5 luat moi va sua doi duoc Quoc hoi thong qua

Thứ năm, 13 Tháng mười một 2008, 21:32 GMT+7


Chieu 13/11, duoi su dieu khien cua Pho Chu tich Quoc hoi Uong Chu Luu, Quoc hoi lam viec tai Hoi truong, thong qua 5 Luat voi da so phieu tan thanh. Do la cac Luat quoc tich Viet Nam (sua doi); Luat can bo, cong chuc; Luat giao thong duong bo (sua doi); Luat da dang sinh hoc; Luat cong nghe cao.

Luat Quoc tich Viet Nam (sua doi) gom 66 Chuong, 44 Dieu. Luat quy dinh, nguoi co quoc tich Viet Nam bao gom nguoi dang co quoc tich Viet Nam cho den ngay Luat nay co hieu luc va nguoi co quoc tich Viet Nam theo quy dinh cua Luat nay. Nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai ma chua mat quoc tich Viet Nam theo quy dinh cua phap luat Viet Nam truoc ngay Luat nay co hieu luc thi van con quoc tich Viet Nam va trong thoi han 5 nam, ke tu ngay Luat nay co hieu luc, phai dang ky voi co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai de giu quoc tich Viet Nam.

Luat Can bo, cong chuc gom 10 Chuong, 87 Dieu quy dinh ve can bo, cong chuc; bau cu, tuyen dung, su dung, quan ly can bo, cong chuc; nghia vu, quyen cua can bo, cong chuc va dieu kien bao dam thi hanh cong vu.

Luat Giao thong duong bo (sua doi) gom 8 Chuong, 89 Dieu quy dinh ve quy tac giao thong duong bo; ket cau ha tang giao thong duong bo; phuong tien va nguoi tham gia giao thong duong bo; van tai duong bo va quan ly nha nuoc ve giao thong duong bo. Luat duoc ap dung doi voi to chuc, ca nhan lien quan den giao thong duong bo tren lanh tho nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam .

Luat Da dang sinh hoc gom 8 Chuong, 78 Dieu quy dinh ve bao ton va phat trien ben vung da dang sinh hoc; quyen va nghia vu cua to chuc, ho gia dinh, ca nhan trong bao ton va phat trien ben vung da dang sinh hoc. Luat duoc ap dung doi voi to chuc, ho gia dinh, ca nhan trong nuoc; nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai, to chuc, ca nhan nuoc ngoai co hoat dong truc tiep hoac lien quan den bao ton va phat trien ben vung da dang sinh hoc tai Viet Nam.

Luat Cong nghe cao gom 6 Chuong, 34 Dieu quy dinh ve hoat dong cong nghe cao, chinh sach, bien phap khuyen khich, thuc day hoat dong cong nghe cao. Luat duoc ap dung doi voi to chuc, ca nhan Viet Nam, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai, to chuc, ca nhan nuoc ngoai, to chuc quoc te tham gia hoat dong cong nghe cao tai Viet Nam.

Anh Thi


Viet Bao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.