Nhieu truong khong TS lien thong doi tuong TN duoi 36 thang

Thứ năm, 21 Tháng ba 2013, 13:35 GMT+7

Theo quy dinh moi, nam nay, thi sinh co bang tot nghiep TC nghe, TCCN, CD nghe, CD chua du 36 thang ke tu ngay duoc cap bang tot nghiep den ngay nop ho so thi len trinh do CD hoac DH phai tham gia ky tuyen sinh CD, DH chinh quy Bo GD&DT to chuc vao thang 7.

Nhung doi tuong nay phai lam ho so dang ky du thi nhu cac thi sinh thi DH khac va nop cho truong muon du thi.

Vi nhieu truong nam nay se khong tuyen sinh lien thong doi tuong tren nen thi sinh can dac biet luu y tim hieu ky thong tin truoc khi lam ho so DKDT.

Duoi day la danh sach mot so truong DH co tuyen sinh lien thong doi tuong tot nghiep chua du 36 thang len DH chinh quy trong ky tuyen sinh nam nay:

Truong DH Cong nghiep Ha Noi tuyen sinh lien thong CD, DH chinh quy khoa 7, thoi gian dao tao 1,5 nam. Cac nganh dao tao: Cong nghe ky thuat Co khi, Cong nghe ky thuat Co dien tu, Cong nghe ky thuat O to, Cong nghe ky thuat dien-dien tu (Chuyen nganh: Cong nghe ky thuat Dien), Cong nghe ky thuat nhiet, Cong nghe ky thuat dien tu-truyen thong (Chuyen nganh: Cong nghe ky thuat Dien tu), Khoa hoc may tinh, Ke toan, Quan tri kinh doanh, Cong nghe ky thuat hoa hoc, Cong nghe May, Thiet ke thoi trang.

Doi voi thi sinh tot nghiep CD chinh quy cac nganh tuong duong nganh lien thong sau thoi han 36 thang ke tu ngay cap bang den ngay du thi: Thoi gian nhan ho so: Tu 15/03/2013; Mon thi: Co ban (Toan), Co so nganh, Chuyen nganh; Ngay thi: Du kien dot 1: 25-27/5/2013; dot 2: thang 8/2013.

Doi voi thi sinh tot nghiep CD chinh quy truoc thoi han 36 thang ke tu ngay cap bang den ngay du thi: Nop ho so dang ky du thi DH chinh quy nam 2013 do Bo GD&DT to chuc, nha truong se xet tuyen tu ket qua thi tuyen sinh DH nam 2013.

Truong DH Can Tho ra thong bao rieng tuyen sinh lien thong tu CD len DH (chinh quy) nam 2013 doi voi thi sinh la nguoi co bang tot nghiep chua du 36 thang ke tu ngay duoc cap bang tot nghiep den ngay nop ho so thi len trinh do DH. Theo do chi tieu du kien la 700. Doi tuong tham du ky thi la nhung nguoi da tot nghiep CD chuyen nghiep he chinh quy (khong tuyen CD nghe) dung chuyen nganh. Thoi gian nop ho so theo quy dinh cua Bo GD&DT:


Nhieu truong khong TS lien thong doi tuong TN duoi 36 thang
 
Nhieu truong khong TS lien thong doi tuong TN duoi 36 thang

Truong DH Dong Thap nam 2013 tuyen sinh lien thong tu trinh do TCCN len trinh do CD, chi tuyen nguoi co bang tot nghiep TCCN chinh quy cung nganh chua du 36 thang ke tu ngay duoc cap bang tot nghiep den ngay 19/4/2013. Dao tao lien thong tu trinh do CD len DH chi tuyen nguoi co bang tot nghiep CD chinh quy cung nganh (khong bao gom CD nghe) chua du 36 thang ke tu ngay duoc cap bang tot nghiep den ngay 19/4/2013. Thoi gian dao tao tu 1,5 den 2 nam. Tuyen sinh theo quy dinh cua Bo GD&DT:


Nhieu truong khong TS lien thong doi tuong TN duoi 36 thang

Truong Dai hoc Thuy loi thong bao ke hoach thi tuyen sinh he lien thong trinh do DH nam 2013 cac nganh: Ky thuat cong trinh xay dung; Ke toan; Quan tri kinh doanh; Quan ly xay dung; Ky thuat dien, dien tu.

Doi tuong la thi sinh da co bang tot nghiep cu nhan CD chua du 36 thang yeu cau dung nganh dao tao hoac nganh tuong duong. Doi voi truong hop thi sinh tot nghiep CD khac nganh nhung cung khoi nganh phai hoc chuyen doi cac mon hoc truoc khi du thi theo quy dinh cua nha truong;

Thoi gian thi tuyen: cac ngay 03, 04, 05/07/2013. Mon thi: Toan, Vat ly, Hoa hoc (theo de thi chung tuyen sinh DH, CD cua Bo GD&DT).

Doi tuong thi sinh da co bang tot nghiep cu nhan CD sau thoi han 36 thang, thoi gian ban va nhan ho so tu ngay  20/05/2013- 30/08/2013. To chuc on tap du kien tu ngay 15/07/2013-13/09/2013 (thi sinh co nguyen vong hoc on tap dang ky truoc ngay 10/07/2013). Thoi gian thi tuyen: cac ngay 28,29/09/2013.

Mon thi: Theo cac nganh nhu sau:

STT

Nganh

Mon thi

1

Ky thuat cong trinh xay dung

-      Toan cao cap

-      Co hoc chat long (Thuy luc)

-      Suc ben vat lieu 1

2

Ke toan

-      Toan cao cap

-      Nguyen ly ke toan

-      Ke toan tai chinh

3

Quan tri kinh doanh

-      Toan cao cap

-      Kinh te vi mo 1

-      Marketing can ban

4

Quan ly xay dung

-      Toan cao cap

-      Suc ben vat lieu 1

-      Kinh te xay dung

5

Ky thuat dien, dien tu

-      Toan cao cap

-      Mach dien

-      Cung cap dien

Truong DH Lam nghiep Viet Nam - co so 2  tuyen sinh lien thong tu TC len DH nganh Ke toan, Quan ly dat dai, Lam sinh, Quan ly Tai nguyen rung. Tu CD len DH nganh Ke toan, Quan tri kinh doanh, Quan ly dat dai, Lam sinh, Quan ly tai nguyen rung.

Voi he chinh quy, thi sinh co bang tot nghiep TCCN, CD he chinh quy sau thoi han 36 thang ke tu ngay duoc cap bang tot nghiep den ngay nop ho so thi len trinh do DH phai du thi 3 mon gom: mot mon co ban, mot mon co so nganh va mot mon chuyen nganh.

Thi sinh co bang tot nghiep chua du 36 thang phai du thi tuyen cac mon van hoa, nang khieu theo khoi thi cua nganh thi sinh dang ky hoc lien thong trong ky thi tuyen sinh CD, DH chinh quy do Bo GD&DT to chuc.

Truong DH Ky thuat Cong nghe TP.HCM tuyen sinh lien thong tu CD len DH nam 2013 dot 1, truong co tuyen doi tuong co bang tot nghiep CD chinh quy chua du 36 thang (tinh den ngay 08/06/2013).Thi sinh mua ho so tai Van phong ho tro hoc vu cua truong hoac tai cac nha sach; nop ho so truc tiep tai cac diem nhan ho so thi sinh tu do cua cac So GD&DT tu ngay 11/3/2013 den 11/4/2013, tai van phong ho tro hoc vu cua truong tu ngay 12/4/2013 den ngay 19/4/2013. Thi sinh nhan “Giay bao du thi” tai truong tu 10/6/2013.

Cac nganh dao tao va mon thi tuyen cu the nhu sau:

TT

Nganh dao tao

Ma nganh

Khoi thi

Mon thi

(Ky thi do Bo GD-DT to chuc)

(Ky thi do Truong to chuc)

Mon co ban: Tieng Anh

 

 

 

 

Mon co so nganh

Mon chuyen nganh

1

Ky thuat dien tu, truyen thong

D520207

A, A1

Mach dien

Mach dien tu

2

Ky thuat dien, dien tu (Dien cong nghiep)

D520201

A, A1

Mach dien

May dien

3

Ky thuat co - dien tu

D520114

A, A1

Co hoc

Ky thuat dien tu

4

Cong nghe thong tin

D480201

A, A1, D1

Ky thuat lap trinh

Co so du lieu

5

Ky thuat cong trinh xay dung

D580201

A, A1

Suc ben vat lieu

Ket cau be tong cot thep

6

Ky thuat moi truong

D520320

A, B

Khoa hoc moi truong

Ky thuat moi truong dai cuong

7

Cong nghe thuc pham

D540101

A, B

Hoa sinh thuc pham

Cong nghe thuc pham

8

Cong nghe sinh hoc

D420201

A, B

Vi sinh dai cuong

Nhap mon Cong nghe sinh hoc

9

Quan tri kinh doanh

D340101

A, A1, D1

Kinh te vi mo

Quan tri hoc

10

Quan tri dich vu du lich va lu hanh

D340103

A, A1, D1

Kinh te vi mo

Quan tri hoc

11

Ke toan

D340301

A, A1, D1

Nguyen ly ke toan

Ke toan tai chinh

12

Tai chinh – Ngan hang

D340201

A, A1, D1

Tai chinh tien te

Tai chinh doanh nghiep

13

Ngon ngu Anh

D220201

D1

Ly thuyet tieng

Thuc hanh tieng

 Truong DH Giao thong van tai TP. HCM tuyen sinh he lien thong chinh quy tu CD len DH nam 2013 tai TP.HCM. Doi tuong tuyen sinh la sinh vien da tot nghiep he CD cac nganh duoi day chua du 36 thang:

Nganh Khoa hoc Hang hai (Chuyen nganh Dieu khien tau bien) – Ma nganh: D840106; Nganh Khoa hoc Hang Hai (Chuyen nganh Van Hanh & Khai thac May tau thuy) – Ma nganh: D840106; Nganh Ky thuat Dien, dien tu (Chuyen nganh Dien cong nghiep) – Ma nganh: D520201; Nganh Ky thuat xay dung cong trinh giao thong (Chuyen nganh Xay dung cau duong)  – Ma nganh: D580205; Nganh Ky thuat cong trinh xay dung (Chuyen nganh Xay dung dan dung va cong nghiep) – Ma nganh: D580201; Nganh Cong nghe thong tin – Ma nganh: D480201; Nganh Ky thuat Co khi (Chuyen nganh Co khi o to ) – Ma nganh: D520103; Nganh Kinh te van tai (Chuyen nganh Kinh te van tai bien) – Ma nganh: D840104; Nganh Kinh te xay dung – Ma nganh: D580301.

Viet Bao.vn (Theo GD&TD)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.