Bo Luu Dien Eaton 9130

Thứ ba, 09 Tháng sáu 2009, 07:56 GMT+7


>
Bo Luu Dien Eaton 9130 Tap doan san xuat cong nghiep da nganh Eaton hom nay da cho ra mat the he moi cua dong thiet bi dien - do la bo luu dien Eaton 9130. Bo luu dien co cong suat hoat dong tu 700 – 3000 VA nay se giup cac nha quan ly cong nghe thong tin chu dong tao ra nhung buoc tien bao ve moi truong nho thiet ke dat hieu nang cao voi chat luong dien uy tin.

He so xuat dien 0.9 cua Eaton 9130 dam bao mau may co the cung cap du dien cho nhung thiet bi co do lech pha dao dong manh. San pham tao ra nguon dien nang sach va xuyen suot, bao ve thiet bi khoi nhung hien tuong dien bat thuong trong luc ung dung, vi the thich hop voi cac may chu, thiet bi mang, vien thong, hoi thoai (VoIP) va he thong an ninh. Chua ke, Eaton 9130 co the van hanh voi hieu suat tren 95% khi dieu kien cung cap dien chi trong muc gioi han.

Theo ong Bernard Lee, Giam doc San xuat Thiet bi dien xoay chieu Khu vuc Dong Nam A cua Tap doan Eaton: “Van de bao ve moi truong song song voi duy tri chat luong van hanh cua nguon nang luong dien la moi quan tam hang dau hien nay cua nganh cong nghe thong tin. Bo luu dien Eaton 9130 duoc thiet ke dac biet nham dap ung nhu cau cua khach hang ve nguon dien du phong doi dao ben trong cac chi tiet, giup tang cuong toi da hieu qua su dung. Eaton 9130 la mot trong nhung san pham luu dien thong minh nhat tren thi truong thoa man duoc yeu cau quan ly nang luong va bao ve nguon dien cua cac co so ha tang hien dai trong nganh cong nghe thong tin.”

Dua tren thiet ke hoan doi 2 chieu, bo luu dien moi Eaton 9130 co the lien tuc giam sat tinh trang cung cap dien – dieu hoa dien ap va tan so dien – nham dap ung kip thoi nguon nang luong song sin cho cac thiet bi hien dai. Them vao do, Eaton 9130 tich hop khoang dien ap lon co kha nang on dinh nhung dao dong dien nho nhat ma khong can phu thuoc vao pin.

Ben canh do, cong nghe ABM® cua Eaton trong mau 9130 ket hop mach dien tan tien va ky thuat nap dien moi qua 3 giai doan giup nang cao suc phuc vu cua pin may dong thoi rut ngan thoi gian nap dien. Qua trinh theo doi hoat dong pin luon dong vai tro quan trong, dac biet trong nhung hoat dong khan cap. Do do, bo luu dien 9130 co che do thong bao nguoi dung 60 ngay mot lan ve tinh trang pin hoan doi duoc khi nong, cho biet khi nao pin gan can de nap them. Ngoai ra, Eation 9130 con co them 4 mo dun pin ngoai phong truong hop phai ket noi he thong lau dai cho cac ung dung can thoi gian luu lai dai khi mat dien.

Bo Luu Dien Eaton 9130, San pham - Cong nghe,

Cac dac diem phu tro cua Eaton 9130:

Hieu qua cao – hieu suat bo luu tru dien Eaton 9130 dat hon 95%, giup giam nhiet va han che chi phi cho cac he thong lam mat.

Chi tiet nho gon – trong khi cong suat may len den 3000VA, Eaton 9130 lai co cau tao banh rang cuc nho voi khoang cach giua cac thanh rang chi 2U (khoang 0,0889 m). Voi Eaton 9130 hinh thap, khoang cach do chi tam 0,4572 m2

Phan mem quan ly nang luong truc quan – phan mem LanSafe® cua Eaton cung cap tinh nang kiem soat va theo doi bo luu tru dien, su dung giao dien truc quan, do hoa hay SNMP. Bo dieu khien hoat dong, kiem tra, va cac dieu kien ket noi duoc kich hoat kha de dang.

Thiet ke thong minh - Bang dieu khien cua bo luu tru co cau truc don gian, de hieu, the hien cau hinh va cac thong bao trang thai quan trong theo 5 ngon ngu khac nhau. Trong thoi gian hoat dong, man hinh may lien tuc hien thi thong tin can thiet, qua trinh tai du lieu, va xu ly cac su co xay ra.

Hop noi - Eaton 9130 thiet ke bang dieu khien mat sau de sap xep cac hop noi NEMA va IEC dung cho cac ung dung quoc te.

Cac phan tai - Tung bo phan dieu khien cua nhom hop noi co the duoc lap trinh theo dang tiet kiem nang luong pin trong suot thoi gian hoat dong de dung vao cac hoat dong then chot hon.

De biet them thong tin chi tiet ve Eaton 9130 va de tai thong tin san pham, hay truy cap website: http://powerquality.eaton.com/SEA/Products-Services/default.asp . De biet them chi tiet ve cac dong san pham Eaton va thong tin ve dich vu, vui long truy cap website: www.eaton.com

Eaton la mot tap doan cung cap da dang cac san pham quan ly nang luong, nam trong bang xep hang 500 cong ty lon nhat the gioi do tap chi Fortune binh chon. Thi phan tap trung nhat cua Eaton la nhom khach hang su dung nang luong dien. Eaton la cong ty dan dau ve kiem soat dien nang, phan phoi nang luong, chat luong dien, ky thuat tu dong hoa, kiem tra san pham va dich vu. Cac chi nhanh tren toan cau cua Eaton nhu Cutler-Hammer®, MGE Office Protection Systems™, Powerware®, Holec®, MEM®, Santak and Moeller cung cap cac giai phap quan ly PowerChain theo nhu cau cua khach hang trong cac nganh cong nghiep, van phong, chinh phu, cong cong, thuong mai, dan cu, cong nghe thong tin, cac nhiem vu thiet yeu va ca thi truong cac nha san xuat cac thiet bi goc tren the gioi.

Bo phan cung cap dien khu vuc Dong Nam A cua Eaton da dua ra mot giai phap quan ly dem lai thanh cong va kha nang canh tranh cao cho cac doanh nghiep; do la quan ly he thong nang luong dien. Hinh thuc nay cung nhu quan ly chien luoc hay quan ly nguon tai san gan lien voi chu ky kinh doanh cua mot doanh nghiep. Tat ca cac dich vu cua Eaton nhu phan phoi, kiem soat, quan ly chat luong, hay dich vu cong nghe hoan chinh, he thong quan ly thong tin, he thong nang luong deu duoc dinh vi di den muc tieu cuoi cung la tao ra do tin cay manh hon, hieu qua hon trong chi phi hoat dong, su dung nguon von, tang do an toan, va giam thieu toi da rui ro.Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.