Chung chi so chung minh thu trong thuong mai dien tu

Thứ năm, 07 Tháng mười 2004, 01:08 GMT+7

De trien khai thuong mai dien tu (TMDT), cac hinh thuc chung thuc danh tinh qua mang can duoc su dung rat hieu qua, tao su tin cay cho nguoi su dung. Chung chi so da va dang la mot trong nhung cong cu chung thuc hieu qua nhat cho nganh cong nghiep TMDT cua the gioi. TS xin gioi thieu so luoc ve co so cong nghe va nhung ung dung thuc tien cua cong cu nay.

Vi sao phai dung chung chi so?


Chung chi so: chung minh thu trong thuong mai dien tu
Xac minh bang chung chi so, hinh thuc chung thuc pho bien trong hoat dong TMDT.

Ngay nay, viec giao tiep qua mang Internet dang tro thanh mot nhu cau cap thiet. Cac thong tin truyen tren mang deu rat quan trong, nhu ma so tai khoan, thong tin mat... Tuy nhien, voi cac thu doan tinh vi, nguy co bi an cap thong tin qua mang cung ngay cang gia tang.

Hien giao tiep qua Internet chu yeu su dung giao thuc TCP/IP. Day la giao thuc cho phep cac thong tin duoc gui tu may tinh nay toi may tinh khac thong qua mot loat cac may trung gian hoac cac mang rieng biet. Chinh dieu nay da tao co hoi cho nhung \'\'ke trom\'\'cong nghe cao co the thuc hien cac hanh dong phi phap. Cac thong tin truyen tren mang deu co the bi nghe trom (Eavesdropping), gia mao (Tampering), mao danh (Impersonation) .v.v. Cac bien phap bao mat hien nay, chang han nhu dung mat khau, deu khong dam bao vi co the bi nghe trom hoac bi do ra nhanh chong.

Do vay, de bao mat, cac thong tin truyen tren Internet ngay nay deu co xu huong duoc ma hoa. Truoc khi truyen qua mang Internet, nguoi gui ma hoa thong tin, trong qua trinh truyen, du co \'\'chan\'\' duoc cac thong tin nay, ke trom cung khong the doc duoc vi bi ma hoa. Khi toi dich, nguoi nhan se su dung mot cong cu dac biet de giai ma. Phuong phap ma hoa va bao mat pho bien nhat dang duoc the gioi ap dung la chung chi so (Digital Certificate). Voi chung chi so, nguoi su dung co the ma hoa thong tin mot cach hieu qua, chong gia mao (cho phep nguoi nhan kiem tra thong tin co bi thay doi khong), xac thuc danh tinh cua nguoi gui. Ngoai ra chung chi so con la bang chung giup chong choi cai nguon goc, ngan chan nguoi gui choi cai nguon goc tai lieu minh da gui.

Nha cung cap chung thuc so Chung chi so la gi?


Chung chi so: chung minh thu trong thuong mai dien tu
VASC CA, he thong quan ly chung chi so dau tien tai Viet Nam.

C

hung chi so la mot tep tin dien tu dung de xac minh danh tinh mot ca nhan, mot may chu, mot cong ty... tren Internet. No giong nhu bang lai xe, ho chieu, chung minh thu hay nhung giay to xac minh ca nhan.

De co chung minh thu, ban phai duoc co quan Cong An so tai cap. Chung chi so cung vay, phai do mot to chuc dung ra chung nhan nhung thong tin cua ban la chinh xac, duoc goi la Nha cung cap chung thuc so (Certificate Authority, viet tat la CA). CA phai dam bao ve do tin cay, chiu trach nhiem ve do chinh xac cua chung chi so ma minh cap.

Trong chung chi so co ba thanh phan chinh:

Thong tin ca nhan:
Day la cac thong tin cua doi tuong duoc cap chung chi so, gom ten, quoc tich, dia chi, dien thoai, email, ten to chuc .v.v. Phan nay giong nhu cac thong tin tren chung minh thu cua moi nguoi.

Khoa cong khai
Trong khai niem mat ma, khoa cong khai la mot gia tri duoc nha cung cap chung thuc dua ra nhu mot khoa ma hoa, ket hop cung voi mot khoa ca nhan duy nhat duoc tao ra tu khoa cong khai de tao thanh cap ma khoa bat doi xung.

Nguyen ly hoat dong cua khoa cong khai trong chung chi so la hai ben giao dich phai biet khoa cong khai cua nhau. Ben A muon gui cho ben B thi phai dung khoa cong khai cua ben B de ma hoa thong tin. Ben B se dung khoa ca nhan cua minh de mo thong tin do ra. Tinh bat doi xung trong ma hoa the hien o cho khoa ca nhan co the giai ma du lieu duoc ma hoa bang khoa cong khai (trong cung mot cap khoa duy nhat ma mot ca nhan so huu), nhung khoa cong khai khong co kha nang giai ma lai thong tin, ke ca nhung thong tin do chinh khoa cong khai do da ma hoa. Day la dac tinh can thiet vi co the nhieu ca nhan B,C, D... cung thuc hien giao dich va co khoa cong khai cua A, nhung C,D... khong the giai ma duoc cac thong tin ma B gui cho A du cho da chan bat duoc cac goi thong tin gui di tren mang.

Mot cach hieu nom na, neu chung chi so la mot chung minh thu nhan dan, thi khoa cong khai dong vai tro nhu danh tinh cua ban tren giay chung minh thu (gom ten dia chi, anh...), con khoa ca nhan la guong mat va dau van tay cua ban. Neu coi mot buu pham la thong tin truyen di, duoc "ma hoa" bang dia chi va ten nguoi nhan cua ban, thi du ai do co dung chung minh thu cua ban voi muc dich lay buu pham nay, ho cung khong duoc nhan vien buu dien giao buu kien vi anh mat va dau van tay khong giong.

Chu ky so cua CA cap chung chi:
Con goi la chung chi goc. Day chinh la su xac nhan cua CA, bao dam tinh chinh xac va hop le cua chung chi. Muon kiem tra mot chung chi so, truoc tien phai kiem tra chu ky so cua CA co hop le hay khong. Tren chung minh thu, day chinh la con dau xac nhan cua Cong An Tinh hoac Thanh pho ma ban truc thuoc. Ve nguyen tac, khi kiem tra chung minh thu, dung ra dau tien phai la xem con dau nay, de biet chung minh thu co bi lam gia hay khong.

Nha cung cap chung thuc so CA


Chung chi so: chung minh thu trong thuong mai dien tu

Trong cac he thong quan ly chung thuc so dang hoat dong tren the gioi, Nha cung cap chung thuc so (Certificate authority CA) la mot to chuc chuyen dua ra va quan ly cac noi dung xac thuc bao mat tren mot mang may tinh, cung cac khoa cong khai de ma hoa thong tin. La mot phan trong Co so ha tang khoa cong khai (public key infrastructure - PKI), mot CA se kiem soat cung voi mot nha quan ly dang ky (Registration authority - RA) de xac minh thong tin ve mot chung chi so ma nguoi yeu cau xac thuc dua ra. Neu RA xac nhan thong tin cua nguoi can xac thuc, CA sau do se dua ra mot chung chi.

Tuy thuoc vao viec trien khai co so ha tang khoa cong khai, chung chi so se bao gom khoa cong khai cua nguoi so huu, thoi han het hieu luc cua chung chi, ten chu so huu va cac thong tin khac ve chu khoa cong khai.

Co so ha tang khoa cong khai - PKI


Chung chi so: chung minh thu trong thuong mai dien tu
He thong PKI cung cap mot moi truong chung thuc bao mat tren Internet.

Mot PKI (public key infrastructure) cho phep nguoi su dung cua mot mang cong cong khong bao mat, chang han nhu Internet, co the trao doi du lieu va tien mot cach an toan thong qua viec su dung mot cap ma khoa cong khai va ca nhan duoc cap phat va su dung qua mot nha cung cap chung thuc duoc tin nhiem. Nen tang khoa cong khai cung cap mot chung chi so, dung de xac minh mot ca nhan hoac to chuc, va cac dich vu danh muc co the luu tru va khi can co the thu hoi cac chung chi so. Mac du cac thanh phan co ban cua PKI deu duoc pho bien, nhung mot so nha cung cap dang muon dua ra nhung chuan PKI rieng khac biet. Mot tieu chuan chung ve PKI tren Internet cung dang trong qua trinh xay dung.

Mot co so ha tang khoa cong khai bao gom:

Nha quan ly dang ky - RA

Mot nha quan ly dang ky (Registration Authority - RA) la mot co quan tham tra tren mot mang may tinh, xac minh cac yeu cau cua nguoi dung muon xac thuc mot chung chi so, va yeu cau CA dua ra ket qua. RA la mot phan trong co so ha tang khoa cong khai PKI, mot he thong cho phep cac cong ty va nguoi dung trao doi cac thong tin va hoat dong tai chinh mot cach an toan bao mat.


Loi ich cua chung chi so

Ma hoa
Loi ich dau tien cua chung chi so la tinh bao mat thong tin. Khi nguoi gui da ma hoa thong tin bang khoa cong khai cua ban, chac chan chi co ban moi giai ma duoc thong tin de doc. Trong qua trinh truyen thong tin qua Internet, du co doc duoc cac goi tin da ma hoa nay, ke xau cung khong the biet duoc trong goi tin co thong tin gi. Day la mot tinh nang rat quan trong, giup nguoi su dung hoan toan tin cay ve kha nang bao mat thong tin. Nhung trao doi thong tin can bao mat cao, chang han giao dich lien ngan hang, ngan hang dien tu, thanh toan bang the tin dung, deu can phai co chung chi so de dam bao an toan.

He thong quan ly chung chi so VASC-CA


VASC-CA la Nha cung cap chung chi so dau tien tai Viet Nam, voi cac giai phap:

Chung chi so ca nhan VASC-CA: Giup ma hoa thong tin, bao mat e-mail, su dung chu ky dien tu ca nhan, chung thuc voi mot web server thong qua giao thuc bao mat SSL.

Chung chi so SSL Server VASC-CA: Giup bao mat hoat dong trao doi thong tin tren website, xac thuc nguoi dung bang SSL, xac minh tinh chinh thong, chong gia mao, cho phep thanh toan bang the tin dung, ngan chan hacker do mat khau.

Chung chi so Nha phat trien phan mem VASC-CA: Cho phep nha phat trien phan mem ky vao cac chuong trinh applet, script, Java software, ActiveX control, EXE, CAB va DLL, dam bao tinh hop phap cua san pham, cho phep nguoi su dung nhan dien duoc nha cung cap, phat hien duoc su thay doi cua chuong trinh (do hong, bi crack hay virus pha hoai).

Chong gia mao
Khi ban gui di mot thong tin, co the la mot du lieu hoac mot email, co su dung chung chi so, nguoi nhan se kiem tra duoc thong tin cua ban co bi thay doi hay khong. Bat ky mot su sua doi hay thay the noi dung cua thong diep goc deu se bi phat hien. Dia chi mail cua ban, ten domain... deu co the bi ke xau lam gia de danh lua nguoi nhan de lay lan virus, an cap thong tin quan trong. Tuy nhien, chung chi so thi khong the lam gia, nen viec trao doi thong tin co kem chung chi so luon dam bao an toan.

Xac thuc
Khi ban gui mot thong tin kem chung chi so, nguoi nhan - co the la doi tac kinh doanh, to chuc hoac co quan chinh quyen - se xac dinh ro duoc danh tinh cua ban. Co nghia la du khong nhin thay ban, nhung qua he thong chung chi so ma ban va nguoi nhan cung su dung, nguoi nhan se biet chac chan do la ban chu khong phai la mot nguoi khac. Xac thuc la mot tinh nang rat quan trong trong viec thuc hien cac giao dich dien tu qua mang, cung nhu cac thu tuc hanh chinh voi co quan phap quyen. Cac hoat dong nay can phai xac minh ro nguoi gui thong tin de su dung tu cach phap nhan. Day chinh la nen tang cua mot Chinh phu dien tu, moi truong cho phep cong dan co the giao tiep, thuc hien cac cong viec hanh chinh voi co quan nha nuoc hoan toan qua mang. Co the noi, chung chi so la mot phan khong the thieu, la phan cot loi cua Chinh phu dien tu.

Chong choi cai nguon goc
Khi su dung mot chung chi so, ban phai chiu trach nhiem hoan toan ve nhung thong tin ma chung chi so di kem. Trong truong hop nguoi gui choi cai, phu nhan mot thong tin nao do khong phai do minh gui (chang han mot don dat hang qua mang), chung chi so ma nguoi nhan co duoc se la bang chung khang dinh nguoi gui la tac gia cua thong tin do. Trong truong hop choi cai, CA cung cap chung chi so cho hai ben se chiu trach nhiem xac minh nguon goc thong tin, chung to nguon goc thong tin duoc gui.


Chung chi so: chung minh thu trong thuong mai dien tu
Voi TMDT, cau "But sa, ga chet" co le phai doi thanh "Chung chi so gui... ga chet".

Chu ky dien tu
Email dong mot vai tro kha quan trong trong trao doi thong tin hang ngay cua chung ta vi uu diem nhanh, re va de su dung. Nhung thong diep co the gui di nhanh chong, qua Internet, den nhung khach hang, dong nghiep, nha cung cap va cac doi tac. Tuy nhien, email rat de bi ton thuong boi cac hacker. Nhung thong diep co the bi doc hay bi gia mao truoc khi den nguoi nhan.

Bang viec su dung chung chi so ca nhan, ban se ngan ngua duoc cac nguy co nay ma van khong lam giam nhung loi the cua email. Voi chung chi so ca nhan, ban co the tao them mot chu ky dien tu vao email nhu mot bang chung xac nhan cua minh. Chu ky dien tu cung co cac tinh nang xac thuc thong tin, toan ven du lieu va chong choi cai nguon goc.

Ngoai ra, chung chi so ca nhan con cho phep nguoi dung co the chung thuc minh voi mot web server thong qua giao thuc bao mat SSL. Phuong phap chung thuc dua tren chung chi so duoc danh gia la tot, an toan va bao mat hon phuong phap chung thuc truyen thong dua tren mat khau.

Bao mat Website
Khi Website cua ban su dung cho muc dich thuong mai dien tu hay cho nhung muc dich quan trong khac, nhung thong tin trao doi giua ban va khach hang cua ban co the bi lo. De tranh nguy co nay, ban co the dung chung chi so SSL Server de bao mat cho Website cua minh.

Chung chi so SSL Server se cho phep ban lap cau hinh Website cua minh theo giao thuc bao mat SSL (Secure Sockets Layer). Loai chung chi so nay se cung cap cho Website cua ban mot dinh danh duy nhat nham dam bao voi khach hang cua ban ve tinh xac thuc va tinh hop phap cua Website. Chung chi so SSL Server cung cho phep trao doi thong tin an toan va bao mat giua Website voi khach hang, nhan vien va doi tac cua ban thong qua cong nghe SSL ma noi bat la cac tinh nang:

+ Thuc hien mua ban bang the tin dung

+ Bao ve nhung thong tin ca nhan nhay cam cua khach hang

+ Dam bao hacker khong the do tim duoc mat khau

Dam bao phan mem
Neu ban la mot nha san xuat phan mem, chac chan ban se can nhung \'\'con tem chong hang gia\'\' cho san pham cua minh. Day la mot cong cu khong the thieu trong viec ap dung hinh thuc so huu ban quyen. Chung chi so Nha phat trien phan mem se cho phep ban ky vao cac applet, script, Java software, ActiveX control, cac file dang EXE, CAB, DLL... Nhu vay, thong qua chung chi so, ban se dam bao tinh hop phap cung nhu nguon goc xuat xu cua san pham. Hon nua nguoi dung san pham co the xac thuc duoc ban la nha cung cap, phat hien duoc su thay doi cua chuong trinh (do vo tinh hong hay do virus pha, bi crack va ban lau...).

Voi nhung loi ich ve bao mat va xac thuc, chung chi so hien da duoc su dung rong rai tren the gioi nhu mot cong cu xac minh danh tinh cua cac ben trong giao dich thuong mai dien tu. Day la mot nen tang cong nghe mang tinh tieu chuan tren toan cau, mac du o moi nuoc co mot so chinh sach quan ly chung thuc so khac nhau. Moi quoc gia deu can co nhung CA ban dia de chu dong ve cac hoat dong chung thuc so trong nuoc. Nhung ngoai ra, neu muon thuc hien TMDT vuot ra ngoai bien gioi, cac quoc gia cung phai tuan theo cac chuan cong nghe chung, va thuc hien chung thuc cheo, trao doi va cong nhan cac CA cua nhau. Day cung la nhung yeu to quan trong doi voi mot quoc gia dang trong qua trinh phat trien TMDT nhu Viet Nam.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.