7 noi dung doi moi co ban cua Du thao Luat dat dai

Thứ sáu, 01 Tháng hai 2013, 19:57 GMT+7

Theo Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong Nguyen Manh Hien, Du thao Luat Dat dai (sua doi) bao gom 14 chuong va 206 dieu voi 7 noi dung doi moi co ban.


Trong gan 10 nam trien khai thuc hien Luat Dat dai nam 2003, Viet Nam da dat nhieu ket qua tich cuc. Tuy nhien, chinh sach phap luat dat dai van con mot so han che, bat cap, nhat la trong quy hoach su dung dat, boi thuong, giai phong mat bang va cac thu tuc hanh chinh ve dat dai.

Tren co so ket qua tong ket thi hanh Luat Dat dai nam 2003 va nhung quan diem, dinh huong neu trong Nghi quyet so 19-NQ/TW, Chinh phu da giao Bo Tai nguyen va Moi truong chu tri, phoi hop voi cac Bo, nganh, co quan Trung uong va cac dia phuong xay dung Du thao Luat Dat dai (sua doi).

Sau khi tiep thu y kien Quoc hoi, Chinh phu da hoan thien Du thao de to chuc lay y kien nhan dan, bat dau tu ngay 1/2.

Theo Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong Nguyen Manh Hien, Du thao Luat Dat dai (sua doi) bao gom 14 chuong va 206 dieu voi 7 noi dung doi moi co ban.

Theo do, Du thao quy dinh ro rang, cu the hon ve quyen, trach nhiem cua Nha nuoc voi tu cach la dai dien chu so huu toan dan doi voi dat dai, thong nhat quan ly nha nuoc doi voi dat dai va cac quyen, nghia vu cua nguoi su dung dat.

Thu truong Nguyen Manh Hien cung cho biet, Du thao da tiep tuc hoan thien chinh sach, phap luat dat dai doi voi khu vuc nong nghiep theo huong mo rong thoi han giao dat nong nghiep trong han muc cho ho gia dinh, ca nhan; mo rong han muc nhan chuyen quyen su dung dat nong nghiep; quy dinh rieng ve che do su dung dat trong lua;Anh minh hoa

Theo Du thao Luat Dat dai (sua doi), khi xay dung, mo rong cac cong trinh ket cau ha tang, chinh trang do thi can phai quy hoach va to chuc thu hoi ca phan dien tich dat ben canh cong trinh ket cau ha tang, vung phu can - anh minh hoa

Mot diem doi moi rat quan trong cua Du thao, do la tang cuong van hanh cac quan he dat dai theo co che thi truong, han che cac truong hop duoc Nha nuoc giao dat, co ban chuyen sang ap dung hinh thuc thue dat; thuc hien co che dau gia quyen su dung dat khi giao dat co thu tien su dung dat, cho thue dat; thuc hien dinh gia dat theo co che thi truong co su quan ly cua Nha nuoc. Theo Thu truong Nguyen Manh Hien, viec sua doi nay nham tien toi xoa bo bao cap trong quan ly, su dung dat dai, khac phuc tinh trang “xin – cho” trong su dung dat.

Du thao da bo sung quy dinh Nha nuoc chu dong thu hoi dat theo ke hoach su dung dat; lap Quy phat trien dat; tao quy dat “sach” de dau gia quyen su dung dat; quy dinh khi xay dung, mo rong cac cong trinh ket cau ha tang, chinh trang do thi can phai quy hoach va to chuc thu hoi ca phan dien tich dat ben canh cong trinh ket cau ha tang, vung phu can; mo rong cac doi tuong thue dat tra tien mot lan cho ca thoi gian thue.

Mot diem duoc danh gia la doi moi tich cuc trong Du thao, do la quy dinh khung phap ly ve thong tin dat dai, co so du lieu dat dai, quyen tiep can thong tin dat dai; tang cuong su tham gia cua nguoi dan trong qua trinh lap, to chuc thuc hien quy hoach, ke hoach su dung dat, phuong an boi thuong, ho tro va tai dinh cu… nham tao su minh bach trong quan ly, su dung dat, phong chong tieu cuc, tham nhung, lang phi va gop phan lam giam cac khieu kien trong linh vuc dat dai.

Thu truong Nguyen Manh Hien danh gia, Du thao da thiet lap su binh dang trong thuc hien quyen va nghia vu cua nguoi su dung dat giua nha dau tu trong nuoc va nha dau tu nuoc ngoai. Dong thoi, Du thao cung da duoc xay dung theo huong dam bao quyen su dung dat cho nhom nguoi de bi ton thuong nhu phunu, nguoi ngheo, dong bao dan toc thieu so.

De lay y kien nhan dan va hoan thien Luat Dat dai theo dung ke hoach, tai Hoi nghi trien khai Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, ke hoach cua Chinh phu ve to chuc lay y kien nhan dan doi voi Du thao Luat Dat dai (sua doi) duoc to chuc ngay 31/1, Pho Thu tuong Chinh phu Hoang Trung Hai da chi dao cac Bo, nganh, cac dia phuong… trien khai tot viec thao luan, lay y kien den moi tang lop nhan dan tren tinh than dan chu, cong khai, khoa hoc, tao dieu kien thuan loi de nguoi dan gop y vao Du thao.

Pho Thu tuong Hoang Trung Hai cung de nghi Mat tran To quoc Viet Nam, Hoi Nong dan Viet Nam chi dao cac to chuc thanh vien phoi hop chat che voi chinh quyen cac cap trien khai thuc hien de viec lay y kien nhan dan doi voi Du thao Luat Dat dai (sua doi) tro thanh dot sinh hoat chinh tri quan trong, phat huy duoc tam huyet, tri tue cua nhan dan cho viec hoan thien Du thao.


Tue Khanh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.