Thong tin ve nhung nganh hoc thi sinh can biet

Thứ tư, 23 Tháng hai 2011, 09:32 GMT+7

Mot trong nhung dieu cac thi sinh rat quan tam truoc mua tuyen sinh la thong tin ve cac nganh hoc de lam co so cho su lua chon trong tuong lai cua minh.


http://gdtd.vn/dataimages/201102/original/images469958_IMG_5169.JPG
Tim hieu thong tin trong ngay hoi huong nghiep.
Nganh Tai chinh- ngan hang

Day la nganh may nam gan day co so thi sinh du tuyen dong nen diem dau vao rat cao, co the len toi 24-26 diem. Mot so truong uy tin nhu Ngoai thuong, DH Kinh te (DHQGHN), Hoc vien Ngan hang, Hoc vien tai chinh, DH Kinh te- DHQGHN diem chuan dao dong tu 24 -26 diem. Cac truong thap hon mot chut nhu Thuong mai, DHDL Phuong Dong,... diem chuan tren duoi 20 diem.

Hoc nganh nay, sinh vien duoc trang bi nhung ky nang xu ly cac nghiep vu, ky nang phan tich va xu ly tinh huong, ky nang lanh dao va cac gia tri dao duc nghe nghiep tu do nang cao kha nang thanh cong trong moi truong lam viec hien dai. Sinh vien se co ky nang phan tich, danh gia, du bao cac van de tai chinh ngan hang, dong thoi co cac ky nang tac nghiep hieu qua trong linh vuc Tai chinh - Ngan hang trong nen kinh te thi truong.

Sinh vien sau khi tot nghiep co the tro thanh can bo nghien cuu, hoach dinh chinh sach tai cac co quan quan ly Nha nuoc, can bo giang day, nghien cuu tai cac co so dao tao va cac vien nghien cuu, hoac truc tiep tac nghiep tai cac doanh nghiep, cac dinh che tai chinh ngan hang va phi ngan hang, nhat la trong linh vuc moi o Viet Nam hien nay nhu cong ty chung khoan, cong ty bao hiem, quy dau tu...

Nganh hoa duoc

Day la nganh hien kha “hot” va thuong co diem dau vao tuong doi cao. Nam 2010, diem chuan nganh nay dao dong tu 17-23,5 diem (DH Duoc Ha Noi: 23,5 diem; DH Khoa hoc Tu nhien (DH Quoc Gia Ha Noi): 18 diem; DH Bach Khoa Bach Khoa Ha Noi: 17 diem; DH Can Tho: 19 diem...)

Linh vuc Duoc co hai nhanh. Mot nhanh dao tao can bo nghien cuu, che tao cac hop chat sinh hoc de lam thuoc (goi la ky su hoac cu nhan Hoa duoc); nhanh con lai dao tao Duoc sy, bao che, huong dan su dung thuoc. Nganh Hoa duoc, du dao tao o truong nao, cung phai co kien thuc chung nhu nhau, chi khac nhau ve ty le giua cac khoi kien thuc co ban va ky thuat cu the.

Theo cong bo chuan dau ra cua cac truong, sinh vien tot nghiep nganh nay co du kha nang dam nhan cac cong viec phu hop voi chuyen mon tai bat ky noi nao o trong va ngoai nuoc; giang day tai cac truong DH, CD, THPT; hay lam viec tai cac vien nghien cuu, cac cong ty, nha may xi nghiep duoc pham, cac co quan quan ly, cac co so san xuat va kinh doanh su dung kien thuc hoa hoc, hoac co the duoc dao tao thac sy, tien sy o trong va ngoai nuoc.

Nganh thuy van hoc

Day la nganh co chuan dau vao kha de chiu, khoang tu 14,5 - 17 diem; co hoi xin viec sau khi ra truong rong mo nhung khong duoc nhieu thi sinh quan tam. Cac truong dao tao nganh Thuy van hoc gom: DH Khoa hoc Tu nhien (DH Quoc Gia Ha Noi), DH Khoa hoc Tu nhien (DH Quoc gia TPHCM), DH Thuy Loi...

Sau khi tot nghiep, sinh vien co du nang luc cua mot cu nhan nganh thuy van, co the lam viec tai cac vien nghien cuu, cac trung tam va so khoa hoc va cong nghe cac tinh trong ca nuoc; lam viec tai cac tram thuy van, trung tam khi tuong thuy van tinh thanh pho, cac dai khi tuong thuy van khu vuc; ban phong chong lut bao cac tinh thanh, co quan khac nhu so nong nghiep phat trien nong thon, cong ty tu van thiet ke dien 1, 2, 3 hoac cac nha may thuy dien…Sinh vien cung co the tim viec lam tai cac vien nghien cuu cua Trung tam Khoa hoc tu nhien va cong nghe quoc gia; cac vien, trung tam nghien cuu va cac dai, tram cua Tong cuc Khi tuong thuy van, Tong cuc Dau khi …

Nganh cong nghe hat nhan

DH Bach khoa Ha Noi, DH Khoa hoc tu nhien (DH Quoc gia Ha Noi), DH Khoa hoc tu nhien (DH Quoc gia TPHCM), DH Dien luc, DH Da Lat...la truong co dao tao nganh Cong nghe hat nhan. Du cac truong chi  tuyen khoang 30 - 40 chi tieu moi khoa dao tao nhung diem dau vao nganh nay cung khong qua cao. Nam 2010, diem chuan nganh nay dao dong khoang tu 16 - 17 diem. Day cung la nganh co hoi lam viec rong mo sau khi ra truong.

Sinh vien sau khi tot nghiep co the lam viec trong cac linh vuc khac nhau trong nen kinh te quoc dan, cac co so nghien cuu khoa hoc quoc gia nhu Trung tam Khoa hoc Tu nhien va Cong nghe Quoc gia, Vien Nang luong nguyen tu Quoc gia, Vien Cong nghe Quoc gia, cac truong DH, CD, cac cong ty nha nuoc hoac tu nhan theo huong phat trien khoa hoc, chuyen giao cong nghe, trong nganh Nang luong hat nhan... Neu tot nghiep loai gioi co the duoc giu lai truong dai hoc lam can bo giang day ngay sau khi tot nghiep hoac tiep tuc hoc cac bac cao hon nhu thac si, tien si.

Nganh cong nghe thong tin

Diem chuan cung dao dong tu 13 - 23 diem. Cac truong co dao tao la DH Bach Khoa Ha noi, DH Khoa hoc tu nhien, DH Cong nghe (DH Quoc Gia Ha Noi), Hoc vien Cong nghe Bua chinh Vien thong, DH Thai Nguyen...

Thuong bac hoc DH CNTT duoc chia lam 5 chuyen nganh. Chuyen nganh Khoa hoc may tinh thien ve cac ly thuyet co ban cua nganh CNTT; chuyen nganh Ky nghe may tinh thien ve dao tao ly thuyet va ung dung lien quan den thiet ke va san xuat phan cung may tinh; Ky nghe phan mem thien ve ly thuyet va ung dung cac cong nghe san xuat phan mem, quy trinh, cong cu, ngon ngu lap trinh; He thong thong tin: ly thuyet va ung dung CNTT trong viec quan ly he thong thong tin cua doanh nghiep, to chuc; Ung dung CNTT: ung dung va trien khai CNTT trong cac linh vuc hoat dong cua cuoc song.

Sau khi tot nghiep, sinh vien co the lam viec o nhieu linh vuc khac nhau nhu: Linh vuc truyen thong, an ninh mang, xu ly du lieu so; sua chua may tinh, lap dat mang, thiet ke do hoa, cai dat phan mem….Sinh vien co the di theo huong khoa hoc la nghien cuu sau ve nhung thuat toan nham toi uu hoa chung, nghien cuu va phat trien ve tri thong minh nhan tao, ve “thi giac” may tinh, ve kha nang nhan dang ngon ngu…

Tieng Anh thuong mai

Hien nay, nhung truong co dao tao Tieng Anh Thuong mai gom DH Thuong mai, DH Kinh te Quoc dan, Ngoai thuong, Tai chinh Marketing TPHCM, Ngan hang TPHCM... Nam 2010, diem trung tuyen nganh hoc nay dao dong tu 17 - 29 diem.

Sinh vien ra truong co the la bien - phien dich vien Tieng Anh chuyen nganh (Thuong mai, Kinh te, Quan tri, Tai chinh, Ngan hang...) tai cac cong ty; Nhan vien cac bo phan chuc nang nhu kinh doanh, truyen thong, dich vu, du an, marketing... thuoc cac doanh nghiep va to chuc co su dung Tieng Anh; giao vien Tieng Anh chuyen nganh tai cac truong day nghe, CD, DH thuoc khoi kinh te; Nghiep vu ban hang, xuc tien thuong mai quoc te; dau tu quoc te; phat trien thi truong va cham soc khach hang; phat trien he thong phan phoi; marketing, PR...

Nganh quan tri kinh doanh

Day la nganh cung duoc nhieu thi sinh ua chuong. Diem dau vao nganh nay cung dao dong lon, tu bang diem san den 23 diem tuy tung truong. Nganh nay duoc dao tao o hau het cac truong DH, CD kinh te, tai chinh.

Sinh vien tot nghiep nganh quan tri kinh doanh co the lam viec trong hau het cac doanh nghiep, tap doan thuoc moi linh vuc trong nuoc va quoc te, cac to chuc nghien cuu va quan ly kinh doanh, cac to chuc xa hoi va phi chinh phu.

Sinh vien Quan tri kinh doanh dat trinh do quoc te (truong DH Kinh te - DHQGHN) ra truong co the lam Giam doc dieu hanh, giam doc bo phan; Truong bo phan hoac chuyen vien ve hoach dinh ke hoach quan tri chien luoc, phat trien thi truong, quan tri du an, quan tri nhan su, giam sat san xuat, marketing - PT - Event, va quan tri kenh phan phoi cua doanh nghiep...

Nganh kinh te doi ngoai

Day la mot trong nhung nganh co diem chuan rat cao. Nam 2010, diem chuan nganh nay giao dong tu 22,5 den 26 diem. Cac truong dao tao nganh hoc nay gom DH Ngoai thuong, DH Ngoai Thuong co so TPHCM, DH Kinh te - Luat (DHQuoc gia TPHCM), DH Kinh te Quoc dan, DH Kinh te (Dai hoc Quoc Gia Ha Noi...)...

Hoc nganh Kinh te doi ngoai, sinh vien duoc trang bi kien thuc chuyen sau ve thuong mai quoc te, quan ly thi truong ngoai hoi va dau tu quoc te; co kha nang phan tich va danh gia hieu qua kinh doanh xuat nhap khau, su bien dong cua ty gia hoi doai va dau tu quoc te; Xay dung va to chuc thuc hien cac chinh sach thuong mai va du an dau tu trong, ngoai nuoc... Sinh vien cung duoc trang bi cac ky nang phan tich, danh gia nhung van de ly luan co ban trong linh vuc Kinh te quoc te va Kinh doanh quoc te; Ky nang tong hop, phan tich, danh gia va xu ly cac van de thuc tien cua nen kinh te Viet Nam, khu vuc va the gioi; cac ky nang nghiep vu: dam phan quoc te, giao dich thuong mai quoc te, thanh toan quoc te, tai chinh quoc te, van tai bao hiem trong thuong mai quoc te, xay dung, phan tich quan tri du an…; cac ky nang mem: tin hoc, ngoai ngu, giao tiep, lanh dao va quan ly, trinh bay va ky nang lam viec nhom, trong do, ky nang ngoai ngu dat chuan chat luong 4.0 IELTS.

Sinh vien sau khi ra truong co the tro thanh can bo hoach dinh chinh sach hoac can bo lam viec tai bo phan Kinh te Doi ngoai va hop tac quoc te cua cac co quan quan ly nha nuoc tu trung uong den dia phuong; tro thanh can bo giang day, nghien cuu tai cac co so dao tao DH, Vien nghien cuu lien quan den linh vuc Kinh te, thuong mai va tai chinh quoc te; can bo nghien cuu, tu van tai cac Vien nghien cuu, trung tam nghien cuu, to chuc quoc te trong va ngoai nuoc trong linh vuc Kinh te quoc te va Kinh doanh quoc te;  can bo quan ly, chuyen vien tai cac doanh nghiep (trong va ngoai nuoc) co lien quan den cac yeu to quoc te nhu xuat nhap khau, doanh nghiep nuoc ngoai, dau tu quoc te, kinh doanh quoc te… Viet Bao (Theo GD&TD)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.