6 nhom can bo duoc dao tao bang tien ngan sach

Thứ năm, 19 Tháng sáu 2008, 11:23 GMT+7

Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu so 51/2008/TT-BTC Huong dan quan ly va su dung kinh phi dao tao, boi duong can bo, cong chuc (CB,CC) nha nuoc.

Can bo, cong chuc hanh chinh, cong chuc du bi, hop dong lao dong khong xac dinh thoi han dang lam viec trong cac co quan Dang, Nha nuoc, cac to chuc chinh tri - xa hoi o Trung uong, cap tinh va cap huyen;

Can bo, vien chuc, hop dong lao dong khong xac dinh thoi han trong don vi su nghiep cong lap;

Dai bieu Hoi dong nhan dan cac cap;

Can bo cong chuc xa, phuong, thi tran;

Can bo khong chuyen trach cap xa, can bo thon, lang, ap, ban, buon, soc o xa va to dan pho o phuong, thi tran;

Luat su, can bo quan ly doanh nghiep va hiep hoi nganh hang theo quy dinh tai khoan 2 muc I Ke hoach dao tao, boi duong nguon nhan luc cho cong tac hoi nhap kinh te quoc te giai doan 2003-2010, khi cac hoc vien nay tham gia vao cac lop dao tao, boi duong kien thuc hoi nhap, kinh te quoc te chuyen sau do cac co quan nha nuoc to chuc dao tao o trong nuoc.

Thong tu neu ro, pham vi su dung kinh phi dao tao, boi duong CBCC nha nuoc tu nguon ngan sach duoc giao hang nam.

Khong su dung kinh phi dao tao, boi duong CB,CC nha nuoc duoc giao de dao tao, boi duong CB,CC khong thuoc pham vi quan ly; tru truong hop duoc cap co tham quyen giao nhiem vu va phan bo du toan ngan sach de thuc hien dao tao, boi duong CB,CC nha nuoc khong thuoc pham vi quan ly.

Tuy theo kha nang bo tri kinh phi va nhu cau dao tao CB,CC cua minh, cac co quan, don vi, dia phuong co the su dung nguon kinh phi dao tao, boi duong CB,CC nha nuoc de ho tro mot phan chi phi (hoc phi, mua giao trinh) cho doi tuong la CB,CC nha nuoc duoc cap co tham quyen quyet dinh cu di hoc dai hoc (va tuong duong), sau dai hoc (va tuong duong).

So kinh phi danh cho viec ho tro nay toi da khong qua 10% tong kinh phi dao tao, boi duong CB,CC nha nuoc duoc giao hang nam cua co quan, don vi, dia phuong.

Ve chi thu lao giang vien (mot buoi giang duoc tinh gom 4 tiet): Giang vien, bao cao vien la Uy vien TW Dang, Bo truong, Thu truong, Bi thu, Pho Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND cap tinh, Chu tich UBND cap tinh va tuong duong, muc toi da khong qua 500.000 dong/buoi.

Giang vien, bao cao vien cap Cuc, Vu, Vien, giao su, pho giao su, chuyen vien cao cap, Tinh uy vien, truong cac So, Ban, nganh cap tinh va tuong duong, muc toi da khong qua 400.000 dong/buoi.

Giang vien, bao cao vien la tien sy khoa hoc, tien sy; chuyen vien chinh; pho cac So, Ban, nganh cap tinh va tuong duong, muc toi da khong qua 300.000 dong/buoi.

Giang vien, bao cao vien la chuyen vien; giang vien, bao cao vien cap quan, huyen, thi xa, muc toi da khong qua 200.000 dong/buoi.

Giang vien, bao cao vien cap xa, muc toi da khong qua 120.000 dong/buoi.

Doi voi giang vien nuoc ngoai, tuy theo muc do can thiet, cac co quan don vi trinh cap co tham quyen quyet dinh viec moi giang vien nuoc ngoai. Muc thu lao doi voi giang vien nuoc ngoai do co quan, don vi thoa thuan voi giang vien, bao dam phu hop voi kha nang kinh phi cua co quan, don vi.

Can cu tinh hinh thuc te va kha nang bo tri kinh phi, Thu truong cac co so dao tao quyet dinh cac muc chi cu the cho phu hop, bao dam khong vuot tran toi da duoc quy dinh; dong thoi phai bao dam sap xep kinh phi thuc hien nhiem vu dao tao, boi duong CB,CC nha nuoc trong pham vi du toan duoc cap co tham quyen giao.

Thong tu nay co hieu luc thi hanh sau 15 ngay, ke tu ngay dang Cong bao va thay the Thong tu so 79/2005/TT-BTC ngay 15/9/2005 cua Bo Tai chinh huong dan quan ly va su dung kinh phi dao tao, boi duong CBCC nha nuoc.

Rieng nam 2008, cac Bo, co quan trung uong va cac cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong chu dong sap xep trong pham vi du toan ngan sach nam 2008 da duoc cap co tham quyen giao de thuc hien.

(theo TTXVN)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.