Ra mat cong thong tin Thi dua khen thuongGiai thuong Viet Nam

Thứ ba, 10 Tháng sáu 2008, 17:33 GMT+7Giao dien cong thong tin "Thi dua khen thuong"

De thiet thuc Chao mung su kien trong dai cua dat nuoc: Ky niem 60 nam Ngay chu tich Ho Chi Minh ra Loi keu goi Thi dua ai quoc, Cong ty CP Giai Thuong da cho ra mat Cong thong tin “Thi dua khen thuong-Giai thuong Viet Nam”

Viec ra mat cong thong tin nay xuat phat tu chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc trong thuc hien cong tac day manh phong trao thi dua yeu nuoc, phat hien, boi duong, tong ket va nhan rong dien hinh tien tien trong tinh hinh moi.

Xuat phat tu nhu cau tim hieu sau rong cua cong dong ve cac hinh thuc khen thuong, cac giai thuong trong nuoc va quoc te; dong thoi, nham bieu duong va ton vinh nhung thanh qua cong hien cua cac to chuc, ca nhan xuat sac tren moi linh vuc doi song xa hoi.

Voi muc tieu phat trien thanh mot cong cu chuyen biet, pho bien day du, sau rong cac thong tin ve Cong tac thi dua khen thuong va he thong cac giai thuong Viet Nam, Cong thong tin nay duoc xay dung va hoan thien theo cac noi dung: Tap hop, pho bien cac Chu truong, chinh sach va van ban phap luat trong linh vuc thi dua khen thuong; dang nhap thuong xuyen cac thong tin moi ve cong tac thi dua khen thuong, giai thuong trong nuoc va quoc te…

Cung voi viec phan chia cac giai thuong theo linh vuc: Van hoa-Xa hoi-cong dong; Khoa hoc-Cong nghe-The thao; Doanh nghiep-doanh nhan-san pham; Cong thong tin dang dan tap hop cac giai thuong theo nhom: He thong giai thuong bao chi Viet Nam tu trung uong den dia phuong; He thong giai thuong golf Viet Nam…

De tim hieu them xin truy cap vao cac website: www.giaithuong.vn ; www.thiduakhenthuong.vn .

N.HCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.