Khuyen khich dau tu cung cap dich vu giao duc o VN

Thứ sáu, 16 Tháng ba 2007, 04:28 GMT+7

Thieu nguon nhan luc quan ly cao cap, thieu cong nhan co tay nghe gioi va benh vien qua tai la nhung van de nguoi dan quan tam dat ra trong cuoc giao luu truc tuyen voi Thu tuong. Sau day la tra loi cua Bo GD-DT va Bo Y te ve nhung van de nay.

* Hien nay, chung ta dang thieu hut tram trong nguon luc quan ly cao cap, cong nhan co tay nghe gioi de dap ung nhu cau hoi nhap kinh te quoc te. Chung ta co chinh sach gi de dao tao va phat trien nguon nhan luc trong thoi dai moi, va viec tuyen chon nguoi co nang luc phuc vu su nghiep xay dung va phat trien dat nuoc duoc thuc hien theo co che nao?

PHAN HUU TRI (57 tuoi; Rach Gia, Kien Giang)

- Hien chung ta khong chi thieu hut tram trong nhan luc quan ly cap cao, cong nhan co tay nghe gioi, ma con thieu hut ca nhung nhan luc trong linh vuc nghien cuu khoa hoc va cong nghe. Dieu do kho tranh khoi vi nuoc ta tu mot nuoc nong nghiep ngheo nan lac hau, vua trai qua cac cuoc chien tranh giu nuoc lau dai, tien hanh xay dung dat nuoc theo qui luat cua kinh te thi truong, dinh huong XHCN.

De dap ung nhu cau nhan luc cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va hoi nhap kinh te quoc te, Thu tuong Chinh phu dang chi dao cac nganh co lien quan nhu: tai chinh, GD-DT, khoa hoc - cong nghe, LD-TB&XH... ban hanh nhung chinh sach phu hop nham khuyen khich thu hut nhan tai la nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai tro ve To quoc lam viec; khuyen khich cac nha dau tu nuoc ngoai tham gia cung cap dich vu giao duc o VN; day manh hop tac voi cac nuoc phat trien trong dao tao nhan luc. Doi moi chinh sach va co che tuyen dung nhan luc dam bao that su cong khai, minh bach, khach quan, bo tri nhung nguoi co nang luc phu hop voi vi tri dam nhan theo co che thi tuyen.

* Tinh trang pho bien tai cac benh vien hien nay la qua tai benh nhan, 2-3 benh nhan/giuong benh. Dong thoi, viec xay dung benh vien moi lai rat it so voi su phat trien dan so va nhu cau chua benh cua nguoi dan. Giai phap cho van de nay ra sao?

LE MANH THANG (Giang Vo, Ba Dinh, Ha Noi)

- De khac phuc tinh trang qua tai tai cac benh vien, Chinh phu dang chi dao Bo Y te thuc hien dong bo cac giai phap truoc mat va lau dai. Cac giai phap truoc mat dang duoc trien khai bao gom:

- Phat trien mo hinh benh vien ve tinh: ho tro ky thuat va dao tao can bo de benh vien da khoa tinh tro thanh “ve tinh” cua cac benh vien dau nganh;

- Tang cuong dao tao va dao tao lai cho can bo y te tuyen tinh, huyen, xa.

- Tang cuong cong tac chi dao tuyen, huong dan va chuyen giao ky thuat cho tuyen tinh, huyen.

- Thuc hien doi moi co che quan ly benh vien theo nghi dinh 43/2006/ND-CP cua Chinh phu.

- Day manh xa hoi hoa huy dong von dau tu cho benh vien cac tuyen.

- Thuc hien tot quyet dinh so 225/2005/QD-TTg cua Thu tuong ve nang cap benh vien huyen va benh vien da khoa khu vuc giai doan 2005-2008.

- De khac phuc mot cach co ban tinh trang qua tai benh vien, Chinh phu chi dao Bo Y te hoan chinh va trinh Chinh phu phe duyet Qui hoach mang luoi kham chua benh VN den nam 2010 va tam nhin 2020. Qui hoach mang luoi kham chua benh duoc xay dung tren co so dam bao phu hop voi su phat trien kinh te, van hoa, xa hoi cua ca nuoc, cua tung dia phuong va dap ung nhu cau kham chua benh cua nhan dan; nang cao chat luong kham chua benh. Muc tieu den 2010 va tam nhin 2020 cua qui hoach nay la: 1. Phat trien mang luoi kham chua benh theo cum dan cu, khong phan biet dia gioi hanh chinh, bao dam cho moi nguoi dan tiep can mot cach thuan loi voi dich vu kham chua benh tai cac tuyen; 2. Bao dam tinh he thong va lien tuc trong hoat dong chuyen mon cua cac tuyen; 3. Den 2010 so giuong benh/10.000 dan dat 20,5 giuong (trong do co hai giuong cua benh vien tu) va den 2020 la 25 giuong (trong co co nam giuong cua benh vien tu).

Chinh phu cung chi dao UBND cac tinh, thanh pho chu trong dau tu co so ha tang, bao gom ca dat dai cho viec phat trien cac co so y te.

PV

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.