Huong dan dieu chinh tien luong

Thứ tư, 05 Tháng mười 2005, 08:50 GMT+7


Huong dan dieu chinh tien luong
Anh minh hoa

Chieu 4/10, Bo Lao dong- Thuong binh va Xa hoi da co Thong tu huong dan thuc hien dieu chinh tien luong va phu cap luong trong doanh nghiep cung nhu huong dan tang luong huu va tro cap bao hiem xa hoi theo Nghi dinh 118 cua Chinh phu .

Thong tu cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi (LDTBXH) neu ro, cac doi tuong: cong ty, doanh nghiep hoat dong theo Luat DNNN, Luat DN, cac HTX, to hop tac, trang trai, ho gia dinh, ca nhan, to chuc khac co thue muon lao dong theo hop dong lao dong deu nam trong pham vi duoc dieu chinh tien luong lan nay. Cu the la cac thanh vien hoi dong quan tri, tong giam doc, pho tong giam doc, giam doc, pho giam doc, ke toan truong trong DN; Nguoi lam cong tac quan ly huong luong trong DN va nguoi lao dong theo hop dong.

Viec muc luong, phu cap doi voi DN theo Luat DNNN duoc tinh nhu sau: Lay he so luong cap bac theo chuc danh nghe, cong viec; he so luong chuyen mon, nghiep vu; he so luong chuc vu duoc xep, phu cap luong, he so chenh lech bao luu (neu co) nhan voi muc luong toi thieu chung 350 nghin dong/thang. Muc an giua ca tinh theo so ngay cong che do trong thang doi voi cong nhan, vien chuc lam viec trong cong ty Nha nuoc quy dinh tai Thong tu so 15/1999 thi khong duoc vuot qua muc luong toi thieu chung 350 nghin dong/thang.

Cac DN hoat dong theo Luat DN, neu tu y xay dung thang luong, bang luong, phu cap luong thi can cu vao muc luong toi thieu chung 350 nghin dong/thang de dieu chinh cac muc luong.

Cung ngay, Bo LDTBXH cung da co Thong tu huong dan tang luong huu va tro cap bao hiem xa hoi theo Nghi dinh 118.

Theo do, cong nhan vien chuc, nguoi lao dong, quan nhan, cong an nhan dan, nguoi lam cong tac co yeu dang huong luong huu; cong nhan vien chuc dang huong tro cap mat suc lao dong; cong nhan cao su dang huong tro cap hang thang; can bo xa, phuong, thi tran thi tu ngay 1/10, muc luong huu va tro cap bao hiem xa hoi se bang muc luong thang 9 nhan voi 1,207.

Nguoi ve huu song co don thi muc luong huu duoc huong la 525.000 dong/thang. Nguoi huong luong huu, tro cap mat suc lao dong, tai nan lao dong va benh nghe nghiep hang thang cu tru o noi co phu cap khu vuc, thi muc phu cap khu vuc tinh theo muc luong toi thieu chung 350.000 dong/thang.

Nguyen HienCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.