Ban chi dao chong tham nhung co quyen dinh chi thu truong

Thứ tư, 09 Tháng tám 2006, 09:45 GMT+7


Ban chi dao chong tham nhung co quyen dinh chi thu truong
Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong. Anh: Tuoi Tre

De an ve to chuc quyen han va quy che hoat dong cua Ban chi dao trung uong phong chong tham nhung se duoc Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua tai phien hop thu 42 sap toi. Ngay 8/8, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong da co cuoc trao doi voi bao chi ve de an nay.

- Chu tich danh gia the nao ve co che chong tham nhung hien nay?

- Hien nay, co thuan loi la cac co che phong chong tham nhung ra doi rat dong bo. Ban chap hanh trung uong vua co Nghi quyet ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac nay. Phia Chinh phu cung dang chuan bi cac nghi dinh huong dan thi hanh Luat phong chong tham nhung. Ngoai ra, Ban chi dao trung uong phong chong tham nhung cung sap duoc thanh lap. Va theo Nghi quyet Trung uong 3, sap toi cac bo, nganh, dia phuong cung se co bo phan phoi hop, de quyet tam dua cuoc dau tranh phong chong tham nhung, lang phi vao mot buoc phat trien moi. Gan day, Chinh phu da chi dao cac co quan thuc thi phap luat giai quyet dut diem mot so vu viec noi com. Toi nghi, day la mot chieu huong chuyen dong tich cuc.

- Xin chu tich cho biet diem dang luu y nhat trong Nghi quyet ve tang cuong su lanh dao cua Dang voi cong tac phong chong tham nhung ma Hoi nghi Trung uong 3 vua thong qua?

- Nghi quyet nay nhan manh: Dang phai tap trung vao lanh dao cong tac phong chong tham nhung, phai nam ngon co chong tham nhung de tien len. Dong thoi, ban than Dang cung phai guong mau di dau trong cuoc dau tranh chong tham nhung, yeu cau tat ca can bo cac cap, tu lanh dao Trung uong tro xuong phai cam ket khong tham nhung, va kien quyet phong chong tham nhung. Gia dinh, vo con, nguoi than cac can bo do cung phai chap hanh quy dinh nay. Ngoai ra, cac to chuc dang cung phai quan ly tot can bo, dang vien cua minh. Neu moi can bo, dang vien deu guong mau thi tinh hinh se khac.

- Khi Ban chi dao trung uong duoc thanh lap thi co che phong chong tham nhung se khac truoc day nhu the nao va quyen han cua Ban nay ra sao?

- Diem khac la Ban chi dao co quyen hanh thuc te de xu ly mot so viec cu the theo phap luat. Duong nhien la duoi su lanh dao cua Dang va co su phoi hop voi cac nganh, cac cap co lien quan, duoc Quoc hoi va Mat tran to quoc giam sat. Van de nay Uy ban thuong vu Quoc hoi se tiep tuc ban truoc khi thong qua, nhung quyen han cua ban nay se phai dung tham quyen. Vi du, viec nao cua Thu tuong thi co quyen han cua Thu tuong. Con Thu tuong voi tu cach Truong Ban chi dao Trung uong phong chong tham nhung thi se theo nguyen tac tap trung dan chu. Ban nay ra doi la nham chi dao, phoi hop, don doc, thuc day cong tac phong chong tham nhung, chu khong phai lam thay cac co quan chuc nang.

Nhung Ban chi dao trung uong phong chong tham nhung cung phai co du quyen hanh thi moi lam duoc. Vi du, Ban nay co the co quyen tam dinh chi cong tac cap thu truong va tuong duong. Con doi voi cap uy thi se bao de cap uy biet, con neu cho xin y kien cap uy thi se rat cham. Ban nay se hoat dong theo dung phap luat va theo dieu le Dang.

- Lau nay trong cuoc dau tranh phong chong tham nhung, moi khi “dung” den cap thu truong, bo truong thi cac co quan chuc nang thuong xin y kien cua Ban bi thu hoac Bo Chinh tri. Vay khi Ban chi dao Trung uong phong chong tham nhung ra doi, co che nay co con khong?

- Ban chi dao trung uong phong chong tham nhung co quyen tam dinh chi cong tac cap thu truong va tuong duong tro xuong. Con voi cap cao hon thi phai kien nghi voi co quan co tham quyen theo quy dinh cua phap luat va dieu le Dang. Vi du nhu doi voi Bo truong, Bi thu tinh uy, Chu tich UBND tinh thi phai xin y kien co quan quan ly can bo la Bo Chinh tri.

- Nhung thua Chu tich, neu cac can bo do co dau hieu vi pham phap luat ma Bo Chinh tri khong dong y cho xu ly thi sao?

- Truong hop nay van lam theo dung quy dinh cua phap luat. Cac co quan dieu tra, vien kiem sat, tu phap… deu co su doc lap tuong doi theo quy dinh cua phap luat. Theo dieu le Dang, co quy dinh la cap uy quan ly can bo dien nao thi khi xu ly can bo dien do phai bao cho cap uy biet, de de phong truong hop lam dung quyen han. O day la co che phoi hop, lam sao cho tot, bao dam tinh chinh xac, khach quan, xu dung nguoi dung toi, khong co y gi bao che cho ai, khong phai la ngan tro cac co quan bao ve phap luat.

- Chuc nang, quyen han cua Ban chi dao trung uong phong chong tham nhung do Uy ban thuong vu Quoc hoi quyet dinh. Vay hoat dong cua Ban chi dao cung se do ai giam sat?

- Quoc hoi va cac dai bieu se giam sat hoat dong cua Ban chi dao trung uong phong chong tham nhung, chu khong phai chi la Uy ban thuong vu. Ngoai ra, con co nhan dan, Mat tran to quoc, cac to chuc dang giam sat. Ban chi dao trung uong phong chong tham nhung duoc trao mot so quyen han, nhung cung phai de phong truong hop Ban nay lam quyen. Thanh phan tham gia Ban nay phai la nhung can bo guong mau, trong sach va phai co che do chinh sach cho ho mot cach hop ly.

- Nhu chu tich vua noi, trong truong hop Ban chi dao trung uong phong chong tham nhung "lam quyen” thi co quan nao se dung ra xem xet, xu ly?

- Day la Ban cua trung uong, nen Ban chap hanh trung uong la co quan lanh dao giua hai ky dai hoi va Bo Chinh tri la lanh dao giua hai ky hop Trung uong se xem xet, xu ly. Ngoai ra con co Quoc hoi, Mat tran to quoc giam sat.

(Theo An Ninh Thu Do)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.