bao chi, cac kenh truyen hinh nuoc ngoai; trong viec chi dao quan ly nha nuoc ve bao chi, quan ly thong tin Internet, cac mang xa hoi va blog...

Trong ba ngay, tu 20-22/9, Ban can su Dang bo TT&TT da to chuc hoi nghi de kiem diem tu phe binh va phe binh theo Nghi quyet Hoi nghi lan thu 4 Ban Chap hanh Trung uong (khoa XI) ve “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay”.

Tham du co ong Nguyen The Ky, Pho truong Ban Tuyen giao Trung uong, Truong nhom cong tac Trung uong.


Bo Thong tin Truyen thong kiem diem theo Nghi quyet TU4
Ban can su Dang da chuan bi bao cao tu phe binh va tien hanh kiem diem nghiem tuc, cau thi, thang than, trach nhiem cao theo dung Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI), huong dan, goi y cua Bo Chinh tri va tiep thu giai trinh y kien dong gop cua cac tap the, ca nhan.

Qua kiem diem, da khang dinh Ban can su Dang bo TT&TT luon kien dinh chu nghia Mac - Le nin, tu tuong Ho Chi Minh, muc tieu ly tuong doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi; trung thanh voi loi ich cua dat nuoc va nhan dan; nghiem tuc chap hanh; kip thoi, tich cuc trien khai thuc hien; van dung sang tao cac chu truong, duong loi, Nghi quyet cua Dang va thuc tien cong tac cua Nganh; khong suy thoai ve chinh tri tu tuong, dao duc loi song; khong cuc bo, be phai; khong co “loi ich nhom”; kien quyet dau tranh chong suy thoai ve tu tuong chinh tri va tham nhung, lang phi.

Ban can su Dang bo TT&TT luon de cao trach nhiem cham lo xay dung doi ngu can bo trong cac co quan don vi thuoc Bo co pham chat va nang luc dap ung yeu cau nhiem vu ngay cang cao. Ban can su Dang bo TT&TT luon co gang thuc hien nguyen tac tap trung dan chu, cac quy dinh cua Trung uong va Quy che lam viec cua Ban can su de phat huy vai tro tap the va ca nhan nguoi dung dau, doan ket, thong nhat cao, vi su nghiep phat trien thong tin va truyen thong cua dat nuoc.

Trong boi canh co nhieu kho khan, thach thuc cua dat nuoc, Bo TT&TT lai la Bo moi duoc thanh lap; to chuc, nhan su co nhieu bien dong, thay doi, Ban can su Dang bo TT&TT da chi dao, lanh dao cac co quan don vi trong Bo doan ket, sang tao, phan dau khac phuc moi kho khan de hoan thanh tot moi nhiem vu. Linh vuc thong tin va truyen thong nhung nam qua, nhat la vien thong va cong nghe thong tin (tang truong khoang 40% mot nam), da va dang phat trien het suc nhanh chong , vung chac, hien dai, dung dinh huong cua Dang nha Nha nuoc; tu tin hoi nhap quoc te ngay cang sau rong.

Co so ha tang thong tin va truyen thong dong bo va hien dai, dich vu phat trien voi gia thanh ha, da dam bao thong suot va phuc vu dac luc cho su chi dao dieu hanh cua Dang va Nha nuoc va nhu cau thong tin cua nguoi dan; tuyen truyen duong loi cua Dang, phap luat cua Nha nuoc toi moi tang lop nhan dan; dong gop to lon vao su phat trien kinh te, xa hoi, nang cao doi song vat chat va van hoa tinh than cho nhan dan va gop phan bao dam an ninh, quoc phong cho dat nuoc.

Qua kiem diem nghiem tuc, Ban can su Dang bo TT&TT da thang than nhan trach nhiem, khuyet diem doi voi nhung han che, yeu kem con ton tai trong cac linh vuc quan ly nha nuoc ve bao chi, xuat ban, buu chinh, vien thong va cong nghe thong tin cung nhu trong cong tac quan ly can bo, dang vien.

Dong thoi, da di sau, tap trung kiem diem cac yeu kem, khuyet diem, lam ro trach nhiem tap the, ca nhan lien quan den lanh dao, chi dao viec quan ly, cap phep xuat ban an pham phu cua mot so co quan bao chi, cac kenh truyen hinh nuoc ngoai; trong viec chi dao quan ly nha nuoc ve bao chi, quan ly thong tin Internet, cac mang xa hoi va blog; lam ro trach nhiem cua ca nhan va tap the trong chi dao quan ly, giam sat hoat dong cua Tong cong ty Truyen thong da phuong tien VTC va cua Quy dich vu vien thong cong ich Viet Nam.

Ban can su Dang bo TT&TT khang dinh quyet tam phat huy uu diem, khac phuc yeu kem khuyet diem, no luc phan dau hoan thanh tot chuc trach, nhiem vu duoc giao.

VNN

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.