9 doi tuong duoc de xuat tang luong tu 17

Thứ tư, 03 Tháng tư 2013, 19:17 GMT+7

Nghi dinh quy dinh muc luong co so doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang do Bo Noi vu du thao, muc luong de xuat tang them 100.000 dong/thang so voi muc hien dang ap dung la 1.050.000 dong/thang.

Theo du thao Nghi dinh, Bo Noi vu de xuat an dinh muc luong co so ap dung tu ngay 1/7/2013 la 1.150.000 dong/thang (tang them 9,5% so voi muc luong toi thieu chung la 1.050.000 dong/thang hien dang ap dung).

Muc luong co so dung lam can cu de tinh muc luong trong cac bang luong, muc phu cap luong va thuc hien cac che do khac theo quy dinh cua phap luat doi voi cac doi tuong quy dinh tai Dieu 2 Nghi dinh nay.

Theo Bo Noi vu, du kien kinh phi tang them de thuc hien muc luong co so 1.150.000 dong/thang tu ngay 1/7/2013 doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang la 21.700 ty dong.

9 doi tuong duoc tang theo de xuat cua Du thao Nghi dinh:

1. Can bo, cong chuc tu Trung uong den cap huyen quy dinh tai Khoan 1 va Khoan 2 Dieu 4 Luat Can bo, cong chuc


2. Can bo, cong chuc cap xa quy dinh tai Khoan 3 Dieu 4 Luat Can bo, cong chuc;


3. Vien chuc trong cac don vi su nghiep cong lap theo quy dinh tai Luat Vien chuc;


4. Nguoi lam viec theo che do hop dong lao dong trong cac co quan cua Dang, Nha nuoc, to chuc chinh tri - xa hoi theo quy dinh tai Nghi dinh so 68/2000/ND-CP ngay 17 thang 11 nam 2000 cua Chinh phu ve thuc hien che do hop dong mot so loai cong viec trong co quan hanh chinh nha nuoc, don vi su nghiep;


5. Nguoi lam viec theo che do hop dong lao dong trong cac don vi su nghiep cong lap theo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu;


6. Nguoi lam viec trong chi tieu bien che duoc ngan sach nha nuoc ho tro trong cac hoi quy dinh tai Nghi dinh so 45/2010/ND-CP ngay 21 thang 4 nam 2010 cua Chinh phu quy dinh ve to chuc, hoat dong va quan ly hoi.


7. Si quan, quan nhan chuyen nghiep, ha si quan, chien si nghia vu va cong nhan, vien chuc quoc phong, lao dong hop dong thuoc Quan doi nhan dan Viet Nam ;


8. Si quan, ha si quan huong luong, ha si quan, chien si phuc vu co thoi han; cong nhan, nhan vien cong an va lao dong hop dong thuoc Cong an nhan dan;


9. Nguoi lam cong tac co yeu va nguoi lam cong tac khac trong to chuc co yeu.


(tong hop)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.