17 thanh vien Chinh phu chuan bi bao cao truoc Quoc hoi

Thứ năm, 04 Tháng mười 2012, 11:12 GMT+7

Thu tuong Chinh phu da phan cong cac Bo truong, Tong Thanh tra Chinh phu chuan bi mot so bao cao, du thao Luat du kien se duoc trinh bay va xem xet tai ky hop thu 4, Quoc hoi khoa XIII khai mac vao ngay 22/10 toi.

» De nghi Chinh phu de cap den lang phi thoi gian
» Danh nua ngay chat van cac bo truong thuc hien loi hua
» Chong tham nhung: Co cong khai tai san o noi cu tru?
» Thu hoi dat khong dat ket qua do gia dat chua hop lyTheo su phan cong cua Thu tuong Chinh phu, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu chuan bi, trinh Bao cao ve ket qua thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2012, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2013;

Du an Luat Dau tu cong, mua sam cong; phoi hop chuan bi Bao cao giai trinh tiep thu, chinh ly du thao Luat Hop tac xa (sua doi); chu tri, phoi hop voi Bo Tai chinh va cac co quan lien quan khac chuan bi, trinh Bao cao ve viec su dung von vay, quan ly no cong va viec thuc hien du an, cong trinh quan trong quoc gia, chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi quan trong khac su dung von vay cua Chinh phu.

Bo truong Bo Tai chinh chuan bi, trinh: Bao cao ket qua thuc hien ngan sach nha nuoc nam 2012; du toan ngan sach nha nuoc nam 2013; Bao cao ve phuong an phan bo ngan sach Trung uong nam 2013; Bao cao ve cong tac thuc hanh tiet kiem, chong lang phi nam 2012; Bao cao ve no cong; Du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thue thu nhap ca nhan...

Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu chuan bi Bao cao chung cua Chinh phu ve tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va ngan sach nha nuoc nam 2012; ke hoach phat trien kinh te xa hoi va ngan sach nha nuoc nam 2013 va Bao cao cua Chinh phu ve viec thuc hien Nghi quyet cua Quoc hoi ve chat van va tra loi chat van tai ky hop thu 2 va thu 3. Cac bao cao nay se do Thu tuong Chinh phu, Pho Thu tuong Chinh phu trinh bay tai ky hop Quoc hoi toi.

Bo truong Bo Tu phap duoc giao chuan bi, trinh Bao cao ve cong tac boi thuong cua Nha nuoc; Du an Luat Hoa giai co so; Du an Luat Thu do; phoi hop chuan bi Bao cao giai trinh tiep thu, chinh ly du thao Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Luat su...

Bo truong Bo Quoc phong chuan bi, trinh Bao cao ve tinh hinh quoc phong nam 2012; chuan bi phan Bao cao ve cong tac thi hanh an trong luc luong quan doi nam 2012; Du an Luat Giao duc quoc phong - an ninh.

Bo truong Bo Cong an chuan bi Bao cao ve tinh hinh an ninh nam 2012; Bao cao ve cong tac phong ngua, chong vi pham phap luat va toi pham nam 2012; Du an Luat Phong, chong khung bo; chuan bi phan Bao cao ve cong tac thi hanh an trong luc luong cong an nam 2012.

Bao cao ve tinh hinh thuc hien Du an thuy dien Lai Chau, cong trinh thuy dien Son La va du an dien hat nhan Ninh Thuan se do Bo truong Bo Cong Thuong chuan bi, trinh.

Bo truong Bo Ngoai giao chuan bi, trinh Bao cao ve cong tac doi ngoai cua Nha nuoc nam 2012.

Bo truong Bo Noi vu chu tri, phoi hop voi Bo Xay dung, UBND thanh pho Ha Noi va cac co quan lien quan khac chuan bi, trinh Bao cao ve qua trinh va ket qua thuc hien Nghi quyet ve viec dieu chinh dia gioi hanh chinh thanh pho Ha Noi va mot so tinh co lien quan.

Du an Luat Dat dai (sua doi) se do Bo truong Bo Tai nguyen va Moi truong chuan bi, trinh.

Bo truong Bo Khoa hoc va Cong nghe chuan bi, trinh Du an Luat Khoa hoc va Cong nghe (sua doi).

Bo truong Bo Thong tin va Truyen thong phoi hop chuan bi Bao cao giai trinh tiep thu, chinh ly du thao Luat Xuat ban (sua doi).

Du an Luat Phong, tranh va giam nhe thien tai se do Bo truong Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon chuan bi, trinh.

Bo truong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi chuan bi, trinh Du an Luat Viec lam.

Bao cao ve tinh hinh xay dung Nha Quoc hoi se do Bo truong Bo Xay dung chuan bi, trinh.

Bo truong Bo Giao thong van tai chuan bi, trinh Bao cao ve tinh hinh thuc hien cong trinh xay dung duong Ho Chi Minh va Bao cao ve tinh hinh an toan giao thong.

Tong Thanh tra Chinh phu chuan bi, trinh Bao cao cua Chinh phu ve tinh hinh giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan nam 2012; Du an Luat Phong, chong tham nhung (sua doi); chu tri, phoi hop voi cac co quan lien quan chuan bi, trinh Bao cao ve viec thuc hien chinh sach, phap luat ve giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan doi voi cac quyet dinh hanh chinh ve dat dai...

Theo VGP

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.