Rui ro cong chung uy quyen

Thứ hai, 18 Tháng sáu 2012, 10:29 GMT+7

Viec cong chung uy quyen vua dung luat va cung vua sai luat va tiem an khong it rui ro cho cac ben giao dich. Tuy nhien no van dang dien ra hang ngay trong cac giao dich mua ban nha dat, oto gay that thoat tien bac nha nuoc.
> Thu tuc giu quoc tich cho Viet kieu

Toi xin neu van de de cac ban cung suy ngam va co them y kien. Hy vong rang, qua bai viet cung nhu phan hoi cua cac ban doc, nguoi dan chung ta co nhung hanh dong tich cuc hon de bao ve chinh minh. Dong thoi, cung co the nhung nguoi co trach nhiem cua co quan nha nuoc doc va biet dau do lai co nhung de xuat dieu chinh cho phu hop.

1. Thuc trang

Tat ca cac hoat dong nhu chuyen nhuong bat dong san, dac biet la can ho chung cu, mua ban xe o to...deu co the cong chung uy quyen.

2. Ly do dan den viec ngay cang nhieu giao dich nhu tren duoc cong chung uy quyen

Doi voi nha dat, chung cu:

Giay to chua day du va thuong xay ra doi voi nha chung cu. Sau qua trinh xay dung, ban giao nha cho nguoi mua nhung chu dau tu chua the quyet toan, hoan cong cong trinh nen khong the lam thu tuc de co quan nha nuoc co tham quyen cap giay chung nhan quyen so huu nha o (so hong) cho nguoi mua.

Thoi gian tu luc nhan ban giao nha cho den khi nhan duoc so hong neu nhanh thi 1 nam, lau thi 3 nam va thong thuong thi khoang 2 nam.

Trong thoi gian nay, neu muon chuyen nhuong thi khong the lam duoc thu tuc gi ngoai cong chung uy quyen. Neu can than, thi lam them 2 loai van ban nua: hop dong hua mua hua ban va lap van bang di chuc de phong truong hop nguoi ban chet dot ngot.

Vay trong truong hop nay tai sao nguoi ban, nguoi mua khong lam cac thu tuc sang ten tai chu dau tu, hop dong mua ban cong chung? Di tim cau tra loi chung ta se thay: nha nuoc quy dinh doi voi nha chung cu da ban giao thi chu dau tu khong duoc lam thu tuc sang ten hop dong nua.

Vay, chu dau tu khong lam thi co mang hop dong do (hop dong mua ban nha chung cu ma nguoi dang muon ban lai da ky voi chu dau tu) ra cong chung de lam thu tuc mua ban duoc khong? Thua khong vi: cong chung chi lam doi voi nhung truong hop da co so hong.

Nguyen nhan cua viec nguoi dan phai lam cong chung uy quyen la vi cac quy dinh cua nha nuoc da han che viec lam thu tuc sang ten trong khi cac thu tuc khac khong kip de goi dau giai quyet dan den viec nguoi dan phai chap nhan lam cong chung uy quyen.

Ngoai nguyen nhan nay ra thi con mot so truong hop voi suy nghi mua nha de o, khong mua di ban lai nen lam thu tuc nhanh gon nhat, do ton cac chi phi truoc ba, thue thu nhap ca nhan tu chuyen nhuong bat dong san… nen chi lam cong chung uy quyen.

Doi voi mua ban oto:

Do muc thu le phi truoc ba doi voi viec chuyen nhuong tu lan thu 2 tro di van con qua cao (doi voi Ha Noi va TP. HCM la 12%, doi voi cac tinh thanh khac la 10%). Voi lan dau thi do chinh sach Nha nuoc quy dinh, co quan, to chuc, nguoi dan dam mua xe de dang ky lan dau thi chap nhan dang ky de xe du dieu kien hoat dong.

Tuy nhien, doi voi truong hop sang nhuong lai xe da qua su dung (doi voi truong hop xe da duoc dang ky va dang duoc luu hanh trong nuoc) thi phi truoc ba van con rat cao.

Do do, da so nguoi dan lua chon phuong an cong chung uy quyen: noi dung uy quyen co the la: quan ly, su dung tai san, dinh doat tai san, mua ban, tang, cho… va uy quyen nay la phu hop voi phap luat.

Mac du, phap luat cung da quy dinh: moi nguoi hop mua ban, chuyen nhuong, tang cho doi voi tai san co dang ky quyen so huu thi phai lam thu tuc sang ten nhung phan lon nguoi dan se lach quy dinh nay bang viec uy quyen.

Vi neu co bi CSGT thoi coi thi cung lam chi bao: toi muon xe. Ma muon xe thi phap luat khong cam. Day chinh la mot thuc trang phap ly vua dung luat (phap luat cho phep uy quyen) va cung vua sai luat (phap luat quy dinh phai lam thu tuc sang ten trong truong hop mua ban, tang cho thi nguoi dan lai van dung uy quyen).

Nhu vay, van de dat ra o day la gi?

Nguoi dan thi tim cach de khong phai dong le phi truoc ba ma van su dung duoc xe de di. Xe da dang ky thi duoc phep luu hanh. Con viec chung minh nguoi su dung co phai do chuyen nhuong, tang cho hay khong thi rat kho. Nhung chinh vi van dung nhu the nay se tiem an nhieu rui ro.

3. Nhung han che cua chinh sach va rui ro co the phai ganh chiu

Doi voi Nha nuoc:

Doi voi chuyen nhuong bat dong san: trong truong hop bat dong san do chuyen nhuong nhieu lan thi nha nuoc khong thu duoc thue, nhung nguoi uy quyen lan sau lai tim den nguoi dung ten dau de cong chung uy quyen tiep (vi thong thuong trong giao dich mua ban, nguoi ta van thoa thuan voi nhau, neu ben mua chuyen nhuong tiep, ben ban co nghia vu ky hop dong uy quyen khac).

Khong thu duoc hoac thu duoc rat it le phi truoc ba doi voi da so truong hop chuyen nhuong xe tu lan thu hai tro di. Kho quan ly va mat nhieu cong suc khi truy tim nguoi su dung hien tai trong truong hop xe gay tai nan hoac co lien quan den nhung hanh vi vi pham phap luat.

Doi voi nguoi mua:

Nguoi uy quyen thay doi cam ket: khi lam thu tuc chinh thuc thuong voi vinh tien them.

Nguoi uy quyen thay doi cho o, khi can hoan tat thu tuc de sang ten thi di tim cung kho khan.

Nguoi uy quyen la cong ty thi co nhieu kha nang thay doi ten goi, dia chi, bi mua ban, sap nhap hoac tham chi giai the, pha san.

4. Giai phap

Doi voi nha dat:

Nha nuoc nen chap thuan cho cong chung chuyen nhuong nha dat trong truong hop da ban giao nha nhung chua co so hong.

Doi voi o to:

Nha nuoc manh dan giam ty le le phi truoc ba doi voi chuyen nhuong tu lan thu 2 tro di xuong con 1%. Vi ve co ban, chiec xe nay da chiu le phi truoc ba lan dau theo quy dinh.

Trong truong hop sang ten, chuyen chu cung dia ban mot tinh, thanh chuyen cho nhau thi thu mot muc chung la 1%.

Trong truong hop sang ten, chuyen chu khac tinh thanh thi xu ly theo huong: neu co su chenh lech giua ty le thu lan dau o tinh thanh nay, so voi tinh thanh khac thi thu bu.

Chuyen vung tu dia phuong co muc thu le phi truoc ba lan dau cao hon (Ha Noi, TP. HCM) ve cac dia phuong co muc thu le phi truoc ba lan dau thap hon thi chi thu 1% doi voi chuyen nhuong tu lan thu 2 tro di.

Truong hop chuyen vung tu cac dia phuong co muc thu le phi truoc ba lan dau thap hon ve dia phuong co muc thu le phi truoc ba lan dau cao hon (Ha Noi, TP. HCM) thi thu 1% va cong them phan chenh lech ty le % cua lan dau giua tinh thanh nay, so voi Ha Noi hoac tinh thanh kia. Xin xem cac vi du duoi.

Vi du 1: Chuyen vung tu Ha Noi vao TP. HCM thi chi dong 1%. Ly do: le phi o Ha Noi dang ky lan dau 20%, chuyen vao TP. HCM co muc le phi dang ky lan dau 15%, muc nay thap hon muc thu lan dau cua Ha Noi nen chi thu 1%.

Vi du 2: Chuyen vung tu TP. HCM ra Ha Noi thi dong 6%. Ly do: Le phi o TP. HCM dang ky lan dau 15%, chuyen ra Ha Noi co muc le phi dang ky lan dau 20%. Cao hon 5% nen thu 1% doi voi phan le phi truoc ba cho viec sang ten tu lan 2 tro di va cong voi 5% chenh lech do Ha Noi co muc thu cao hon TP. HCM o lan thu dau tien.

Neu lam nhu vay, Nha nuoc thu duoc tien, Nha nuoc de quan ly doi voi cac xe chuyen nhuong. Con nguoi dan cam thay cong bang hon va chi phi bo ra chap nhan duoc nen se di lam thu tuc day du hon.

Nguyen Ngoc Luan


Y kien ban doc ( 4 )

Le phi truoc ba

Toi hoan toan dong y kien voi tac gia bai viet, rat nhieu nguoi dan muon thuc hien mua ban, chuyen nhuong hop dung qui dinh nhung do viec thu phi truoc ba bat hop ly nen danh chiu rui ro. Thiet nghi cac nha lam chinh sach nen xem lai cach tinh thue cho hop ly, luc do Nha nuoc se thu thue day du (tinh tren so nhieu) hon so voi hien nay. Theo cach nay thi Nha nuoc co cai loi la quan ly (ve hanh chinh) duoc tai san cua nguoi so huu, thu thue day du con nguoi so huu tai san thi yen tam cho phan phap ly cua tai san ma minh da dau tu cung nhu se thuc hien viec mua ban dung qui dinh.

Nguyen | 18/06/2012

Vo ly viec thu phi truoc ba !!!

Toi hoan toan dong tinh voi anh Ngoc Luan ve viec thu phi truoc ba lan 2 doi voi oto, toi thay chi co Viet Nam moi co kieu thu phi nhu vay., 1 chiec xe chi nen co 1 lan truoc ba hay la truoc ba lan 1 de du dieu kien cho xe luu thong, nhu vay nguoi su dung lan dau da chap nhan viec bo ra chi phi nhu vay de so huu chiec xe moi hoan toan,.con nhung lan chuyen nhuong sau thi chi nen thu le phi thuc hien va quan ly viec chuyen doi doi voi nhung chu su dung tiep theo..va muc phi chi nen tu 1-2% duoc danh gia dua tren gia tri con lai cua phuong tien do.
Xin dong gop mot y kien nho nhu vay, mong cac ban dua them quan diem..

Phan Viet | 18/06/2012

bai viet hay

Bai viet hay

Romeo Haas | 18/06/2012

hay nhung khong biet co kha thi

Bai viet hay. Ban than toi cung tung di cong chung uy quyen. Nam 2009 la hop dong mua nen dat o, toi la nguoi duoc uy quyen. Nam 2011 la hop dong ban o-to, toi la nguoi uy quyen. Toi cung duoc nghe Phong Cong chung tu van ve cac rui ro... co the xay ra. Nhung van chap nhan vi cac ly do nhu bai viet da neu. Cac giai phap ma tac gia de xuat thi "rang hay thi that la hay, nhung ...chang biet cac quan chuc Nha nuoc co quan tam khong ?"

Nguyen Cuong | 18/06/2012Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.