Ba hoa tan cong toa nha cao tang

Thứ ba, 20 Tháng bảy 2010, 06:22 GMT+7

Ca nuoc hien co tren 1.000 nha cao tang, trong do rat nhieu toa nha cao hang chuc tang. Theo da phat trien cua kinh te dat nuoc, nhung toa cao oc cao tren 50 tang cung dang moc len ngay mot nhieu, tham chi Tap doan Dau khi dang chuan bi khoi cong mot toa cao oc den 102 tang,… Tuy nhien, dang lo la cong tac phong chay cung nhu chua chay lai khong theo kip toc do phat trien chieu cao cua cac toa nha….

Nguy co luon hien huu

Hien nay, ca nuoc da co tren 1.000 nha cao tang va tai cac nha nhieu tang luon tiem an nguy co chay cao. O cac toa nha nay, neu xay ra chay, dam chay se lay lan nhanh chong tu duoi len tren, co the co su tich tu khoi trong cac loi va duong thoat nan lam anh huong lon den cong tac cuu nguoi bi nan va dap tat dam chay.

Theo thong ke tu nam 2004 den thang 4/2010, tren dia ban hai TP Ha Noi va HCM da xay ra 10 vu chay tai khu vuc nha cao tang, trong do dang chu y la vu chay tai chung cu 18 tang SJC-34 (Ha Noi) ngay 10/3/2010 lam chet 2 nguoi va 4 nguoi bi thuong nang; vu chay tai tang ham de xe toa nha A, chung cu 17 tang o Tu Liem (Ha Noi) lam chay 3 oto va hu hong mot so xe khac gay thiet hai tren 4 ty dong. Tuy nhien, vu chay Trung tam thuong mai Quoc te ITC o TP Ho Chi Minh moi la loi canh bao nang ne nhat ve y thuc phong chay, cung nhu nhung bat cap cua cong tac chua chay.

"Tai vu chay toa nha Trung tam Thuong mai Quoc te ITC moi cao 5 tang da cuop di sinh mang cua 60 nguoi, lam 70 nguoi khac bi thuong. Neu xay ra chay tai cac cao oc cao tren 10 tang, tham chi den 70 tang, voi hang nghin nguoi sinh song va lam viec tai do thi nguy co xay ra tham hoa chay la hien huu"- Mot ban bao cao phan tich moi day ve nguy co chay no tai cac toa nha cao tang cua Cuc Canh sat phong chay, chua chay va cuu nan, cuu ho (PCCC&CNCH) canh bao.


Ba hoa tan cong toa nha cao tang
Vu chay chung cu cu o Hao Nam (Ha Noi) vao thang 9/2009 rat kho dap chay nhanh do giao thong un tac, cung nhu vuong nhieu vat can nhu day dien chang chit, cac can ho coi noi.
Vi the, viec to chuc thuc hien cong tac PCCC&CNCH doi voi cac nha cao tang khong chi dung lai o trach nhiem cua cac Ban quan ly, cua nguoi dan sinh song tai do, cua luc luong Canh sat PCCC&CNCH ma con phai la trach nhiem cua chinh quyen cac cap o dia phuong va cua toan xa hoi.

Nhan thuc duoc tam quan trong trong cong tac PCCC va nhat la bai hoc kinh nghiem cua vu chay Trung tam thuong mai Quoc te ITC, trong nhung nam vua qua, cong tac PCCC doi voi nha cao tang da co nhung chuyen bien tich cuc. Cac cong trinh khi xay dung da thuc hien quy dinh ve tham duyet PCCC, nghiem thu truoc khi su dung. Ban quan ly nhieu toa nha, khach san, cao oc van phong, chung cu cao cap da dau tu kinh phi de thuc hien cac giai phap an toan PCCC doi voi co so minh… Tuy nhien, thuc te cong tac nay van con nhieu bat cap.

Khong gi quan trong bang y thuc phong chay

Cuc Canh sat PCCC&CNCH vua ket thuc dot khao sat cong tac PCCC tai 318 cong trinh cao tu 6 tang tro len, trong do co 190 nha, cong trinh cao tren 10 tang tai 5 thanh pho lon, cung voi ket qua so bo dot tong kiem tra, chan chinh cong tac PCCC doi voi cac nha cao tang noi rieng va nha nhieu tang noi chung theo chi dao cua lanh dao Bo Cong an (tai cong van so 667/BCA-TCVII ngay 24/3/2010), qua do cho thay cong tac PCCC, cuu nan cuu ho tai khu vuc nha cao tang con nhieu van de dang quan ngai.

Do la tai cac toa nha cao tang, chung cu cao tang, dac biet la cac cao oc van phong, nguoi dan va nhan vien cua cac don vi thue van phong rat it duoc pho bien kien thuc PCCC, cung nhu tap huan su dung phuong tien chua chay ban dau va cac bien phap thoat nan co ban khi co su co xay ra; ca biet co mot so nguoi dan song trong cac chung cu con su dung nguon lua khong dam bao quy dinh, dun nau tai khu vuc hanh lang, cau thang, dot vang ma khong dung noi quy dinh, do than, tro con nong vao ong do rac gay chay, nhu vu chay nha cao tang tai 25 Vu Ngoc Phan (Ha Noi) ngay 20/6/2009 hay vu chay chung cu CT4-1 khu do thi Me Tri (Ha Noi) ngay 20/12/2009.

Ben canh viec su dung bua bai cac nguon nhiet, thi nhieu cong trinh cao tang thuong khong dam bao cac dieu kien an toan tren loi thoat nan, khong trang bi day du thiet bi chieu sang su co, bien chi dan thoat nan, hoac da trang bi nhung bi hu hong, dat o vi tri chua hop ly; tai mot so chung cu, nha nhieu tang cac ho gia dinh tu y cai tao, coi noi, lap dat them cac loai cua ra vao, bit cac ban cong,… Day la nhung loi vi pham vo cung nguy hiem vi khi co su co xay ra, an toan thoat nan la yeu cau dau tien va quan trong nhat. Van de dang lo nua la trang bi, phuong tien chua chay cua luc luong chuyen trach cung rat thieu.


Ba hoa tan cong toa nha cao tang
Khoi trong vu chay chung cu JSC  34 Khuat Duy Tien (Ha Noi) khien 2 nguoi chet.

Theo Dai ta Nguyen Duc Nghi, Pho Giam doc Cong an TP Ha Noi thi Ha Noi co toi 29 quan, huyen nhung moi co 10 doi Canh sat PCCC, nhieu doi Canh sat PCCC phai hoat dong trong ban kinh tu 40-50km. Phuong tien chua chay, cuu ho, cuu nan thieu tram trong. Trong 84 xe chua chay, xe chuyen dung thi co den 45% la xe da hoat dong tren 15 nam. Cac phuong tien chua chay nha cao tang nhu xe thang, xe hut khoi con thieu nhieu….

De cap den khia canh lien quan khac, ong Le Minh Tri, Pho Chu tich UBND TP HCM cho rang, tieu chuan hien hanh yeu cau ve thiet ke PCCC cho nha cao tang da loi thoi, vi tieu chuan nay chi ap dung duoc doi voi nha cao tang co chieu cao den 100m (tuong duong 30 tang), trong khi TP HCM va nhieu thanh pho khac da va dang trien khai thiet ke xay dung mot so du an nha cao tang co chieu cao lon hon 100m.

Theo Dai ta Tran Anh Dung, Pho Tong cuc truong Tong cuc Canh sat QLHC ve TTATXH, nhung bat cap hien nay cua cong tac PCCC phai nhanh chong duoc tap trung khac phuc, ma mot trong nhung van de can luu y la tat ca cac nha cao tang phai xay dung hoan chinh phuong an chua chay, thoat nan va cuu nan, cuu ho theo quy dinh cua Thong tu 04/2004/TT-BCA ngay 31/3/2004 cua Bo Cong an... Dac biet can co su phoi hop chat che voi chinh quyen dia phuong va cac co quan, to chuc lan can de xu ly su co tu ban dau co hieu qua.

Dai ta Tran Anh Dung cho biet, Bo Cong an se de nghi Chinh phu chi dao cac co quan co tham quyen xay dung, bo sung cac quy chuan, tieu chuan ve PCCC theo tung linh vuc cho phu hop voi thuc te. Dong thoi, chu trong dau tu nang cao nang luc hoat dong cho luc luong lam cong tac PCCC. Tuy nhien, trong van de nay y thuc phong chay cua nguoi dan van la quan trong nhat.


Theo thong ke cua Cuc Canh sat PCCC&CNCH, trong giai doan 2000-2009 ca nuoc xay ra gan 16.000 vu chay, lam 2.581 nguoi chet chay va bi thuong, gay thiet hai truc tiep ve tai san tri gia 3.291 ti dong. So vu chay lon tuy chi chiem 1,04% tong so vu nhung chiem toi tren 65% tong thiet hai.
Viet Bao ( Theo CAND)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.