Bao hiem xa hoi la chinh sach bao ve nguoi lao dong

Thứ tư, 16 Tháng chín 2009, 22:18 GMT+7


Bao hiem xa hoi la chinh sach bao ve nguoi lao dong
Nguoi lao dong can duoc bao dam cac quyen loi chinh dang ve BHXH.

- Ngay 16/9, Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi phoi hop cung Bao hiem Viet Nam to chuc hoi nghi tuyen truyen, pho bien phap luat ve Bao hiem xa hoi (BHXH) va Bao hiem that nghiep (BHTN) cho cac doanh nghiep.

Phat bieu tai Hoi nghi, Thu truong Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi Pham Minh Huan nhan manh: BHXH la chinh sach an sinh xa hoi duoc Dang, Nha nuoc dac biet quan tam va duoc the che hoa bang Luat Bao hiem xa hoi, Luat Bao hiem that nghiep. Thuc tien Viet Nam nhieu nam qua va kinh nghiem cua cac nuoc tren the gioi cho thay bao hiem xa hoi la mot tru cot ve an sinh xa hoi cho nguoi lao dong, la chinh sach quan trong nhat de bao ve nguoi lao dong, dam bao thay the hoac bu dap mot phan thu nhap cua nguoi lao dong khi ho bi giam hoac mat thu nhap do bi om dau, thai san, tai nan lao dong, benh nghe nghiep, that nghiep, het tuoi lao dong hoac chet, tren co so dong gop vao quy bao hiem xa hoi .

Qua trinh trien khai cac quy pham phap luat ve BHXH khong chi y nghia doi voi nguoi lao dong ma con giup nguoi su dung lao dong nang cao tinh than trach nhiem, su quan tam doi voi nguoi lao dong, gop phan tao dieu kien nang cao nang suat lao dong, thuc day san xuat.

Tuy nhien, trong thuc tien, viec trien khai chinh sach BHXH con gap khong it kho khan, nhu: dien bao phu con thap, tinh trang tron dong, no dong, cham dong, dong khong day du, dong o muc thap… con dien ra o nhieu doanh nghiep lam anh huong khong nho den quyen cua nguoi lao dong va su canh tranh binh dang giua cac doanh nghiep. Nguyen nhan chinh la do nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong chua nhan thuc day du muc dich, y nghia cua chinh sach cung nhu trach nhiem va quyen duoc tham gia BHXH.

De khac phuc dieu nay, mot trong nhung giai phap mang tinh quyet dinh chinh la cong tac tuyen truyen, pho bien phap luat ve BHXH nham nang cao nhan thuc cua cac ben trong thuc thi chinh sach.

Hoi nghi nay la mot trong nhung hoat dong nhu vay nham gioi thieu nhung noi dung co ban cua chinh sach, phap luat ve BHXH va BHTN, dong thoi tap trung giai dap cac vuong mac cua nguoi lao dong va doanh nghiep. Day cung la nhung goi y quy bau cho cac co quan soan thao, xay dung chinh sach trong qua trinh hoan thien, bo sung chinh sach ve BHXH. Thu truong Pham Minh Huan cung bay to hy vong, hoi nghi se giup nguoi lao dong va doanh nghiep hieu ro hon ve BHXH va BHTN de thuc hien tot hon cac chinh sach nay.


P.HCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.