Diem trung tuyen NV2 cua DH Ky thuat Cong nghe TPHCM DH Kinh te Tai chinh TPHCM

Thứ bảy, 17 Tháng chín 2011, 09:02 GMT+7

Nhin chung, diem trung tuyen NV2 cua hai truong DH nay deu bang voi diem san xet tuyen NV2 da thong bao truoc do. Ngoai ra, DH Ky thuat - Cong nghe TPHCM van con gan 1.000 chi tieu de xet tuyen NV3, con DH Kinh te tai chinh thi con 500 chi tieu NV3.

images/vn888/hot/v2011/20110917-090254-1-190811-gd.jpeg

DH Ky thuat - Cong nghe TPHCM: Diem chuan trung tuyen NV2 ap dung cho hoc sinh pho thong khu vuc 3. Moi nhom doi tuong uu tien cach nhau 1 diem, moi khu vuc uu tien cach nhau 0.5 diem. Cu the:

He DH:

Nganh dao tao

Ma
nganh

Khoi
thi

Diem trung tuyen

Ky thuat dien tu, truyen thong

101

A

13

Ky thuat dien, dien tu  (chuyen nganh Dien cong nghiep)

103

A

13

Cong nghe thong tin, gom cac chuyen nganh:

-     He thong thong tin

-     Cong nghe phan mem

-     Mang may tinh

-     Ky thuat may tinh va he thong nhung

102

A, D1

 

 

13,13

Ky thuat cong trinh xay dung

104

A

13

Ky thuat xay dung cong trinh giao thong

105

A

13

Ky thuat co – dien tu

106

A

13

Ky thuat co khi (chuyen nganh Co khi tu dong)

109

A

13

Ky thuat moi truong

108

A, B

13,14

Cong nghe thuc pham

110

A, B

13,14

Cong nghe sinh hoc

111

A, B

13,14

Ky thuat dieu khien va tu dong hoa

112

A

13

Thiet ke noi that

301

V, H

13, 13

Thiet ke thoi trang

302

V, H

13, 13

Quan tri kinh doanh, gom cac chuyen nganh:

-     Quan tri ngoai thuong

-     Quan tri doanh nghiep

-     Quan tri marketing

-     Quan tri tai chinh ngan hang

401

A, D1

 

 

13, 13

Quan tri dich vu du lich va lu hanh

406

A, C, D1

13, 14,13

Quan tri khach san

407

A, C, D1

13, 14,13

Quan tri nha hang va dich vu an uong

408

A, C, D1

13, 14,13

Ke toan, gom cac chuyen nganh:

-     Ke toan kiem toan

-     Ke toan tai chinh

-     Ke toan ngan hang

403

A, D1

13,13

Tai chinh-Ngan hang

-     Tai chinh doanh nghiep

-     Tai chinh ngan hang

-     Tai chinh thue

      402

      A, D1

     13,13

Ngon ngu Anh, gom cac chuyen nganh:

-     Tieng Anh thuong mai - du lich

-     Tieng Anh tong quat – dich thuat

-     Tieng Anh - Quan he quoc te

-     Tieng Anh – Quan tri ngoai thuong

701

D1
13

He CD:

Nganh dao tao

Ma
nganh

Khoi
thi

Diem trung tuyen

Cong nghe thong tin

C65

A, D1

10,10

Cong nghe ky thuat dien tu, truyen thong

C66

A

10

Quan tri kinh doanh

   -  Quan tri doanh nghiep

C67

A, D1

10,10

Quan tri kinh doanh:

   - Quan tri dich vu du lich va lu hanh

   - Quan tri khach san - nha hang

       C71

    A, C, D1

     10, 11,10

Cong nghe thuc pham

C69

A, B

10, 11

Cong nghe ky thuat cong trinh xay dung

C68

A

10

Ke toan

C70

A,D1

10,10

Cong nghe ky thuat moi truong

C72

A, B

10, 11

Cong nghe sinh hoc

C73

A, B

10, 11

Tieng Anh

C74

D1

10

Theo thong ke cua Hoi dong tuyen sinh Truong DH Ky thuat - cong nghe TPHCM thi luong thi sinh dang ky vao nhom nganh ky thuat, cong nghe it hon nhom nganh kinh te. Truong tiep tuc xet tuyen 980 chi tieu NV3 vao tat ca cac nganh cua he DH, CD.

Diem xet tuyen NV3 o cac nganh he DH (la diem thi dai hoc, chua nhan he so, khong mon nao bi diem khong va da cong diem uu tien) la 13 diem (khoi A, D1, V, H), 14 diem (khoi B,C); he CD 10 diem (khoi A, D1); 11 diem (khoi B,C).

DH Kinh te - Tai chinh TPHCM: diem chuan trung tuyen NV2 vao truong doi voi thi sinh thuoc khu vuc 3 (moi khu vuc ke tiep giam 0.5 diem, doi tuong ke tiep giam 1 diem).


He Dai hoc

Ma nganh

Ten nganh

Diem chuan trung tuyen nguyen vong 2

 101

 Cong nghe thong tin

 Khoi A:

13

 Khoi D:

13

 401

 Quan tri kinh doanh

 Khoi A:

13

 Khoi D:

13

 402

 Ke toan

 Khoi A:

13

 Khoi D:

13

 403

 Tai chinh – Ngan hang

 Khoi A:

13

 Khoi D:

13


He Cao dang

Ma nganh

Ten nganh

Diem chuan trung tuyen nguyen vong 2

 C65

 Quan tri kinh doanh

 Khoi A:

10

 Khoi D:

10

 C66

 Ke toan

 Khoi A:

10

 Khoi D:

10

 C67

 Mang may tinh & truyen thong

 Khoi A:

10

 Khoi D:

10

 C68

 Tai chinh – Ngan hang

 Khoi A:

10

 Khoi D:

10

 Truong cung danh 500 chi tieu de xet tuyen NV3 o he DH va CD. Trong do, he DH la 350 chi tieu, con he CD la 150 chi tieu. Diem xet tuyen NV3 cu the nhu sau:

He DH

Ma nganh

Ten nganh

Diem xet tuyen nguyen vong 3

 101

 Cong nghe thong tin

 Khoi A:

13

 Khoi D:

13

 401

 Quan tri kinh doanh

 Khoi A:

13

 Khoi D:

13

 402

 Ke toan – Kiem toan

 Khoi A:

13

 Khoi D:

13

 403

 Tai chinh – Ngan hang

 Khoi A:

13

 Khoi D:

13


He CD

Ma nganh Ten nganh Diem xet tuyen nguyen vong 3
 C65  Quan tri kinh doanh  Khoi A: 10  Khoi D: 10
 C66  Ke toan  Khoi A: 10  Khoi D: 10
 C67  Mang may tinh & truyen thong  Khoi A: 10  Khoi D: 10
 C68  Tai chinh – Ngan hang  Khoi A: 10  Khoi D: 10
Viet Bao (Theo Dan tri)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.