Ban Noi chinh Trung uong hoat dong

Thứ năm, 31 Tháng một 2013, 14:38 GMT+7

Cac cong viec chuan bi ban dau de dua Ban Noi chinh va Ban Kinh te trung uong di vao hoat dong nhu khac con dau, mo tai khoan… da co ban hoan tat.
>


Ban Noi chinh Trung uong hoat dong
Truong ban Noi chinh Nguyen Ba Thanh.
Anh: VOV.

Ngay 31/1, Ban Noi chinh trung uong tiep nhan con nguoi, co so vat chat tu Van phong Ban Chi dao trung uong ve phong, chong tham nhung. Voi hon 80 nhan su, Ban Noi chinh se chinh thuc hoat dong, dau tien la voi chuc nang co quan thuong truc cua Ban Chi dao trung uong ve phong, chong tham nhung, ke tu 1/2 - ngay Luat phong, chong tham nhung sua doi co hieu luc. Viec tiep nhan to chuc, bo may, nhan su tu Vu Phap luat va Vu Noi chinh - thuoc Van phong trung uong - nhu quyet dinh cua Bo Chinh tri da de ra, se duoc trien khai sau do.

Cung thoi gian, ngay 1/2, Ban Kinh te trung uong se nhan chuyen giao to chuc, bo may, con nguoi tu Vu Kinh te va Vu Xa hoi (thuoc Van phong Trung uong Dang), tong cong hon 30 nguoi, de bat dau thuc hien chuc nang la co quan tham muu cua Ban chap hanh Trung uong ma truc tiep, thuong xuyen la Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve chu truong, cac chinh sach lon thuoc linh vuc kinh te - xa hoi.

Truoc do, de co the xuc tien cac cong viec, thu tuc hanh chinh chuan bi buoc dau ve nhan su, bo may cho hai ban nay trong luc hai tan truong ban deu dang kiem nhiem chuc vu khac (Truong ban Noi chinh Trung uong Nguyen Ba Thanh dang giu chuc Bi thu Thanh uy, Chu tich HDND TP Da Nang; Truong ban Kinh te Trung uong Vuong Dinh Hue dang kiem chuc Bo truong Tai chinh), Ban Bi thu da bo nhiem hai pho ban.

Pho truong ban Noi chinh Trung uong Pham Anh Tuan (tien si luat) la khuon mat kha quen thuoc. Ong Tuan nguyen la truong Ban Xay dung phap luat Van phong Chinh phu, thang 12/2008 sang lam Pho chanh Van phong Ban chi dao trung uong ve phong, chong tham nhung. Con Pho truong ban Kinh te Trung uong Bui Van Thach (tien si kinh te) la guong mat kha moi. Ong Thach tung giu chuc Vu truong Vu Thu ky, Vu truong Vu Tong hop - Van phong Trung uong Dang. Thang 10/2008, ong duoc luan chuyen ve lam Pho chu tich UBND tinh Binh Phuoc, den cuoi thang 4/2012 tro ve lam Pho chanh Van phong Trung uong Dang.

Ong Tuan va ong Thach cho biet, cac cong viec chuan bi ban dau de dua hai ban vao hoat dong nhu khac con dau, mo tai khoan… da co ban hoan tat. Ve co so vat chat, truoc mat Ban Noi chinh Trung uong se su dung noi lam viec cua Van phong Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung. Con Ban Kinh te Trung uong thi tiep tuc su dung tru so lam viec cua hai vu Kinh te, Xa hoi.

Chi dao truc tiep cac cong viec nay, nhung ngay qua, Truong ban Noi chinh Trung uong Nguyen Ba Thanh va Truong ban Kinh te Trung uong Vuong Dinh Hue da co buoi lam viec voi cac co quan, bo phan co lien quan de chuan bi tiep nhan bo may, con nguoi...

Theo cac quyet dinh cua Bo Chinh tri, le ra cac de an ve chuyen giao to chuc, bo may, nhan su phai hoan thanh truoc. Nhung do Ban To chuc Trung uong chua xay dung xong nen truoc mat cu tien hanh chuyen giao co hoc. Sau do, hai ban moi se cung Ban To chuc Trung uong ra soat lai nhan su, ban hanh cac quy che lam viec noi bo, dua hai co quan moi nay vao hoat dong quy cu.

Lien quan den cong tac to chuc nay, Bo Chinh tri se som ban hanh quyet dinh thanh lap Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung theo mo hinh moi, do Tong Bi thu lam truong ban, kip luc Luat phong, chong tham nhung sua doi co hieu luc. Du kien, ngay 4/2 Ban Chi dao moi se ra mat, hop phien dau tien, the hien su noi tiep, lien tuc trong cong tac lanh dao, chi dao ve phong, chong tham nhung.

Theo Phap luat TP HCM

Tin khac Y kien cua ban 0/1000

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.