Be mac Hoi nghi Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX

Chủ nhật, 11 Tháng bảy 2004, 10:52 GMT+7Le be mac Hoi nghi BCH Trung uong Dang khoa IX.

Tai le be mac hom qua, Tong bi thu Nong Duc Manh cho biet de chuan bi cho Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, du kien hop vao dau quy II nam 2006, Hoi nghi da quyet dinh thanh lap cac Tieu ban chuan bi cho su kien nay.

Tong bi thu khang dinh Hoi nghi Ban chap hanh Trung uong Dang lan thu IX tiep tuc chu trong vi tri va vai tro to lon cua viec xay dung va phat trien nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc trong su nghiep xay dung va bao ve dat nuoc.

Hoi nghi cung nhat tri rang Nghi quyet Trung uong 5 (khoa VIII) danh dau buoc phat trien trong tu duy ly luan cua Dang ve van hoa, phu hop voi quy luat van dong phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc, dap ung dung nhu cau va nguyen vong cua nhan dan, vi vay da nhanh chong di vao cuoc song, gop phan giu vung on dinh chinh tri, tao chuyen bien toan dien ve kinh te, xa hoi, an ninh, quoc phong, doi ngoai... cua dat nuoc.

Thong bao cua Hoi nghi nhan manh nhung giai phap de phat trien van hoa trong thoi ky moi la nang cao nang luc va hieu qua chi dao cua to chuc dang cac cap doi voi van hoa; Phat huy tinh nang dong cua he thong chinh tri, truoc het la Mat tran To quoc va cac doan the quan chung, cac to chuc sang tao van hoa, nghe thuat, bao chi, xuat ban tao nen suc manh tong hop cua toan xa hoi; Day manh giao duc ve chu nghia xa hoi, boi duong long yeu nuoc, tinh than tu hao dan toc, tao chuyen bien ro ret ve ban linh chinh tri, dao duc, loi song, nang luc tri tue nguoi Viet Nam theo 5 duc tinh da duoc Nghi quyet Trung uong 5 xac dinh; Tang dau tu cho van hoa; tiep tuc dam bao kinh phi cho cac chuong trinh muc tieu phat trien van hoa.

(Theo TTXVN)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.