Bo Giao thong diem mat ke thu gay tai nan xe khach

Thứ tư, 20 Tháng ba 2013, 10:59 GMT+7

- Theo Bo Giao thong van tai, mot trong nhung nguyen nhan gay tai nan xe khach trong thoi gian vua qua la do nhieu ben xe thieu trach nhiem, khong thuc hien dung cac quy dinh trong quan ly hoat dong van tai tai ben... .dan den nhung vu tai nan xe khach tham khoc.

>> Chi phat hanh chinh lai xe lam 11 nguoi chet? Chi phat hanh chinh lai xe lam 11 nguoi chet?

Truoc nhung vu tai nan tham khoc do xe khach lien tiep xay ra trong thoi gian qua, Bo truong Bo Giao thong van tai Dinh La Thang vua ky ban hanh Chi thi Ve tang cuong cong tac quan ly doi voi hoat dong van tai hanh khach bang xe o to. Day duoc xem nhu “lieu thuoc” de chong lai cac vu tai nan giao thong do xe khach gay ra.

Theo Bo Giao thong van tai, trong thoi gian qua, cac co quan quan ly nha nuoc, cac don vi kinh doanh van tai, ben xe da co nhieu co gang trong viec trien khai cac quy dinh cua Luat Giao thong duong bo, Nghi dinh cua Chinh phu va cac quy dinh cua phap luat nham nang cao an toan giao thong va bao dam chat luong dich vu van tai.

Tuy nhien, viec chap hanh cac quy dinh ve kinh doanh va dieu kien kinh doanh van tai hanh khach cua mot so don vi kinh doanh van tai, nhat la nhung don vi co quy mo nho, con ton tai nhieu yeu kem; cong tac quan ly, su dung, dieu hanh phuong tien va lai xe con chua chat che; to chuc va hoat dong cua bo phan quan ly ve an toan giao thong con mang tinh hinh thuc;

Viec lap dat thiet bi giam sat hanh trinh tren xe con mang tinh chat doi pho, viec khai thac thong tin tu thiet bi giam sat hanh trinh chua dat duoc hieu qua theo yeu cau quan ly; nhieu ben xe thieu trach nhiem, khong thuc hien dung cac quy dinh trong quan ly hoat dong van tai tai ben; khong bao cao kip thoi, day du cho co quan quan ly nha nuoc ve tinh hinh hoat dong va chap hanh quy dinh cua cac don vi van tai hoat dong tai ben.

Nhung ton tai neu tren da tac dong xau den chat luong dich vu van tai va la mot trong nhung nguyen nhan dan den tai nan giao thong nghiem trong do xe o to khach gay ra trong thoi gian gan day.


Anh minh hoa

Hien truong vu tai nan xe khach tren song Serepok khien hang chuc nguoi bi chet

Kien quyet khong cho xuat ben nhung xe khong du dieu kien

De khac phuc nhung ton tai, yeu kem trong hoat dong van tai hanh khach bang xe o to, dac biet la doi voi van tai khach tren cac tuyen lien tinh, dong thoi giam thieu tai nan giao thong, Bo truong Bo Giao thong van tai yeu cau cac co quan, don vi truc thuoc Bo, to chuc van dong, nang cao tinh than trach nhiem cua moi can bo, cong chuc trong viec giam sat, phan anh cac hien tuong tieu cuc, vi pham trong to chuc, quan ly hoat dong van tai, phan anh kip thoi cac vi pham cua don vi kinh doanh van tai, ben xe khach.

Vu Van tai, chu tri huong dan, kiem tra viec thuc hien cac dieu kien ve kinh doanh van tai bang xe o to doi voi cac co quan quan ly tuyen, cac don vi kinh doanh van tai; Phoi hop cung Thanh tra Bo, Vu Khoa hoc cong nghe va cac co quan lien quan trong viec kiem tra viec quan ly, khai thac thiet bi giam sat hanh trinh tren xe o to, bao dam dap ung yeu cau quan ly cac dieu kien kinh doanh van tai theo quy dinh.

Tong cuc Duong bo Viet Nam, tang cuong cong tac kiem tra, giam sat, don doc cac So Giao thong van tai trong viec to chuc trien khai thuc hien cac quy dinh ve quan ly van tai va dieu kien kinh doanh van tai; tap trung kiem tra cac dieu kien ve quan ly nguoi lao dong, bo phan an toan giao thong, khai thac thiet bi giam sat hanh trinh.

Khan truong ra soat, de xuat sua doi, bo sung, xay dung cac van ban quy pham phap luat ve quan ly van tai dap ung yeu cau quan ly trong linh vuc van tai duong bo, bao dam phu hop voi thuc te dong thoi neu cao duoc vai tro, trach nhiem cua co quan quan ly nha nuoc ve van tai; tang cuong trach nhiem quan ly cua don vi van tai, ben xe; xu ly kip thoi, nghiem minh cac vi pham;

Cac So Giao thong van tai, tang cuong cong tac kiem tra, giam sat, xu ly nghiem cac don vi van tai, ben xe vi pham cac quy dinh ve quan ly van tai va dieu kien kinh doanh van tai (dac biet la cac dieu kien ve an toan cua phuong tien; quan ly va thuc hien thoi gian lam viec cua lai xe; hoat dong cua bo phan quan ly an toan giao thong, hop dong lao dong doi voi lai xe).
Kien quyet dinh chi hoat dong, xu ly nghiem minh ke ca thu hoi giay phep kinh doanh van tai, dinh chi hoat dong doi voi cac don vi van tai khong chap hanh dung cac quy dinh hoac mang tinh hinh thuc, doi pho;

Nguoi dung dau nganh giao thong yeu cau, cac don vi van tai hanh khach, co bien phap quan ly chat che phuong tien va lai xe thuoc don vi. Ban hanh noi quy, quy dinh cua don vi ve cong tac an toan giao thong; to chuc kiem tra tinh trang ky thuat cua phuong tien truoc khi dieu dong tham gia hoat dong van tai. Kiem tra, giam sat, xu ly nghiem doi voi cac lai xe su dung chat ma tuy, uong ruou bia khi dieu khien phuong tien, chay qua toc do quy dinh, to chuc thuc hien dung quy dinh ve thoi gian lam viec cua lai xe;

Cac ben xe khach, thuc hien dung cac quy dinh, kien quyet khong cho xuat ben doi voi nhung xe hoac lai xe khong dap ung day du cac dieu kien theo quy dinh cua phap luat (dac biet la doi voi lai xe su dung ruou bia, chat kich thich). Khong xac nhan va khong cho xe xuat ben doi voi cac lai xe khong dung ten ghi trong so nhat trinh do don vi kinh doanh van tai dieu dong. Kip thoi bao cao So Giao thong van tai dia phuong de xu ly ngay nhung van de vuot qua tham quyen.


Van Xuan

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.