Viet Nam Trung Quoc mung hoan thanh phan gioi cam moc

Thứ hai, 23 Tháng hai 2009, 04:17 GMT+7


Lanh dao Bo Ngoai giao Viet Nam, tinh Ha Giang
Lanh dao Bo Ngoai giao Viet Nam, tinh Ha Giang va lanh dao Bo Ngoai giao Trung Quoc, tinh Van Nam ben cot moc 261(2) tai cua khau Thanh Thuy (Viet Nam). Anh: Nhan Dan.

Hom nay, tai cua khau quoc te Huu Nghi - Huu Nghi quan, Viet Nam phoi hop voi Trung Quoc to chuc le Chao mung hoan thanh cong tac phan gioi cam moc duong bien gioi tren dat lien giua hai nuoc.

Phat bieu nhan su kien nay, Thu truong Ngoai giao Vu Dung khang dinh viec hoan thanh toan bo cong tac phan gioi cam moc la su kien co y nghia lich su trong dai trong quan he Viet Nam - Trung Quoc. Day la buoc phat trien moi va quan trong, mo ra co hoi moi trong giao luu kinh te, thuong mai, dac biet la gop phan tang cuong quan he giua cac dia phuong giap bien gioi.

De phuc vu to chuc le Chao mung hoan thanh cong tac phan gioi cam moc ngay 23/2, Thu tuong chinh phu Viet Nam da ra quyet dinh tam dung cac hoat dong qua lai bien gioi cua khau quoc te Huu Nghi (Viet Nam)- Huu Nghi Quan (Trung Quoc) trong mot ngay.

(Nguon: QDND)

Su kien nay cung la co so de moi ben quan ly va duy tri su on dinh o vung bien gioi, thuc hien chu truong xay dung bien gioi Viet - Trung hoa binh, huu nghi, hop tac va on dinh lau dai cho nhan dan hai nuoc noi chung va dong bao cac dan toc vung bien gioi noi rieng.

Diem lai qua trinh phan gioi cam moc bien gioi tren dat lien Viet Nam – Trung Quoc, Thu truong Ngoai giao Vu Dung neu ro, sau khi Viet Nam va Trung Quoc ky Hiep uoc Bien gioi tren dat lien nam 1999 va Hiep uoc duoc Quoc hoi hai nuoc phe chuan, tu nam 2000 den nam 2002, hai ben da thoa thuan duoc 12 van ban phap ly ky thuat lam co so cho cong tac phan gioi, cam moc.

Thang 12/2001, hai ben cam cot moc dau tien tai cua khau Mong Cai (Viet Nam) - Dong Hung (Trung Quoc). Tu thang 10/2002, hai ben dong loat trien khai phan gioi, cam moc tren toan tuyen bien gioi.

Trong hai nam 2002 va 2003, hai ben thoa thuan tien hanh, phan gioi cam moc theo hinh thuc “cuon chieu” tu Tay sang Dong, lam den dau dut diem den do. Nhung trong giai doan nay, do con co nhan thuc khac nhau ve cach thuc trien khai nen cong tac phan gioi cam moc tien trien rat cham, chi cam duoc 89 cot moc. Den nam 2004, tien do cam moc duoc day nhanh hon nho hai ben chon bien phap "de lam truoc, kho lam sau". Moi nam hai ben cam duoc khoang 250 den gan 300 cot moc.

Tuy nhien den cuoi nam 2007, ton dong nhieu khu vuc khong giai quyet duoc. Do do, hai ben da thoa thuan phuong phap ca goi, giup day nhanh tien do phan gioi, cam moc tren dat lien. Den ngay 31/12/2008, hai ben da ket thuc toan bo cong tac phan gioi, cam moc bien gioi tren dat lien giua Viet Nam va Trung Quoc theo dung thoa thuan giua lanh dao cap cao hai nuoc.

Thu truong nhan manh day la thanh tich chung cua cac luc luong phan gioi cam moc, la thang loi chung cua tinh huu nghi Viet - Trung va la bieu hien sinh dong cua moi quan he doi tac hop tac chien luoc toan dien ma Lanh dao cap cao hai nuoc da thoa thuan. Dat duoc ket qua nay la co su quan tam chi dao cua Lanh dao cap cao hai nuoc va nhung no luc khong met moi cua hai Doan dam phan cap Chinh phu, cua cac luc luong phan gioi cam moc thuoc cac bo, nganh va cac dia phuong co chung duong bien gioi, cung nhu cua dong dao dong bao cac dan toc cac tinh bien gioi, dong thoi la su ke thua cong lao cua nhieu the he lanh dao va nhan dan hai nuoc.

Den nay, thuc dia toan tuyen bien gioi Viet - Trung dai khoang 1.400 km da duoc phan gioi xong voi viec cam gan 2.000 cot moc, trong do co tren 1.500 cot moc chinh va tren 400 cot moc phu.

He thong moc gioi nay da duoc danh dau, ghi nhan va mo ta phu hop voi dia hinh thuc te mot cach khach quan, khoa hoc, chi tiet. Neu so sanh voi duong bien gioi cua cac nuoc tren the gioi, duong bien gioi tren dat lien Viet Nam – Trung Quoc duoc danh gia la co muc do cot moc day dac va ro rang nhat, duoc xac dinh theo phuong phap hien dai va quan ly bang phuong thuc tien tien, dam bao tinh trung thuc va ben vung, lau dai. Day la tien de vung chac de xay dung bien gioi Viet – Trung tro thanh duong bien gioi mai mai hoa binh, huu nghi va cung phat trien.

Ve nhung cong viec can lam trong nam 2009, Thu truong nhan manh hai ben se tiep tuc thao luan nham hoan chinh noi dung cua Nghi dinh thu phan gioi cam moc va cac phu luc kem theo, bao gom ban do, ho so ghi nhan nhung ket qua phan gioi, cam moc ma hai ben da dat duoc tren thuc dia trong nhung nam qua; thuong luong ve Quy che quan ly bien gioi moi va Hiep dinh quan ly cac cua khau quoc te; Ky ket hop tac khai thac tiem nang du lich thac Ban Gioc, quy che di lai cua song Bac Luan.

(Theo TTXVN)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.