Toan van phat bieu cua dong chi Phan Dien tai hoi nghi

Thứ hai, 15 Tháng tám 2005, 20:12 GMT+7

PHAT BIEU

cua dong chi Phan Dien

Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu

tai Le ky niem 60 nam Ngay truyen thong nganh Buu Dien Viet Nam

(to chuc lai Nha hat lon thanh pho Ha Noi, ngay 15-8-2005)

------------

Thua cac dong chi lanh dao Bo Buu chinh Vien thong.

Thua cac dong chi,


Toan van phat bieu cua dong chi Phan Dien tai hoi nghi
Ong Phan Dien - Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban bi thu TW Dang phat bieu tai le ky niem 60 nam ngay truyen thong nganh Buu chinh Vien thong Viet Nam.

Hom nay, trong khong khi ca nuoc ta soi noi thi dua lap thanh tich chao mung 60 nam cach mang thang Tam va Quoc khanh 2-9, chung ta vui mung ky niem 60 nam Ngay truyen thong nganh Buu dien Viet Nam. Thay mat cac dong chi lanh dao Dang va Nha nuoc, toi gui den cac dong chi dai bieu ve du Le ky niem va toan the can bo, cong nhan vien chuc cua nganh Buu chinh - Vien thong Viet Nam cac the he loi chao than ai va loi chuc mung nong nhiet nhat.

Thua cac dong chi

Trong suot chang duong dai gan nua the ky day gian kho, hy sinh cua cuoc khang chien chong ngoai xam, cac the he can bo, cong nhan vien cua Nganh Buu chinh - Vien thong da vuot qua biet bao kho khan, thu thach, anh dung chien dau, hy sinh, gop phan xung dang cung toan Dang, toan dan lap nen nhung chien cong vang doi, gianh lai doc lap, tu do, thong nhat cho To quoc.

Trong cong cuoc xay dung chu nghia xa hoi, dac biet la trong thoi ky doi moi, doi ngu can bo, cong nhan vien cua Nganh da doan ket, no luc phan dau, thuc hien thanh cong chien luoc tang toc, phat trien vuot bac su nghiep Buu chinh - Vien thong dua mang luoi Buu chinh - Vien thong cua dat nuoc tu cong nghe lac hau, quy mo nho be tien len mot buoc dai, ve nhieu mat da sanh ngang voi cac nuoc tien tien trong khu vuc va nhieu nuoc tren the gioi; gop phan tao dung nen mot co so ha tang quan trong de dat nuoc di vao thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa.

Lich su 60 nam xay dung va truong thanh cua nganh Buu chinh- Vien thong la lich su cua nhung chien cong rat dang tu hao, vun dap nen truyen thong "Trung thanh, dung cam, tan tuy, sang tao, nghia tinh".

Dang, Nha nuoc va nhan dan ghi nhan va danh gia cao su dong gop cua can bo, cong nhan vien nganh Buu chinh - Vien thong trong cong cuoc dau tranh danh doc lap, tu do cua dan toc va su sang tao, dung cam, di dau cua cac dong chi trong cong cuoc doi moi, phat trien kinh te dat nuoc.

Thua cac dong chi,

Su nghiep doi moi cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc vi muc tieu "dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh" doi hoi toan Dang, toan dan ta phai no luc vuot bac de khai thac tot cac mat thuan loi, vuot qua cac kho khan, thach thuc.

Buu chinh, vien thong gan lien voi cong nghe thong tin la nganh kinh te lon, co so ha tang quan trong cho su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, xay dung va bao ve To quoc, cung la linh vuc gan lien voi nhung thanh tuu mui nhon cua cach mang khoa hoc cong nghe hien dai va dang phat trien nhanh tren the gioi. Dang va nha nuoc ta da co nhieu Nghi quyet, quyet dinh va va van ban phap luat neu ro nhung muc tieu, dinh huong va chinh sach phat trien su nghiep Buu chinh - Vien thong. Trong giai doan hien nay, truoc su phat trien manh me cua khoa hoc cong nghe va xu the hoi nhap, canh tranh toan cau, buu chinh - vien thong va cong nghe thong tin nuoc ta phai phat trien manh me, di truoc mot buoc, tao dieu kien va dong luc cho su phat trien chung cua nen kinh te.

Tong Cong ty Buu chinh - Vien thong (VNPT) la doanh nghiep nha nuoc hang dau trong nganh, cung la mot trong nhung doanh nghiep nha nuoc hang dau cua nen kinh te nuoc ta hien nay, la mot trong nhung don vi dau tien da duoc Nha nuoc chon lam thi diem xay dung mo hinh tap doan kinh te. Toi mong rang trong thoi gian toi, Bo Buu chinh - Vien thong va Tong cong ty Buu chinh Vien thong ra suc phan dau phat huy truyen thong ve vang cua Nganh, dong thoi nhan ro nhung mat con yeu kem de kien quyet vuon len di dau trong viec thuc hien nhung chu truong lon cua Dang va Nha nuoc ta ve sap xep va doi moi doanh nghiep Nha nuoc va ve doi moi va lam tot cong tac quan ly Nha nuoc doi voi cac doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te. Theo tinh than do se chu dong, tich cuc thuc hien tot chu truong sap xep, doi moi quan ly, co phan hoa cac doanh nghiep nha nuoc trong nganh, som xay dung va phat trien Tong cong ty Buu chinh Vien thong thanh lap mot tap doan kinh te manh, nang cao ro ret hieu qua hoat dong va suc canh tranh, lam nong cot giu vung va phat huy vai tro chu dao cua kinh te nha nuoc trong linh vuc nay khi dat nuoc ta hoi nhap sau vao kinh te the gioi; dong thoi gop phan cung cap cho Nha nuoc ta nhung kinh nghiem tot de xay dung cac tap doan kinh te manh cua dat nuoc. Bo Buu chinh Vien thong se tap trung lam tot nhiem vu quan ly nha nuoc toan nganh trong viec xay dung he thong luat phap, co che chinh sach, chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien Nganh, ho tro cac doanh nghiep ve thong tin, dao tao nguon nhan luc, thuc hien thanh tra, giam sat viec thuc thi phap luat, co che, chinh sach..., chu dong xoa bo nhung bieu hien cua quyen va doc quyen kinh doanh cua cac doanh nghiep trong Tong cong ty, tao moi truong phat trien binh dang cho cac doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te, phat huy manh me moi nguon luc xa hoi vao phat trien nganh Buu chinh Vien thong Viet Nam; thuc day viec ung dung manh me cong nghe thong tin vao doi moi cong nghe san xuat va phuong phap quan ly kinh doanh cua cac doanh nghiep; doi moi phuong phap quan ly va phuong thuc hoat dong cua moi linh vuc trong doi song xa hoi, dua cong nghe thong tin toi moi nguoi, dac biet la thanh nien, the he tre, toi moi vung cua dat nuoc, ca nong thon, vung xa de day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa va tao co so de dat nuoc tung buoc di vao kinh te tri thuc, theo kip buoc tien cua thoi dai.

Yeu cau cua dat nuoc trong thoi gian toi doi voi su phat trien nganh Buu chinh - Vien thong la rat cao; boi canh cho su phat trien cua Nganh co nhieu thuan loi, nhung thach thuc cung het suc to lon. De nam bat thoi co, vuot qua thach thuc, mot trong nhung yeu cau cap bach hien nay la bo Buu chinh - Vien thong can chu dong phoi hop voi Bo giao duc va dao tao, cac cap, cac nganh co lien quan co chu truong va bien phap manh me day manh vuot bac cong tac dao tao nguon nhan luc, dac biet la nguon nhan luc co trinh do cao ve Cong nghe thong tin, khong chi cho Nganh, ma cho toan xa hoi, xem day la mot trong nhung bien phap hang dau nham phat huy tiem nang to lon cua con nguoi Viet Nam de di tat, don dau trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa.

Thua cac dong chi,

Dang, Nha nuoc, nhan dan mong muon va doi hoi o cac dong chi hon luc nao het hay phat huy manh me truyen thong kien cuong, sang tao ve vang dang tu hao cua Nganh, dong thoi nhin thang vao nhung thieu sot, khuyet diem de kien quyet sua chua, khac phuc, quyet tam lam het suc minh de Buu chinh - Vien thong tiep tuc la mot dong luc manh me cua nen kinh te trong giai doan cach mang moi, dong gop xung dang vao su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Chuc cac dai bieu va cac dong chi suc khoe, thanh cong va hanh phuc.

------------------------

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.