Be mac Hoi nghi lan thu 8 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X

Thứ bảy, 04 Tháng mười 2008, 19:16 GMT+7


Sau gan 3 ngay lam viec khan truong voi tinh than trach nhiem cao, ngay 4/10, Hoi nghi lan thu tam Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da ket thuc tot dep. Hoi nghi da tap trung tri tue thao luan va dong gop nhieu y kien quan trong cac bao cao ve tinh hinh kinh te-xa hoi va ngan sach nha nuoc nam 2008; dinh huong ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2009 va da nhat tri thong qua ket luan cua Hoi nghi ve van de nay.

Phat bieu be mac, Tong Bi thu Nong Duc Manh cho rang, voi su quan tam va thuong xuyen coi nhiem vu lanh dao phat trien kinh te-xa hoi la trung tam, trong nam nay, Dang ta da co 3 ket luan ve kinh te-xa hoi: Ket luan so 22 cua Bo Chinh tri sau khi xem xet cac van de kinh te-xa hoi noi len trong qui 1-2008; Ket luan so 25 cua Bo Chinh tri tren co so y kien cua Ban Chap hanh Trung uong tai Hoi nghi Trung uong 7 sau khi thao luan tinh hinh kinh te-xa hoi 6 thang dau nam 2008 va lan nay la Ket luan cua Ban Chap hanh Trung uong sau khi xem xet tinh hinh kinh te-xa hoi nam 2008. Nhung ket luan do la tu tuong chi dao de giai quyet kip thoi, dung dan nhung van de do cuoc song dat ra. Tong Bi thu neu ro, nhin lai nam 2008, truoc nhung tac dong tieu cuc cua kinh te the gioi va nhung kho khan, yeu kem noi tai cua kinh te trong nuoc, tinh hinh kinh te nuoc ta ngay tu dau nam da co nhung dien bien bat loi, anh huong tieu cuc den phat trien san xuat va doi song nhan dan, de doa nghiem trong den su on dinh kinh te vi mo, Dang va Nha nuoc ta da kip thoi xac dinh nhiem vu trong tam la: Phan dau kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, bao dam an sinh xa hoi va tang truong hop ly, ben vung, trong do kiem che lam phat la muc tieu uu tien hang dau. Voi su no luc cua toan Dang, toan dan, toan quan, cua cac cap, cac nganh, cac dia phuong, den nay tuy van con nhieu kho khan, thach thuc nhung tinh hinh kinh te-xa hoi da co nhung chuyen bien tich cuc. Viec kiem che lam phat va on dinh kinh te vi mo da dat duoc nhung ket qua buoc dau co y nghia quan trong, nen kinh te duy tri duoc toc do tang truong kha trong dieu kien lam phat cao, an sinh xa hoi duoc quan tam va trien khai thuc hien co hieu qua... Tuy nhien, kinh te nuoc ta van con khong it han che yeu kem. Lam phat cao, nhap sieu lon, cac can doi kinh te vi mo chua vung chac; nhip do tang truong kinh te giam, chat luong, hieu qua con thap, san xuat, kinh doanh gap nhieu kho khan; doi song nhan dan, nhat la nhung nguoi lao dong co thu nhap thap, nguoi ngheo, dong bao o vung sau, vung xa, vung thien tai con nhieu kho khan...Day la nhung van de can tap trung khac phuc trong thoi gian toi.

Tren tinh than do, Tong Bi thu nhan manh muc tieu tong quat dat ra cho nam 2009 la tiep tuc uu tien kiem che lam phat, bao dam on dinh dan kinh te vi mo, cham lo tot hon an sinh xa hoi, duy tri tang truong hop ly, ben vung, nang cao hieu qua hop tac va hoi nhap kinh te quoc te, giu vung on dinh chinh tri, bao dam vung chac quoc phong, an ninh, trat tu an toan xa hoi, tao dieu kien thuc hien thang loi ke hoach phat trien kinh te-xa hoi 5 nam 2006-2010 do Dai hoi X cua Dang da de ra. Theo do, tap trung chi dao thuc hien tot chinh sach tien te, tin dung va chinh sach tai khoa de kiem che lam phat va on dinh kinh te vi mo; thao go kho khan, vuong mac, thuc day dau tu phat trien kinh doanh; day manh xuat khau, kiem soat nhap khau, giam nhap sieu; trien khai co hieu qua Nghi quyet Trung uong 7 (khoa X) ve nong nghiep, nong dan va nong thon....

Can cu Ket luan cua Hoi nghi lan nay, Tong Bi thu chi dao phai tiep tuc day manh cong tac xay dung Dang ca ve chinh tri, tu tuong va to chuc, thuc hien tot Cuoc van dong " Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh", thuong xuyen sau sat, nam bat thuc tien cuoc song, giai quyet kip thoi nhung van de moi nay sinh mot cach dung dan, phu hop voi quy luat phat trien, khac phuc te quan lieu, thieu sau sat, tang cuong ky luat, ky cuong; nang cao nang luc quan ly, dieu hanh cua chinh quyen nha nuoc cac cap; xay dung doi ngu can bo chi cong, vo tu, mot long vi nuoc, vi dan, duoc dan tin, dan quy.

(theo TTXVN)


Viet Bao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.