Bao chi khien nguoi dan hieu sai ve quy dinh sinh con thu 3

Thứ sáu, 12 Tháng ba 2010, 07:35 GMT+7

May ngay qua, mot thong tin do bao chi dua ra nhan su kien Chinh phu ban hanh nghi dinh so 20/2010/ND-CP ve Sua doi Dieu 10 cua Phap lenh Dan so nam 2003 da khien nguoi dan hieu sai ve Nghi dinh nay.

Nguyen nhan co the xuat phat tu viec mot phong vien hieu sai dan den giai thich sai ve Nghi dinh nay. Tuy nhien, dieu quan trong la nhieu phong vien cua nhieu to bao khac, trong do co ca nhung to bao co uy tin da copy lai thong tin nay ma khong he xem xet, phan tich ky Nghi dinh.

Cu the, Nghi dinh quy dinh nhung truong hop khong vi pham quy dinh sinh 1 hoac 2 con, trong do co truong hop cap vo chong sinh lan thu nhat nhung sinh 3 con tro len. Tuy nhien, tren mot loat to bao da giat tit “7 truong hop duoc sinh con thu 3” va giai thich trong noi dung rang: “…. co nghia la duoc phep sinh lan thu hai, mac du truoc do da co tren 2 con…”.

Sang 11/3, Tong cuc DS-KHHGD da co cong van so 148/TCDS-TTGD, gui Cuc Bao chi, Cuc Quan ly Phat thanh - Truyen hinh va Thong tin dien tu thuoc Bo Thong tin va Truyen thong, trong do neu ro: “Su suy dien, binh luan sai lech noi dung cua Nghi dinh so 20/2010/ND-CP noi tren cua cac co quan bao chi lai mot lan nua tiep tuc lam cho nguoi dan hieu sai ve chinh sach dan so cua Dang va Nha nuoc, mac du chinh sach nay da duoc quy dinh rat cu the tai Dieu 1 cua Phap lenh so 08/2008/UBTVQH12 ngay 27/12/2008 cua Uy ban thuong vu Quoc hoi ve Phap lenh sua doi Dieu 10 cua Phap lenh Dan so nam 2003:

Dieu 1. Sua doi Dieu 10 cua Phap lenh Dan so nam 2003 nhu sau:

“Dieu 10. Quyen va nghia vu cua moi cap vo chong, ca nhan trong viec thuc hien cuoc van dong dan so va ke hoach hoa gia dinh, cham soc suc khoe sinh san:

1. Quyet dinh thoi gian va khoang cach sinh con;

2. Sinh mot hoac hai con, tru truong hop dac biet do Chinh phu quy dinh;

3. Bao ve suc khoe, thuc hien cac bien phap phong ngua benh nhiem khuan duong sinh san, benh lay truyen qua duong tinh duc, HIV/AIDS va thuc hien cac nghia vu khac lien quan den suc khoe sinh san”.

Cong van de nghi: “De khac phuc tinh hinh neu tren, gop phan tao du luan xa hoi tich cuc va dong vien cac tang lop nhan dan tham gia thuc hien tot chinh sach dan so cua Dang va Nha nuoc. Tong cuc Dan so - KHHGD thuoc Bo Y te tran trong de nghi Cuc Bao chi, Cuc Quan ly Phat thanh - Truyen hinh va Thong tin dien tu thuoc Bo Thong tin va truyen thong chi dao cac co quan bao chi, dac biet la cac Bao dien tu phai tuyen truyen dung chu truong, luat phap, chinh sach cua Dang va Nha nuoc ve DS-KHHGD, dong thoi yeu cau cac co quan bao chi da tuyen truyen khong dung noi dung Nghi dinh so 20/2010/ND-CP cua Thu tuong Chinh phu phai go bo va dinh chinh ngay noi dung da tuyen truyen, pho bien sai tren mat bao”.

NOI DUNG NGHI DINH 20/2010/ND-CP

Dieu 1. Pham vi dieu chinh

Nghi dinh nay quy dinh chi tiet thi hanh Phap lenh sua doi Dieu 10 cua Phap lenh Dan so.

Dieu 2. Nhung truong hop khong vi pham quy dinh sinh mot hoac hai con

1. Cap vo chong sinh con thu ba, neu ca hai hoac mot trong hai nguoi thuoc dan toc co so dan duoi 10.000 nguoi hoac thuoc dan toc co nguy co suy giam so dan (ty le sinh nho hon hoac bang ty le chet) theo cong bo chinh thuc cua Bo Ke hoach va Dau tu;

2. Cap vo chong sinh lan thu nhat ma sinh ba con tro len.

3. Cap vo chong da co mot con de, sinh lan thu hai ma sinh hai con tro len.

4. Cap vo chong sinh lan thu ba tro len, neu tai thoi diem sinh chi co mot con de con song, ke ca con de da cho lam con nuoi.

5. Cap vo chong sinh con thu ba, neu da co hai con de nhung mot hoac ca hai con bi di tat hoac mac benh hiem ngheo khong mang tinh di truyen, da duoc Hoi dong Giam dinh y khoa cap tinh hoac cap Trung uong xac nhan.

6. Cap vo chong ma mot hoac hai nguoi da co con rieng (con de), chi sinh mot hoac hai con tro len trong cung mot lan sinh. Quy dinh nay khong ap dung cho truong hop tai hon giua hai nguoi da tung co hai con chung tro len va hien con dang song.

7. Phu nu chua ket hon sinh mot hoac hai con tro len trong cung mot lan sinh.

Dieu 3. Trach nhiem cua cac co quan

1. Bo Ke hoach va Dau tu, dinh ky 5 nam, cong bo ten dan toc co so dan duoi 10.000 nguoi, ten dan toc co ty le sinh nho hon hoac bang ty le chet (dan toc co nguy co giam so dan).

2. Bo Y te ban hanh danh muc di tat, benh hiem ngheo de xac dinh doi tuong theo quy dinh tai khoan 5 Dieu 2 Nghi dinh nay.

Dieu 4. Hieu luc thi hanh

1. Nghi dinh nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay 29 thang 4 nam 2010.

2. Bai bo nhung quy dinh trai voi quy dinh cua Nghi dinh nay.

Dieu 5. Trach nhiem thi hanh

1. Bo Y te chu tri, phoi hop voi cac co quan lien quan huong dan va to chuc thi hanh Nghi dinh nay.

2. Cac Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong va cac cap vo chong, ca nhan co lien quan chiu trach nhiem thi hanh Nghi dinh nay./.

T.M CHINH PHU

THU TUONG

(Da ky)

Nguyen Tan Dung

H.Lan


Viet Bao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.