Khong co so bao hiem co duoc nhan bao hiem that nghiep

Thứ tư, 13 Tháng sáu 2012, 09:01 GMT+7

Toi lam viec cho mot doanh nghiep nuoc ngoai tai Bac Ninh tu thang 1 den thang 5 nam 2011. Thoi gian tham gia BHXH o cong ty do la 3 thang. Nhung tu do den nay la hon mot nam, cong ty do van chua chot so bao hiem cho toi mac du toi da lien he de giuc ho rat nhieu lan.

Tin bai lien quan:

De thanh cong, to bao phai co dinh huong ro rang
Bi cam cum sau quan he voi nguoi co HIV
Suc khoe gioi tinh de o chuyen muc khoa hoc khong hop
Lay chong ngoai bi bao hanh co duoc phap luat bao ve?
Giam sat va phan bien xa hoi de tiep tuc khang dinh uy tin
La anh em, tang nhau manh dat…
Bi dan kien vi dap tuong de cai tao duong thoat nuoc

Den nay cong ty do noi rang do mot so sai sot gi do nen chua biet den bao gio ho moi co the chot duoc cho toi. Hien nay toi sap nghi viec o cong ty hien tai va dang rat can so BH de lam bao hiem that nghiep.

Toi xin hoi toi phai kien ra dau de yeu cau cong ty do chot nhanh so bao hiem cho toi? Neu khong co so bao hiem toi co the lam thu tuc bao hiem that nghiep duoc khong? Neu vi cong ty do lam cham bao hiem, nen toi khong lam duoc thu tuc Bao hiem that nghiep thi toi co duoc boi thuong khong? Ban doc giau ten.

Luat su tu van:

Anh minh hoa
Khong co so bao hiem, co duoc nhan bao hiem that nghiep?

Theo thong tin ban cung cap, doi chieu voi cac quy dinh phap luat co lien quan chung toi dua ra mot so y kien tu van nhu sau:

1. Co quan, to chuc co tham quyen giai quyet tranh chap tren?

Theo quy dinh tai Dieu 165a BLLD Co quan, to chuc co tham quyen giai quyet tranh chap tren bao gom:
Hoi dong hoa giai lao dong co so hoac hoa giai vien lao dong;
Toa an nhan dan.

Theo quy dinh tai Dieu 166 va Dieu 165a BLLD thi truoc khi khoi kien ra Toa an nhan dan ban buoc phai tien hanh hoa giai tai Hoi dong hoa giai lao dong co so hoac hoa giai vien lao dong theo quy dinh tai Dieu 165a BLLD.

Mot van de nua trong truong hop cua ban la thoi hieu khoi kien. Theo quy dinh tai Khoan 4 Dieu 167 BLLD thi thoi hieu khoi kien la “6 thang, ke tu ngay xay ra hanh vi ma moi ben tranh chap cho rang quyen, loi ich cua minh bi vi pham doi voi cac loai tranh chap khac”. Vi vay, neu khong co nhung su kien de bat dau lai thoi hieu theo quy dinh tai Dieu 162 BLDS 2005 thi truong hop cua ban da het thoi hieu khoi kien. Dieu 162 BLDS 2005 quy dinh:

2. Khong co so bao hiem thi co the lam thu tuc huong bao hiem that nghiep hay khong?

Theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 9 Thong tu so 32/2010/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2010 Huong dan thuc hien mot so dieu cua Nghi dinh so 127/2008/ND-CP ngay 12 thang 12 nam 2008 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Bao hiem xa hoi ve bao hiem that nghiep thi Ho so huong bao hiem that nghiep bao gom:

a) De nghi huong bao hiem that nghiep theo mau so 3 ban hanh kem theo Thong tu nay.

b) Ban sao hop dong lao dong, hop dong lam viec da het han hoac thoa thuan cham dut hop dong lao dong, hop dong lam viec, quyet dinh thoi viec hoac xac nhan cua don vi cuoi cung truoc khi that nghiep ve viec don phuong cham dut hop dong lao dong, hop dong lam viec theo dung phap luat.

Dong thoi, nguoi lao dong phai xuat trinh So Bao hiem xa hoi co xac nhan cua Co quan bao hiem xa hoi ve viec dong bao hiem that nghiep.

Vay theo quy dinh neu tren, neu ban khong co so bao hiem xa hoi co xac nhan cua co quan bao hiem xa hoi ve viec dong bao hiem that nghiep thi ban khong the lam thu tuc huong bao hiem that nghiep.

3. Neu viec cong ty khong chot so va tra so bao hiem dan den viec khong duoc huong bao hiem that nghiep thi co duoc boi thuong hay khong?

Neu cong ty khong chot so va tra so bao hiem cho ban dan den viec ban khong duoc huong tro cap that nghiep theo quy dinh cua phap luat thi trong yeu cau khoi kien ra Toa an nhan dan ban co the dua ra yeu cau boi thuong nay.

Vi theo quy dinh tai Dieu 604: “Can cu phat sinh trach nhiem boi thuong thiet hai;

1. Nguoi nao do loi co y hoac loi vo y xam pham tinh mang, suc khoe, danh du, nhan pham, uy tin, tai san, quyen, loi ich hop phap khac cua ca nhan, xam pham danh du, uy tin, tai san cua phap nhan hoac chu the khac ma gay thiet hai thi phai boi thuong.

2. Trong truong hop phap luat quy dinh nguoi gay thiet hai phai boi thuong ca trong truong hop khong co loi thi ap dung quy dinh do.”

Trong truong hop tren, cong ty la nguoi co loi dan den thiet hai cua ban. Vi vay, ban hoan toan co co so de yeu cau cong ty boi thuong thiet hai.

Tu van boi Luat su Hoang Tuan Anh, Van phong Luat Hoang Kim. Dia chi: 5/178 Tay Son, Dong Da, Ha Noi. Dien thoai: 0986663459, thu dien thu: Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Ban doc muon gui cac cau hoi thac mac ve cac van de phap luat, xin gui ve dia chi Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no (Xin ghi ro dia chi, so dien thoai de chung toi tien lien he).


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.