2013 Nam nang cao chat luong chi bo

Thứ sáu, 26 Tháng tư 2013, 08:21 GMT+7

Ngay 25/4, tai Ha Noi, Dang uy Khoi cac co quan Trung uong to chuc Hoi nghi Ban Chap hanh Dang bo Khoi lan thu 12, nhiem ky 2010 - 2015. Hoi nghi xac dinh nhiem vu trong tam quy II/2013 cua Dang bo Khoi cac co quan Trung uong: Tiep tuc trien khai cac Nghi quyet cua Trung uong va cua Dang uy Khoi gan voi tang cuong cong tac chinh tri, tu tuong va trien khai “Nam nang cao chat luong chi bo”.

Hoi nghi nham so ket cong tac quy I, trien khai nhiem vu quy II/2013.

Theo cac bao cao tai hoi nghi, quy I/2013, cac dang uy truc thuoc da to chuc trao tang Huy hieu Dang cho 198 dong chi; Dang uy Khoi danh gia, xep loai, khen thuong 166 to chuc co so dang, 429 dang vien thuoc 42 dang bo truc thuoc.

Cung voi thuc hien nhiem vu, chuyen mon, cac cap uy truc thuoc Dang bo Khoi da to chuc va phoi hop to chuc cho can bo, dang vien va quan chung nhan dan gop y vao Du thao sua doi Hien phap nam 1992. Den ngay 30/3/2013, da co 12 dang uy truc thuoc bao cao tong hop y kien dong gop ve Dang uy Khoi, trong do co nhieu y kien chi tiet, tam huyet, sau sac va trach nhiem.

Hoi nghi cung de ra mot so nhiem vu trong tam quy II/2013 cua Dang bo Khoi cac co quan Trung uong, trong do tap trung vao nhung cong viec cu the nhu: Tiep tuc trien khai cac Nghi quyet cua Trung uong va cua Dang uy Khoi gan voi tang cuong cong tac chinh tri, tu tuong va trien khai “Nam nang cao chat luong chi bo”. Tien hanh danh gia cong tac trien khai Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) tai cac dang uy truc thuoc.

Dong thoi, day manh viec trien khai thuc hien Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri gan voi chuyen de “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh ve phong cach quan chung, dan chu, neu guong; neu cao trach nhiem guong mau cua can bo, dang vien, nhat la can bo lanh dao chu chot cac cap trong sinh hoat chi bo, doan the tai cac co quan don vi". Tiep tuc trien khai Nghi quyet 01-NQ/DUK cua Dang uy Khoi ve “Nang cao chat luong sinh hoat chi bo”; Nghi quyet 02-NQ/DUK ve “Tiep tuc doi moi nang cao chat luong, hieu qua cong tac chinh tri, tu tuong”; Nghi quyet 03-NQ/DUK ve "Tang cuong va nang cao chat luong cong tac kiem tra, giam sat cua Dang trong Dang bo Khoi cac co quan Trung uong”.

Viet Bao.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.