Hoc vien Buu chinh xet tuyen 800 chi tieu NV2

Thứ tư, 15 Tháng tám 2007, 11:19 GMT+7

Hoc vien Buu chinh vua thong bao xet tuyen 800 chi tieu NV2 vao he dao tao DH tu tuc dong hoc phi. Doi tuong la nhung thi sinh du thi vao hoc vien va tat ca cac thi sinh tham du ki thi DH khoi A.

Muc chenh lech diem san xet tuyen danh cho hai doi tuong nay la 2 diem.

Diem san danh cho thi sinh o KV3. Moi doi tuong khu vuc ke tiep giam 0,5 diem; doi tuong uu tien ke tiep giam 1 diem.

Chi tieu va muc diem nhan ho so:

+ Co so phia Bac (Ma Truong: BVH - Dia chi: Km10, Duong Nguyen Trai, Ha Noi - Ha Dong, Ha Tay)

Nganh dao tao

Chi tieu xet tuyen

Muc diem nhan ho so

Doi voi thi sinh du thi NV1 vao Hoc vien

Doi voi thi sinh du thi NV1 vao cac truong khac

Nganh Ky thuat Dien tu vien thong (Ma nganh 101)

120

Tu 15,0 diem tro len

Tu 17,0 diem tro len

Nganh Ky thuat Dien, Dien tu

(Ma nganh 102)

80

Tu 15,0 diem tro len

Tu 17,0 diem tro len

Nganh Cong nghe thong tin

(Ma nganh 104)

130

Tu 15,0 diem tro len

Tu 17,0 diem tro len

Nganh Quan tri kinh doanh

(Ma nganh 401)

70

Tu 15,0 diem tro len

Tu 17,0 diem tro len

Cong:

400

+ Co so phia Nam (Ma Truong: BVS - Dia chi: 11 Nguyen Dinh Chieu, Quan 1, TPHCM)

Nganh dao tao

Chi tieu xet tuyen

Muc diem nhan ho so

Doi voi thi sinh du thi NV1 vao Hoc vien

Doi voi thi sinh du thi NV1 vao cac truong khac

Nganh Ky thuat Dien tu vien thong (Ma nganh 101)

120

Tu 15,0 diem tro len

Tu 17,0 diem tro len

Nganh Ky thuat Dien, Dien tu

(Ma nganh 102)

80

Tu 15,0 diem tro len

Tu 17,0 diem tro len

Nganh Cong nghe thong tin

(Ma nganh 104)

130

Tu 15,0 diem tro len

Tu 17,0 diem tro len

Nganh Quan tri kinh doanh

(Ma nganh 401)

70

Tu 15,0 diem tro len

Tu 17,0 diem tro len

Cong:

400

Ho so dang ky xet tuyen:

- Giay chung nhan ket qua thi (So 1)

- Giay cam ket dong hoc phi dao tao voi Hoc vien (do Hoc vien gui kem theo Giay chung nhan ket qua thi hoac thi sinh co the lay mau Giay cam ket dong hoc phi dao tao voi Hoc vien tai trang website chinh thuc cua Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong www.ptit.edu.vn )

- Le phi xet tuyen: 15.000d

Phuong an xet tuyen:

- Xet tuyen theo nganh cho nhung thi sinh dang ky trong Giay chung nhan ket qua thi (So 1)

- Xet tu thi sinh co diem cao nhat cho den het chi tieu

- Nhung thi sinh du thi NV1 vao Hoc vien duoc uu tien ve diem khi xet tuyen so voi cac thi sinh khac theo quy dinh hien hanh

- Cac thi sinh phai cam ket dong hoc phi dao tao voi Hoc vien (theo mau)

- Cac dieu kien khac thuc hien theo quy che tuyen sinh dai hoc, cao dang chinh quy nam 2007 cua Bo Giao duc va Dao tao.

Thoi gian xet tuyen:

Hinh thuc nop ho so: Qua duong Buu dien

Thoi gian nhan ho so: Tu ngay 25/8 den ngay 10/9/2007 (theo dau Buu dien tren phong bi).

Nguyen HungCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.