Nghe An Net moi trong bao ton van hoa dan toc thieu so

Thứ ba, 10 Tháng tám 2010, 08:39 GMT+7

Vua qua, hoi thao ve “Thuc trang kinh nghiem va nhung net moi trong cong tac bao ton” do Bo Van hoa The thao va Du lich Nghe An to chuc da dat ra van de phat huy nhung gia tri van hoa truyen thong cua dong bao dan toc nham gop phan xoa bo hu tuc lac hau va te nan xa hoi cho khu vuc mien nui, vung sau vung xa.

Trong 6 dan toc thieu so o Nghe An, moi dan toc co mot tap quan, ban sac van hoa rieng. Trong ban sac van hoa ay, co van hoa truyen thong can phai bao luu, lai co chua dung mau sac than bi, lac hau, me tin di doan can phai xoa bo. De lam duoc dieu do, trong nhieu nam qua cong tac bao ton phat huy van hoa truyen thong, xoa bo cac hu tuc lac hau, te nan xa hoi o Nghe An duoc cac cap, cac nganh quan tam va xem la mot trong nhung nhiem vu trong tam cua viec phat trien kinh te van hoa xa hoi. Dac biet, tinh tap trung chu trong den cac van de nhu xay dung, dao tao boi duong doi ngu can bo, xay dung gia dinh lang ban van hoa va xem do la nong cot, la co so de trien khai cac ke hoach.


Cu the, ngoai nang cao trinh do van hoa cho can bo van hoa thong tin o cap huyen, xa, tinh con tao dieu kien de con em la nguoi dan toc thieu so ve hoc tai truong cao dang van hoa cua tinh…Doi ngu nay chinh la nong cot quan trong de tuyen truyen cac chinh sach cua tinh, cua nganh, dua viec van dong thuc su di vao chieu sau, tung nha, tung nguoi. Viec xay dung gia dinh van hoa, lang ban van hoa cung duoc quy dinh voi nhieu tieu chi cu the va co nhieu chinh sach, chuong trinh du an de ho tro cac xa mien nui xay dung cac thiet che van hoa va cac tieu chuan ve thu vien, y te, giao duc…

 Nghe An Net moi trong bao ton van hoa dan toc thieu so
Le hoi Punhathau – mot le hoi cu vua duoc phuc dung o Ky Son. Anh: M.Ha


Voi 142.901/231.597 gia dinh van hoa va 7/216 xa mien nui da duoc cong nhan xa dat tieu chuan van hoa cho thay doi song cua cac gia dinh o cac huyen mien nui da tung buoc duoc on dinh, co doi song tinh than lanh manh, khong duy tri hu tuc lac hau, khong pham vao te nan xa hoi. Dac biet nho tuyen truyen tich cuc, trong nhung nam qua cac hu tuc lac hau nhu dam ma khong de qua 24 tieng dong ho, nguoi chet phai bo vao hom go kin cua nguoi Mong, khong tin vao thay mo thay cung de chua benh cua nguoi Thai, khong thao nha to lam nha nho khi co bo me qua doi cua nguoi Kho Mu, khong dua tre so sinh ra tam suoi vao sang som da duoc bai bo hoan toan.

 

Ben canh viec thuc hien cac chu truong chinh sach va xay dung cac phong trao van hoa, nhieu cong trinh phuc dung nham bao ton va phat huy van hoa truyen thong cung duoc trien khai. Ve bao ton ton tao di tich lich su, thoi gian qua tinh phoi hop voi nganh van hoa da bao ton xong nha luu niem cu Vi Van Khang (noithanh lap chi bo dang cong san dau tien), lang Viet co o khu di chi Lang Vac, den Chin gian, den Cua Rao, den Pu Nha thau, bao ton ban van hoa truyen thong Kho Mu - Huoi Tho (Ky Son), ban van hoa truyen thong O du - VangMon (Tuong Duong), ban van hoa dan toc Mong - Son Ha (Ky Son), bao ton nha san thuyen thong nguoi Thai -ban Vi (Quy Hop)… Ve tieng noi va chu viet, voi chu truong “dan toc nao thi hoc tieng va chu viet cua dan toc ay”, bang hinh thuc mo lop day chu va tieng cua dan toc thieu so, con em dong bao duoc hoc tieng hoc chu dan toc minh nhu chu Thai co (he chu Lai quy chu, chu Lai Pao) ngay mot nhieu.

 

Nhung ket qua da dat duoc trong cong tac bao ton phat huy van hoa truyen

 Nghe An Net moi trong bao ton van hoa dan toc thieu so
Det tho cam, mot net dep cua dong bao dan toc Thai.


thong, xoa bo cac hu tuc lac hau, te nan xa hoi…co y nghia quan trong trong viec xay dung doi song van hoa cho dong bao dan toc thieu so, vung cao va gop phan khong nho vao viec phat trien kinh te xa hoi. Tuy nhien truoc mot be day van hoa da dang cua cac dan toc thieu so Nghe An, nhung viec da lam duoc van chua dang la bao, nhat la khi trinh do nhan thuc cua nguoi dan con han che va kinh phi chi cho viec bao ton moi nam chua den 1 ty dong.


Thoi gian toi, congbaoton va gin giu nhung gia tri truyen thong con rat nhieu dieu can phai lam, trong do chu trong den viec suu tam, giu gin, nghien cuu, gioi thieu cac kieu kien truc, trang phuc, nhac cu, khi cu, cong cu san xuat, hang tho cam; ngan chan viec lam that thoat, hu hai cac di vat, co vat qui cua cac dan toc con dang tiem an trong dong bao; To chuc suu tam, nghien cuu, gioi thieu, luu giu cac loai hinh van hoc, nghe thuat dan gian cua cac dan toc;tang cuong dua van hoa, nghe thuat ve co so phuc vu dong bao voi nhung noi dung, chuong trinh phu hop; tang cuong cung co, phat trien toan dien he thong thong tin co so; day manh cac hinh thuc giao luu van hoa, nghe thuat giua cac vung dan toc thieu so... Nhung van de nay, ngoai kinh phi con can cai tam va tam cua nhung nguoi lam van hoa va yeu van hoa dan toc.

Viet Bao (Theo Bao Nghe An)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.