Vi sao cong chuc lam viec bo phan mot cua hay cau gat

Thứ sáu, 17 Tháng hai 2012, 09:30 GMT+7

Nhieu can bo cong chuc tai bo phan lam viec theo co che"mot cua" thuong co thai do cu xu khong may than thien voi nguoi dan boi vi dong luong cua ho nhan duoc khong tuong xung voi suc luc phai bo ra.

Viec cai cach thu tuc hanh chinh theo co che “mot cua”, “mot cua lien thong” theo Quyet dinh so 93/2007/QD-TTg cua Thu tuong (sau day goi chung la co che mot cua) buoc dau da thu duoc mot so ket qua rat quan trong. Viec thuc hien co che mot cua da rut ngan duoc thoi gian, don gian hoa thu tuc va cong khai nen dam bao tot hon quyen, loi ich hop phap cua cong dan, to chuc.

Ngoai ra, no cung la cong cu huu hieu de nha nuoc quan ly doi ngu can bo, cong chuc (CBCC), chong cac bieu hien tieu cuc trong viec thu ly, giai quyet cac yeu cau cua cong dan, to chuc...

Tuy nhien, de cong tac cai cach thu tuc hanh chinh dat ket qua cao thi nhan to dong vai tro quyet dinh phai la con nguoi - CBCC truc tiep thu ly, giai quyet ho so, yeu cau cua cong dan, to chuc.

Ngoai viec tang cuong cong tac dao tao, boi duong nang cao trinh do chuyen mon, nghiep vu cho doi ngu CBCC lam viec tai bo phan mot cua, thi van de ve can co che do chinh sach thoa dang doi voi doi ngu CBCC lam cong tac nay, vi dieu nay co y nghia rat quan trong trong giai doan hien nay.

Nheu CBCC khong muon lam viec tai bo phan mot cua va viec ho “duoc” phan cong, nhieu CBCC coi thoi gian lam viec tai bo phan mot cua la bi di “day”. Day la mot thuc te dang dien ra ma chua co co quan chuc nang nao tong ket, danh gia hoac thua nhan de co buoc dieu chinh, khac phuc cho phu hop trong tong the cai cach hanh chinh.

Co nhieu nguyen nhan de khang dinh dieu nay, o bo phan mot cua cong viec nhieu va tuong doi nang nhoc, thoi gian lam viec cang thang, tiep xuc nhieu thanh phan xa hoi: xau co, tot co. Do vay tam ly, than kinh rat cang thang, tham chi co nguoi bi con bi “stress”.

Tuy vay, che do chinh sach thi chua thoa dang, moi CBCC truc tiep thu ly, giai quyet ho so tai bo phan mot cua duoc phu cap 200.000 dong/thang, qua thap so voi mat bang chung, co the noi la khong dang la bao.

Viec nay co the hieu tai sao CBCC lam viec o bo phan mot cua thuong hay cau gat, doi khi co thai do, cu xu khong may than thien voi nguoi dan khi lien he, giai quyet cong viec cho dan, mac du nhieu nguoi khong co tinh, nhung nhieu hay tieu cuc gi.

Do do, che do chinh sach thoa dang doi voi CBCC lam viec o bo phan mot cua la van de cap bach, can thiet. Mot mat can tang muc phu cap cho CBCC truc tiep thu ly, giai quyet ho so, dong thoi quy dinh muc tien, phu cap/ho so thu ly, giai quyet duoc.

Theo do, nguoi nao thu ly, giai quyet duoc nhieu ho so thi huong nhieu tien phi, le phi trich lai, neu viec ho so, cong viec khong thu phi thi can phai lay kinh phi hoat dong thuong xuyen cua don vi de chi tra tuong ung voi so ho so ho thu ly, giai quyet.

Lam sao cho CBCC cam thay vui khi tiep nhan duoc nhieu ho so, yeu cau giai quyet cong viec cua cong dan, to chuc. Khi do ho cang tiep nhan, giai quyet duoc nhieu ho so, yeu cau cua cong dan thi ho duoc huong phu cap cang nhieu. Dieu nay se co ban khac phuc duoc tinh trang CBCC khong muon tiep nhan ho so hoac lam viec o bo phan mot cua vi nhung bat cap neu tren.

Neu lam duoc nhu vay se tao dong luc, khuyen khich CBCC yen tam cong tac, giai quyet nhanh chong, kip thoi yeu cau cua cong dan, to chuc. Ngoai ra, gop phan cai thien hinh anh cua CBCC theo huong than thien hon trong mat nguoi dan nham muc tieu day manh cong cuoc cai cach hanh chinh, nang cao hieu qua cong tac quan ly dieu hanh cua co quan hanh chinh nha nuoc.

Vinh LinhCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.