Xay dung gia dinh van hoa han che tu dau

Thứ ba, 06 Tháng mười hai 2011, 14:50 GMT+7

Viec xay dung gia dinh van hoa, lang van hoa o mot so noi con nhieu han che, bat cap nhu: mang nang tinh hinh thuc, chat luong chua cao, viec binh chon, xet de nghi con thieu cong khai, khach quan...

TIN BAI KHAC
Sot ruot vi ho dang bay, con ta …chay cham
“Dap da” pha thang vao than

Toi di “dap da”

Dia diem “an toan”, cac xe ngang nhien chiem dung long, le duong

Can xu ly nghiem nguoi di bo vi pham Luat giao thong


Trong thoi gian qua, cong cuoc van dong “Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa o khu dan cu” da dat duoc nhung thanh tuu rat to lon ve nhieu mat, trong do viec xay dung va cong nhan gia dinh van hoa, lang van hoa, khu pho van hoa... da dat duoc nhung ket qua rat dang khich le. Ty le gia dinh, khu dan cu, thon, lang... duoc cong nhan gia dinh van hoa, lang van hoa ngay cang nhieu. Dieu nay da gop phan rat lon trong viec xay dung nep song van hoa, doan ket cong dong dan cu, giu vung an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi. Dong thoi, han che va day lui duoc te nan xa hoi, gop phan xay dung nong thon ngay cang giau dep, van minh. Tuy nhien, viec xay dung gia dinh van hoa, lang van hoa o mot so noi con nhieu han che, bat cap nhu: con mang nang tinh hinh thuc, chat luong chua cao, viec binh chon, xet de nghi con thieu cong khai, khach quan...
(anh minh hoa)
Xay dung gia dinh van hoa: han che tu dau?
De thuc hien tot phong trao xay dung gia dinh van hoa, lang van hoa theo chung toi can khac phuc nhung han che, ton tai sau day:

Thu nhat, khac phuc tinh trang hinh thuc, chay theo so luong. Do la nhieu gia dinh van hoa, lang van hoa chua du dieu kien nhung da lo “quy hoach”, “ke hoach” tu truoc nen van duoc xep loai, cong nhan nen chat luong gia dinh van hoa, lang van hoa con nhieu han che.

Thu hai, viec phoi hop giua cac co quan chuc nang la Mat tran To quoc (MTTQ) va nganh Van hoa, The thao va Du lich trong viec xet cong nhan, doi khi con thieu cong khai, minh bach, chat che. Dac biet nghiem trong hon co noi chua thuc hien dung quy trinh da de ra. Vi du: Theo Quy che cong nhan gia dinh van hoa, lang van hoa (QD so 01/2004/QD-BVHTT va Thong tri so 04 cua MTTQVN) thi lang van hoa duoc cong nhan phai la nhung khu dan cu dat danh hieu khu dan cu tien tien xuat sac 2 nam lien do MTTQ xay dung thi moi duoc xet cong nhan lang van hoa, nhung nhieu noi van chua tuan theo quy trinh nay. Tu do, ma dan den viec nhieu truong gia dinh van hoa, lang van hoa duoc cong nhan nhung chua xung voi cac lang chua duoc cong nhan.

Thu ba, khac phuc tinh trang “dau voi, duoi chuot” dang con dien ra nhu hien nay. Do la viec phat dong xay dung va tiep do la to chuc don nhan Bang chung nhan lang van hoa ram ro, con sau do thi bo ngo, khong tiep tuc duy tri phong trao van hoa cua lang, thon nua. Dac biet, la viec tuoc danh hieu lang van hoa chua duoc thuc hien nghiem tuc, den nay rat it dia phuong thu hoi, tuoc Bang chung nhan lang van hoa.

Thu tu, can gan viec xay dung gia dinh van hoa, lang van hoa voi phong trao “Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa o khu dan cu”; quy dinh ro rang trach nhiem cua tung nganh, tung cap; cac ban chi dao tu tinh den co so. Ben canh do, cac nganh chuc nang can tao ra phong trao thi dua thuong xuyen, lien tuc giua cac thon, lang trong gia dinh van hoa, lang van hoa; tren co so do co co che khen thuong, tuyen duong hop ly nhung gia dinh van hoa, lang van hoa co phong trao manh...

Theo quan diem ca nhan toi, muon duy tri va phat huy sau rong phong trao xay dung gia dinh van hoa, lang van hoa can khac phuc triet de nhung bat cap, han che neu tren nham tien toi xay dung thon, lang tren ca nuoc ngay cang am no, van hoa, van minh hon nua.

Vinh Linh


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.