Tranh bi lua khi dinh di lao dong Han Quoc

Thứ sáu, 08 Tháng mười hai 2006, 07:00 GMT+7

Chi phi tron goi de sang Han Quoc lao dong chi khoang hon 670USD, nhung co nguoi mat toi 4.000-5.000 USD, do thong qua trung gian, moi gioi, co moi.


Tranh bi lua khi dinh di lao dong Han Quoc
Nhung lao dong Viet Nam dau tien di lao dong Han Quoc theo Chuong trinh Cap phep lao dong nuoc ngoai.

Truoc nhieu vu lua dao lien quan den XKLD sang Han Quoc, Trung tam Lao dong ngoai nuoc khuyen cao nguoi lao dong: Ai co nguyen vong di lam viec tai Han Quoc nen dang ky kiem tra tieng Han tai co quan, to chuc duoc Trung tam Lao dong ngoai nuoc uy quyen (theo thong bao chinh thuc tren cac phuong tien truyen thong). Lao dong khong nop ho so thong qua trung gian ma phai truc tiep nop ho so cho nguoi co tham quyen cua co quan, to chuc duoc giao nhiem vu giup Trung tam thuc hien cong tac tiep nhan.

Ngoai ra, lao dong chi nop tien khi co thong bao bang van ban cua Trung tam Lao dong ngoai nuoc gui cho co quan, to chuc noi da tiep nhan ho so ve viec nguoi lao dong da duoc chu su dung lao dong Han Quoc lua chon ky hop dong.


Neu nguoi lao dong phat hien nhung to chuc, ca nhan co hanh vi lua dao, hay thong bao ngay cho Trung tam Lao dong ngoai nuoc theo so 04.9351016 de phoi hop voi co quan chuc nang co bien phap xu ly.

2007, lao dong Viet Nam tiep tuc sang Han Quoc

Sang 7/12, ong Park Key Soo, dai dien co quan phat trien nguon nhan luc Han Quoc (HRD) tai Viet Nam da gioi thieu ve Chuong trinh Cap phep tuyen dung de di lam hop phap tai Han Quoc.

Day la chuong trinh dua lao dong sang Han Quoc theo Luat cap phep moi, duoc trien khai tu nam 2004 theo thoa thuan giua Chinh phu Han Quoc va cac quoc gia phai cu. Moi nam, Han Quoc se phan bo chi tieu cho tung nuoc.

Chuong trinh Cap phep tuyen dung la chuong trinh noi tiep Chuong trinh dua lao dong Viet Nam sang tu nghiep o Han Quoc (cham dut tu het nam 2006). Tu nam 2007, viec tuyen dung lao dong nuoc ngoai cua Han Quoc se chi thong nhat thong qua Chuong trinh Cap phep tuyen dung. Tai Viet Nam, Trung tam Lao dong ngoai nuoc (Bo LDTB&XH) la co quan duy nhat duoc phep tuyen dung lao dong di lam viec tai Han Quoc theo chuong trinh nay.

LDXK theo Chuong trinh Cap phep tuyen dung duoc huong rat nhieu uu viet so voi Chuong trinh tu nghiep sinh tai Han Quoc truoc day. Thu nhap va doi song cua nguoi lao dong di lam viec theo chuong trinh nay la kha cao, trung binh gan 1000 USD/thang. Vi vay, ty le lao dong bo tron thap (tinh den nay la 176 nguoi).

Can cu vao luat tuyen dung lao dong nguoi nuoc ngoai cua Han Quoc, nguoi lao dong duoc ky hop dong lao dong voi thoi han 1 nam, cu sau 1 nam neu chu su dung tiep tuc co nhu cau thi se duoc gia han hop dong nhung tong so thoi gian lam viec o Han Quoc khong qua 3 nam, ke tu ngay nhap canh. Tuy nhien, sau khi nguoi lao dong het thoi han hop dong ve nuoc, 6 thang sau co the xin viec lai o Han Quoc, trong truong hop duoc chu su dung yeu cau thi sau khi ve nuoc 1 thang co the tai xin viec o Han Quoc.

De chuan bi XKLD sang Han Quoc theo Chuong trinh Cap phep tuyen dung, tu thang 10/2004 - 10/2006, da co 21.270 ho so lao dong du tuyen duoc dua len mang de gioi thieu cho chu so huu lao dong Han Quoc tuyen chon; trong do, co 16.565 nguoi trung tuyen, dat ty le cao nhat trong 6 nuoc phai cu lao dong sang Han Quoc. Trong 9.000 chi tieu duoc phan bo cho nam 2006, Viet Nam da dua sang hon 5.000 nguoi.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.