Mua dat chi co giay viet tay ban khoan so do

Thứ ba, 07 Tháng hai 2012, 06:00 GMT+7

Nam 1988, gia dinh toi mua mot thua dat roi lam nha va o on dinh tu do den nay (viec mua ban chi co giay viet tay, ngoai ra khong co giay to nao khac, dat cung khong co tranh chap gi).

Vay gia dinh toi co duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat (so do) hay khong? Neu duoc thi can thuc hien nhung thu tuc gi va gui len dau?

TIN BAI KHAC
Yeu nhau ma vao nha nghi thi sao?
“Phat dien” vi chong khong dong y o re

Nop tien cho canh sat, the nao la dung luat?

Song ‘ga dua’ voi nguoi khac vi thieu thon tinh cam

Dot phao va trach nhiem hinh su


(anh minh hoa)

Mua dat chi co giay viet tay, ban khoan so do
Van phong luat su Giai Phong xin tra loi cau hoi cua ban nhu sau:

Dat ma gia dinh ban da mua tu nam 1988 va mua bang giay tay nhung su dung on dinh khong co tranh chap tu luc mua den thoi diem hien tai, ban co the nop ho so xin cap giay chung nhan quyen su dung dat.

Theo quy dinh tai Dieu 11, Nghi dinh So: 84/2007/ND-CP quy dinh bo sung ve viec cap giay chung nhan quyen su dung dat, thu hoi dat, thuc hien quyen su dung dat, trinh tu, thu tuc boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat va giai quyet khieu nai ve dat dai

Dieu 11. Cap Giay chung nhan doi voi truong hop da chuyen quyen su dung dat nhung chua thuc hien thu tuc chuyen quyen theo quy dinh
1. Truong hop nguoi dang su dung dat do nhan chuyen nhuong, nhan thua ke, nhan tang cho quyen su dung dat hoac nha o gan lien voi quyen su dung dat o (sau day goi la nguoi nhan chuyen quyen) truoc ngay 01 thang 7 nam 2004 ma chua duoc cap Giay chung nhan nhung co giay to ve viec chuyen quyen su dung dat co chu ky cua ben chuyen quyen (khong co xac nhan cua co quan co tham quyen ve viec chuyen quyen) thi khong phai thuc hien thu tuc chuyen quyen su dung dat, nguoi nhan chuyen quyen nop ho so xin cap Giay chung nhan theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 135 hoac khoan 1 Dieu 136 Nghi dinh so 181/2004/ ND-CP.

Nhu vay gia dinh ban khong can phai lam thu tuc chuyen quyen su dung dat, ma nop ho so xin cap giay chung nhan quyen su dung dat tai Phong tai nguyen va moi truong. Ho so gom (khoan 1 Dieu 136 Nghi dinh 181/2004/ND-CP)

Dieu 136. Trinh tu, thu tuc cap giay chung nhan quyen su dung dat cho ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat tai phuong
1. Ho gia dinh, ca nhan nop mot (01) bo ho so gom co:
a) Don xin cap giay chung nhan quyen su dung dat;
b) Mot trong cac loai giay to ve quyen su dung dat quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 5 Dieu 50 cua Luat Dat dai (neu co);
c) Van ban uy quyen xin cap giay chung nhan quyen su dung dat (neu co).
Hy vong y kien tu van cua chung toi se lam ro van de ma ban quan tam.

Tu van boi Van phong luat su Giai Phong: 225 Hai Ba Trung, Phuong 6, Quan 3, Tp Ho Chi Minh. Tong dai tu van luat: 19006665 hoac 08.73050996

Ban doc muon gui cac cau hoi thac mac ve cac van de phap luat, xin gui ve dia chi Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no (Xin ghi ro dia chi, so dien thoai de chung toi tien lien he).

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.