Viet Nam Nhat Ban ra tuyen bo chung

Thứ ba, 01 Tháng mười một 2011, 01:23 GMT+7

Sau cuoc hoi dam hom 31/10 giua Thu tuong Nguyen Tan Dung va Thu tuong Nhat Ban Yoshihiko Noda, hai ben da ra tuyen bo chung.

Toan van tuyen bo nhu sau:

Nhan loi moi cua Ngai , Thu tuong Nhat Ban, Ngai Nguyen Tan Dung, Thu tuong Chinh phu nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam tham chinh thuc Nhat Ban tu ngay 30/10 den ngay 2/11/2011. Day la chuyen tham Nhat Ban dau tien cua Thu tuong Nguyen Tan Dung sau khi duoc bau lai la Thu tuong Viet Nam tai ky hop Quoc hoi khoa XIII thang 7/2011.

Trong chuyen tham nay, Thu tuong Nguyen Tan Dung hoi kien Nhat hoang va hoi dam cap cao voi Thu tuong Yoshihiko Noda, gap cac lanh dao Quoc hoi Nhat Ban. Thu tuong Nguyen Tan Dung cung di tham thanh pho Sendai, va thanh pho Natori, tinh Miyagi.

1. Ve the hien tinh doan ket sau tham hoa dong dat tai Dong Bac Nhat Ban

Thu tuong Yoshihiko Noda bay to long biet on chan thanh doi voi su ho tro manh me va tinh doan ket cua Chinh phu va nhan dan Viet Nam sau tran dong dat tai Dong Bac Nhat Ban. Hai nha lanh dao ghi nhan nhung viec lam thien chi va tinh cam nong am do la minh chung cua quan he huu nghi gan bo da duoc xay dung qua nhieu nam giua Chinh phu va nhan dan hai nuoc Viet Nam va Nhat Ban.

Thu tuong Yoshihiko Noda nhan manh trong thoi ky khung hoang quoc gia chua tung co nay, Nhat Ban quyet tam cung co quan he voi cong dong quoc te va xay dung lai dat nuoc mot cach coi mo voi the gioi va dinh hinh mot dat nuoc nang dong hon, tranh thu su ho tro va doan ket cua the gioi danh cho Nhat Ban.

Thu tuong Nguyen Tan Dung mot lan nua khang dinh, la doi tac chien luoc cua Nhat Ban, Viet Nam san sang lam het kha nang cua minh de ho tro Nhat Ban trong qua trinh phuc hoi, tai thiet sau thien tai. Dong thoi, Thu tuong bay to tin tuong Chinh phu va nhan dan Nhat Ban se som vuot qua nhung kho khan hien nay, dua dat nuoc Nhat Ban phat trien phon vinh hon nua.

2. Ve nhung thanh tuu sau Tuyen bo chung Viet Nam-Nhat Ban 2010 va dinh huong phat trien

Tren co so nhung phat trien to lon trong quan he Viet Nam-Nhat Ban tu khi ky ket “Tuyen bo chung Viet Nam-Nhat Ban ve phat trien toan dien quan he doi tac chien luoc vi hoa binh va phon vinh o chau A” ngay 31/10/2010 (“Tuyen bo chung 2010”), hai ben hoan nghenh viec hai nuoc, von la nhung quoc gia chia se loi ich chien luoc, da xay dung duoc nen tang nham phat trien hon nua quan he doi tac chien luoc mot cach toan dien.

Hai ben mot lan nua khang dinh se cung co va lam sau sac hon quan he hop tac tren nhung linh vuc chinh nhu sau:

(1) Ve tang cuong trao doi va doi thoai

Hai ben khang dinh lai tam quan trong cua viec tang cuong trao doi va doi thoai cap cao giua hai nuoc, nhat la duy tri cac chuyen tham cap cao hang nam. Hai ben khang dinh lai cam ket se tang cuong hon nua quan he song phuong o tat ca cac cap va tren moi linh vuc cung nhu cac kenh doi thoai hien co.

Thu tuong Nguyen Tan Dung cam on su don tiep nong nhiet cua Chinh phu Nhat Ban. Hai ben bay to mong muon rang lanh dao Nhat Ban se sang tham Viet Nam vao thoi diem phu hop cho ca hai ben trong nam 2012.

Phia Viet Nam da co loi moi Nhat hoang, Hoang hau va cac thanh vien Hoang gia Nhat Ban sang tham Viet Nam, dac biet la vao nam 2013, nhan dip ky niem 40 nam thiet lap quan he ngoai giao giua Viet Nam va Nhat Ban.

Hai ben danh gia cao nhung ket qua cua phien Doi thoai Doi tac chien luoc Viet Nam-Nhat Ban lan thu nhat duoc to chuc vao thang 12 nam 2010. Hai ben khang dinh lai rang co che doi thoai nay giup tang cuong va lam sau sac hon quan he doi tac chien luoc giua hai nuoc va gop phan tich cuc vao hoa binh, on dinh va thinh vuong cua khu vuc. Hai ben quyet dinh tien hanh phien Doi thoai Doi tac chien luoc lan thu hai vao thang 12 nam 2011 tai Tokyo.

Hai ben hoan nghenh viec ky ket “Ban Ghi nho giua Bo Quoc phong nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va Bo Quoc phong Nhat Ban ve viec Hop tac va Trao doi quoc phong song phuong” giua hai Bo truong Quoc phong trong chuyen tham Nhat Ban cua Bo truong Bo Quoc phong nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam Phung Quang Thanh vao thang 10/2011.

Voi viec hai nuoc deu co chinh sach thuc day hop tac rong rai trong linh vuc an ninh va quoc phong, hai ben chia se quan diem rang, dong thoi voi cac co che doi thoai cap lam viec hien co, can tang cuong hon nua doi thoai chien luoc thong qua viec khoi dong Doi thoai Chinh sach quoc phong cap thu truong. Hai ben nhat tri rang viec giao luu o tat ca cac cap, bao gom cac chuyen tham lan nhau cua cac doan cap cao, cung nhu cac chuyen tham cang cua tau hai quan hai nuoc se gop phan tang cuong su hieu biet va tin cay lan nhau, cung nhu dong gop vao hoa binh va on dinh tai khu vuc.

Hai ben quyet dinh som to chuc cuoc hop tiep theo cua Uy ban Hop tac Viet Nam-Nhat Ban vao thoi diem thuan loi cho ca hai ben. De tang cuong hop tac cong-tu tai ca hai nuoc, hai ben bay to du dinh to chuc Doi thoai Cong-Tu cap bo truong giua Viet Nam va Nhat Ban trong khuon kho cua Uy ban.

De ky niem 40 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao giua Viet Nam va Nhat Ban (1973-2013), hai ben quyet dinh lay nam 2013 lam “Nam Huu nghi Viet Nam-Nhat Ban”, va se thuc day hop tac to chuc nhung hoat dong nham ky niem Nam Huu nghi.

(2) Ve hop tac kinh te

Phia Viet Nam danh gia cao su ho tro cua Nhat Ban va nhung tien trien trong viec trien khai cac du an da duoc neu trong Tuyen bo chung 2010. Thu tuong Nguyen Tan Dung danh gia cao su ho tro lien tuc cua Nhat Ban danh cho cac du an co so ha tang uu tien cua Viet Nam, nhu Du an duong cao toc Bac-Nam, Khu Cong nghe cao Hoa Lac, va cac nghien cuu kha thi hai doan duong cua tuyen duong sat cao toc Ho Chi Minh-Nha Trang va Ha Noi-Vinh.

Hai ben bay to cam ket hop tac thuc day thuc hien nhung du an co so ha tang quan trong tai Viet Nam, vi du nhu Du an san bay quoc te Long Thanh thong qua mo hinh doi tac cong tu (PPP), cho phep su tham gia cua mot to hop cac cong ty Viet Nam va Nhat Ban, va Chinh phu Viet Nam se tao moi truong dau tu thuan loi cho cac cong ty Nhat Ban. Hai ben cung nghiem tuc xem xet viec tiep tuc nghien cuu Du an xay dung duong sat do thi Ha Noi (tuyen so 5) boi mot to hop cong ty Nhat Ban.

Chinh phu Nhat Ban cam ket tiep tuc xem xet ho tro cac du an duong cao toc doan Ninh Binh-Bai Vot, Nha Trang-Phan Thiet, va cac du an tuyen duong tau dien ngam moi cua thanh pho Ha Noi va thanh pho Ho Chi Minh, cung nhu cam ket cua Nhat Ban ho tro cho cac linh vuc uu tien nhu xay dung the che va nang luc, su dung chuyen mon va cong nghe tien tien cua Nhat Ban.

Hai ben hoan nghenh viec ky ket cac Cong ham Trao doi cho Du an xay dung co so ha tang cang Lach Huyen giua hai Chinh phu cung nhu viec ky ket thoa thuan lien doanh thanh lap mot to hop cac cong ty Viet Nam va Nhat Ban. Hai ben bay to y dinh se ho tro day du de thuc hien thuan loi Du an xay dung co so ha tang cang Lach Huyen.

Thu tuong Nguyen Tan Dung danh gia cao quyet dinh cua Chinh phu Nhat Ban cung cap khoan vay Vien tro phat trien chinh thuc (ODA) voi tong tri gia 71,6 ty yen cho Viet Nam va hoan nghenh viec ky ket cac Cong ham Trao doi va Hiep dinh vay cho bon du an gom Du an xay dung duong cao toc Bac-Nam (doan Ben Luc-Long Thanh), Du an su dung ve tinh quan sat trai dat de phong chong thien tai va bien doi khi hau, Du an xay dung Nha may nhiet dien Nghi Son, Chuong trinh ho tro ung pho voi bien doi khi hau. Hai ben nhan manh Du an su dung ve tinh quan sat trai dat de phong chong thien tai va bien doi khi hau do Nhat Ban de xuat nhan dip Hoi nghi Bo truong Ngoai giao ASEAN-Nhat Ban thang 7/2011 cung se co ich trong Mang luoi quan ly thien tai tai khu vuc ASEAN. Phia Nhat Ban bay to y dinh se cung cap mot khoan vay ODA cho Du an benh vien tinh va dia phuong giai doan 2 nham nang cao muc song cua nhan dan va gop phan vao viec duy tri su phat trien ben vung cua nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam.

(3) Ve thuong mai va dau tu

Truoc nhung thach thuc hien nay trong nen kinh te the gioi, hai ben khang dinh lai tam quan trong cua viec cung co nen tang kinh te moi nuoc va he thong thuong mai da phuong de dam bao su tang truong manh me, ben vung va can bang. Phia Nhat Ban hoan nghenh nhung no luc cua Chinh phu Viet Nam nham on dinh kinh te vi mo cua Viet Nam. Hai ben khang dinh vai tro thiet yeu cua Hiep dinh Doi tac Kinh te giua nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va Nhat Ban (VJEPA) va Hiep dinh Tu do hoa, Khuyen khich va Bao ho dau tu giua nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va Nhat Ban nham cung co quan he kinh te giua hai nuoc va nhan thay tam quan trong cua viec thuc hien hieu qua cac hiep dinh nay. Hai ben bay to mong muon tang it nhat gap doi kim ngach thuong mai giua hai nuoc vao nam 2020.

Chinh phu Viet Nam hoan nghenh va danh gia cao su hop tac cua phia Nhat Ban nham phat trien cac nganh cong nghiep ho tro tai Viet Nam, cu the la ho tro ky thuat va tai chinh. Phia Viet Nam bay to mong muon phat trien hai khu cong nghiep chuyen sau voi su hop tac cua phia Nhat Ban, mot tai Hai Phong va mot tai Ba Ria-Vung Tau nham thuc day hon nua dau tu cua Nhat Ban va phat trien cac nganh cong nghiep ho tro tai Viet Nam.

Ve van de nay, phia Viet Nam danh gia cao su hop tac va ho tro cua Nhat Ban nham xay dung va thuc hien chien luoc cong nghiep hoa va ke hoach hanh dong den nam 2020 cua Viet Nam va khang dinh se thanh lap mot Uy ban cap cao ve linh vuc hop tac nay do mot Pho Thu tuong cua Viet Nam chu tri.

Hai ben hoan nghenh ket qua dam phan cua Tieu ban ve Di chuyen The nhan theo VJEPA va viec ky ket “Ban ghi nho ve tiep nhan nhung ung vien dieu duong vien va ho ly co bang cap tu Viet Nam sang Nhat Ban” nham tiep nhan nhung ung vien dieu duong vien, ho ly co bang cap tu Viet Nam theo co che se duoc hai nuoc quyet dinh.

Nham tang cuong quan he doi tac chien luoc giua hai nuoc va ghi nhan nhung no luc cua Chinh phu Viet Nam de bao dam cac bien phap thuong mai phu hop voi cac thoa thuan cua To chuc Thuong mai The gioi (WTO) va Nghi dinh thu ve viec gia nhap WTO cua nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam, Chinh phu Nhat Ban tuyen bo rang Chinh phu Nhat Ban se khong ap dung doan 255 cua Bao cao cua Ban Cong tac ve viec gia nhap WTO cua nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam, voi su hieu biet rang Chinh phu Viet Nam tiep tuc hoan thien kinh te thi truong. Phia Viet Nam danh gia cao quyet dinh nay cua Chinh phu Nhat Ban.

Hai ben khang dinh lai cam ket cua minh trien khai goi du an thiet lap hai quan dien tu va mot cua thong qua viec dua He thong thong nhat container va cang tu dong cua Nhat Ban (NACCS) vao Viet Nam.

Hai ben danh gia cao thanh cong cua Sang kien chung Viet Nam-Nhat Ban nham cai thien moi truong kinh doanh va hoan nghenh viec bat dau giai doan 4 cua Sang kien chung tu thang 7/2011, theo do hai ben se thao luan cac bien phap tiep theo cai thien moi truong dau tu doi voi cac doanh nghiep Nhat Ban tai Viet Nam.

(4) Ve hop tac nang luong, tai nguyen thien nhien va bien doi khi hau

Hai ben hoan nghenh tien trien dat duoc trong hop tac su dung nang luong hat nhan vi muc dich hoa binh. Phia Nhat Ban cam ket tang cuong an toan hat nhan thong qua viec chia se kinh nghiem va nhung bai hoc vua qua lien quan toi su co hat nhan tai Nha may dien hat nhan Fukushima so 1 (Fukushima Daiichi) cua Cong ty dien luc Tokyo (TEPCO) voi su minh bach cao nhat va giai trinh ke hoach tung buoc de nang cao an toan hat nhan. Phia Viet Nam da hoan nghenh nhung no luc cua Nhat Ban, va giai thich ro su can thiet cua nang luong hat nhan nham dam bao viec cung cap nang luong o Viet Nam va bay to nguyen vong manh me doi voi viec Nhat Ban cung cap cong nghe hat nhan. Phia Nhat Ban bay to y dinh cung cap cho Viet Nam nhung cong nghe dam bao muc an toan hat nhan cao nhat tren the gioi.

Phia Nhat Ban danh gia cao viec Chinh phu Viet Nam da phe duyet Hiep dinh Viet Nam-Nhat Ban ve su dung nang luong hat nhan vi muc dich hoa binh. Phia Viet Nam bay to hy vong Hiep dinh nay se som duoc phe chuan tai Nhat Ban sau khi hoan tat nhung thu tuc noi bo can thiet.

Hai ben nhac lai quyet dinh cua Chinh phu Viet Nam trong viec chon Nhat Ban la doi tac hop tac de xay hai lo phan ung hat nhan tai Nha may dien hat nhan so 2 o tinh Ninh Thuan, Viet Nam. Hai ben hoan nghenh nhung tien trien dat duoc sau Hoi dam cap cao thang 10/2010 va van ban khang dinh nhung tien trien nay lien quan den du an giua hai Chinh phu.

Hai ben cung hoan nghenh nhung tien trien sau Hoi dam cap cao thang 10/2010 lien quan den su hop tac trong phat trien cong nghiep dat hiem tai Viet Nam va van ban khang dinh nhung tien trien nay giua hai Chinh phu, cho rang viec nay se thuc day hop tac giua hai nuoc trong linh vuc dieu tra, tham do, khai thac va che bien dat hiem tai Viet Nam. Hai ben cung hoan nghenh su hop tac trong du an dau tien ve dat hiem se bat dau tai Dong Pao, tinh Lai Chau, du kien duoc thuc hien ngay sau khi ky ket van ban nay.

Hai ben khang dinh lai tinh cap thiet cua viec ung pho van de bien doi khi hau. Hai ben chia se quan diem rang de bao ve loi ich toan cau thich dang thi muc dich cuoi cung la thiet lap mot khuon kho quoc te cong bang va hieu qua voi su tham gia cua tat ca cac nen kinh te lon la rat quan trong. Hai ben khang dinh lai tam quan trong cua viec khan truong thuc hien cac Thoa thuan Cancun.

Hai ben khang dinh se hop tac mang tinh xay dung vi su thanh cong cua Hoi nghi thuong dinh the gioi ve bien doi khi hau lan thu 17 (COP 17) se duoc to chuc tai Nam Phi vao cuoi nam 2011. Ngoai cac cuoc dam phan tai Lien hop quoc, hai ben cung thua nhan loi ich cua viec thuc day hop tac song phuong, khu vuc ve tang truong it khi thai cacbon o Dong A, mot trung tam tang truong cua kinh te toan cau noi tap trung nhung nuoc co luong phat thai lon. Hai ben hoan nghenh va khang dinh tiep tuc dam phan ve Co che Tin dung bu tru song phuong giua hai nuoc. Thu tuong Yoshihiko Noda bay to y dinh thuc day “Sang kien quan he doi tac tang truong it cacbon o Dong A” va Thu tuong Nguyen Tan Dung bay to su ung ho doi voi sang kien nay.

(5) Ve hop tac khoa hoc cong nghe va phat trien nguon nhan luc

Hai ben hoan nghenh tien trien dat duoc trong cuoc hop lan thu 3 cua Uy ban hon hop Viet Nam-Nhat Ban ve Khoa hoc va Cong nghe to chuc tai Tokyo thang 8 nam 2011. Phia Viet Nam bay to mong muon phia Nhat Ban tang cuong ho tro nang cao nang luc nghien cuu cho cac nha khoa hoc Viet Nam thong qua cac hoat dong nghien cuu chung, nang cao nang luc cong nghe cho cac doanh nghiep Viet Nam.

Phia Viet Nam nhan manh tam quan trong cua viec dao tao nguon nhan luc trong ke hoach cong nghiep hoa, hien dai hoa cua Viet Nam, bay to mong muon day manh trao doi va nghien cuu khoa hoc giua cac truong dai hoc hai nuoc va de nghi phia Nhat Ban tiep tuc ho tro Viet Nam dao tao nguon nhan luc chat luong cao, bao gom viec xem xet phat trien truong dai hoc chat luong cao tai Can Tho, Viet Nam.

Hai ben khang dinh lai cam ket cung co hop tac quoc te ve Cong nghe thong tin va Truyen thong xanh (ICT) nham phong chong thien tai va bao ve moi truong bang viec su dung ICT nhu He thong tu va Cong nghe Dam may.

(6) Ve su hieu biet lan nhau giua nhan dan hai nuoc

Hai ben khang dinh lai tam quan trong cua tang cuong giao luu nhan dan, dac biet trong gioi tre, va chia se su tin tuong rang cac hoat dong trao doi van hoa se lam sau sac them su hieu biet lan nhau giua nhan dan hai nuoc. Thu tuong Nguyen Tan Dung hoan nghenh thien y cua Thu tuong Yoshihiko Noda tiep tuc nhieu chuong trinh trao doi thanh nien, trong do co chuong trinh Mang luoi Trao doi Sinh vien va Thanh nien Nhat Ban - Dong A (JENESYS).

Hai ben danh gia cao thanh cong cua Le hoi Viet Nam hang nam tai Nhat Ban va Dai nhac hoi huu nghi Viet Nam - Nhat Ban lan thu 2 tai Ha Noi, ghi nhan dong gop cua cac hoat dong nay vao viec tang cuong su hieu biet lan nhau va trao doi van hoa giua hai nuoc.

(7) Ve hop tac khu vuc va quoc te

Hai ben khang dinh lai tam quan trong trong viec no luc tang cuong ket noi ASEAN huong toi thiet lap Cong dong ASEAN vao nam 2015. Ngoai ra, hai ben hoan nghenh nhung tien trien trong hop tac nay ke tu Hoi nghi Cap cao Mekong - Nhat Ban lan hai vao nam 2010, va ghi nhan rang tien bo trong viec thuc hien “Ke hoach Hanh dong Mekong - Nhat Ban 63” da gop phan tang cuong hon nua ket noi ASEAN.

Thu tuong Yoshihiko Noda bay to y dinh cua Chinh phu Nhat Ban tang cuong hon nua hop tac cu the trong cac linh vuc nhu ho tro tang cuong lien ket ASEAN va quan ly thien tai, chu dong ho tro hoi nhap ASEAN va xay dung cong dong vao nam 2015. Thu tuong Nguyen Tan Dung danh gia cao su dong gop nay cua Chinh phu Nhat Ban. Hai ben ghi nhan tam quan trong cua viec tang cuong hop tac trong cac khuon kho khu vuc nhu Mekong - Nhat Ban, ASEAN - Nhat Ban, ASEAN+3, EAS, ARF va APEC… de xay dung mot chau A phon vinh va on dinh. Hai ben khang dinh tam quan trong cua viec tang cuong mang luoi cac khuon kho hop tac khu vuc mo va da tang, bo sung va ho tro cho vai tro dong luc cua ASEAN, gop phan tiep tuc thuc day hoa binh, on dinh va thinh vuong ve kinh te cho khu vuc chau A-Thai Binh Duong.

Trong boi canh nay, dac biet lien quan den EAS, hai ben khang dinh se hop tac chat che de chuan bi cho Hoi nghi thuong dinh Dong A lan thu 6 vao thang 11 nam nay nham tiep tuc thuc day tam nhin, nguyen tac, muc tieu va phuong thuc cua EAS, cung co cac chuan muc toan cau va cac gia tri duoc the gioi cong nhan, thuc day hon nua tien bo va hop tac trong EAS trong thoi gian toi nham doi pho voi nhung thach thuc moi trong linh vuc chinh tri, an ninh va kinh te.

Hai ben khang dinh hoa binh va on dinh o Bien Dong la loi ich chung cua cong dong quoc te. Hai ben hoan nghenh viec thong qua Quy tac huong dan thuc hien Tuyen bo ve ung xu cua cac ben tai Bien Dong (DOC) va keu goi thuc hien day du DOC va som xay dung mot Bo quy tac ve ung xu cua cac ben o Bien Dong (COC), phu hop voi luat phap quoc te hien hanh. Hai ben khang dinh tu do hang hai, giao thuong khong bi can tro, va tuan thu luat phap quoc te hien hanh bao gom Cong uoc Lien hop quoc ve Luat bien nam 1982 va viec giai quyet tranh chap mot cach hoa binh la phu hop voi loi ich cua cac nuoc trong toan khu vuc. Hai ben cung thua nhan rang nhung loi ich nay cung can duoc thuc day va bao ve tai Bien Dong.

Hai ben khang dinh lai su ung ho qua trinh phi hat nhan hoa hoan toan va co the kiem chung tren ban dao Trieu Tien, keu goi thuc hien day du cac Nghi quyet cua Hoi dong Bao an Lien hop quoc cung nhu Tuyen bo chung Dam phan 6 ben nam 2005. Tren tinh than do, hai ben khang dinh lai tam quan trong cua nhung hanh dong cu the nham tao moi truong thuan loi de noi lai dam phan 6 ben, dong thoi bay to su ung ho doi thoai lien Trieu nhu mot tien trinh ben vung. Hai ben cung nhan manh tam quan trong cua viec giai quyet cac quan ngai nhan dao cua cong dong quoc te, vi du nhu van de bat coc.

Hai ben khang dinh lai quyet tam thuc day hop tac nham som cai to Hoi dong Bao an Lien hop quoc, trong do bao gom viec mo rong thanh vien thuong truc va khong thuong truc. Thu tuong Nguyen Tan Dung khang dinh lai Viet Nam ung ho Nhat Ban tro thanh thanh vien thuong truc cua Hoi dong Bao an Lien hop quoc. Thu tuong Yoshihiko Noda bay to su cam on doi voi su ung ho cua Viet Nam.

Hai ben bay to hai long va danh gia cao ket qua cua chuyen tham chinh thuc Nhat Ban cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung va cung cam ket tiep tuc phat trien toan dien quan he doi tac chien luoc giua hai nuoc Viet Nam va Nhat Ban.

Tokyo, ngay 31 thang 10 nam 2011Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.