Xu huong lai suat nam 2011 Se giam

Thứ tư, 05 Tháng một 2011, 13:42 GMT+7


Xu huong lai suat nam 2011: Se giam? Lai suat (LS) ngan hang trong quy I/2011 van o muc cao va xu huong giam dan ve cuoi nam, chenh lech giua LS VND va LS USD se thu hep lai, tran LS tien gui VND kha nang se duoc dong thuan tung thoi gian sat voi dien bien cung-cau von tren thi truong.

LS la mot trong van de nong nhat tren thi truong tien te nam 2010. Nhieu bat cap trong tinh hinh LS cua Viet Nam tac dong tieu cuc toi hoat dong san xuat-kinh doanh va thi truong tai chinh, do la: LS tai cap von, LS chiet khau cua NHNN thap hon LS kinh doanh cua cac NHTM, LS huy dong VND niem yet thap hon LS thuc tra cho khach hang, LS cho vay USD thap hon LS cho vay VND... Dac biet, tinh trang “2 gia” LS tien gui VND da va dang gay nhung buc xuc khong chi voi khach hang ma ca voi NH. Cac NHTM cung rat dau dau de hach toan sao cho “giau nhem” duoc cac khoan chenh.

Chua the tha noi lai suat

Khi duoc hoi ve nhung kien nghi, de xuat cho nam 2011 thi dieu dau tien ma nhieu NH mong muon la LS chi con mot gia, cong khai, minh bach. Duoc biet thong tin van de LS da duoc dua ra ban tai Hoi nghi trien khai nhiem vu ngan hang nam 2011 vua duoc NHNN to chuc vua qua. Dai dien lanh dao Hiep hoi Ngan hang Viet Nam (VNBA) cho rang, nam 2011, van de LS da duoc luat dinh rat ro rang tai Dieu 91 cua Luat cac to chuc tin dung (TCTD) nam 2010 la: “TCTD duoc quyen an dinh va phai niem yet cong khai muc LS huy dong von, muc phi cung ung dich vu trong hoat dong kinh doanh cua TCTD. TCTD va khach hang co quyen thoa thuan ve lai suat, phi cap tin dung trong hoat dong NH cua TCTD theo quy dinh cua phap luat”. Nhu vay, cac NH cu the ma ap dung. Tuy nhien, dai dien VNBA cung nhan manh rang, theo luat: “Trong truong hop hoat dong NH co dien bien bat thuong, de bao dam an toan cua he thong to chuc tin dung, NHNN co quyen quy dinh co che xac dinh phi, lai suat trong hoat dong kinh doanh cua TCTD”. Mot dieu la la trai voi y kien cua mot so chuyen gia doi hoi ap dung co che thi truong hoan toan cho LS thi y kien chung cua da so cac NH (ca lon lan nho) van muon NHNN can thiep vao tran LS huy dong VND vi ho so de canh tranh LS tu do se dan den mat an toan he thong. Dieu nay cho thay trong boi canh thi truong tien te hien nay cua Viet Nam, viec tha noi hoan toan LS chua the ap dung duoc.

Xu huong lai suat nam 2011: Se giam?, Tin tuc trong ngay, lai suat, ngan hang, tai chinh, kinh te, vay von, VND

Tinh trang “2 gia” LS tien gui VND da va dang gay nhung buc xuc khong chi voi khach hang ma ca voi NH. (Anh minh hoa).

Se dong thuan theo thang?

Tinh trang “2 gia” LS trong nam qua la do tran lai suat dong thuan khong phan anh dung cung-cau thi truong. Lam the nao vua dong thuan lai vua dam bao LS 1 gia? Mot lanh dao NHNN cho rang, du cac NH de nghi va Luat NHNN nam 2010 da cho phep thi NHNN cung khong an dinh LS tran theo chu quan cua minh. Dinh ky cac thanh vien VNBA nen thong nhat muc LS huy dong VND bao nhieu thi hop ly, sau do VNBA de nghi NHNN giup do giam sat cac thanh vien thuc hien muc LS nay.

Cung sang nam 2011, NHNN se thiet ke cac muc LS do NHNN cong bo theo huong: LS co ban chi con co y nghia la de xac dinh hanh vi cho vay nang lai; LS tai cap von se o muc cao nhat de thuc hien dung nguyen tac NHNN chi la nguoi cho vay cuoi cung ho tro thanh khoan sau khi cac NHTM da het cua vay cac noi khac. Rieng doi voi cac NH nho trong nhung truong hop dac biet se co co the LS tai cap von rieng. Viec dinh huong LS nhu vay se phu hop voi thong le quoc te va khac phuc “lo hong’” chinh sach hien nay dang gay ra du luan ve viec mot so NH loi dung von vay LS thap tu nguon tai cap von cua NHNN de kiem loi mot cach khong minh bach.

Xu huong LS giam

Nguyen nhan chinh la khach hang khong the chiu dung duoc LS cao hon nua. It co quoc gia nao LS vay lai cao nhu cua Viet Nam hien nay, tu 16%-20%/nam, tham chi den 23%/nam neu vay qua the tin dung. Cac NH cung y thuc duoc rang day LS len cao nua NH se doi dien voi rui ro lon hon vi khach hang khong the co loi nhuan tra NH. Ben canh do, cac bien phap on dinh ti gia, kiem che lam phat ma Chinh phu dang chi dao quyet liet cung se ho tro giam LS. NHNN cung dinh huong dieu chinh linh hoat cac muc LS dieu hanh theo nguyen tac thi truong, tao dieu kien cho viec huy dong cac nguon von trong nen kinh te, ho tro tang truong ben vung.

Tuy nhien, theo y kien nhieu NH thi mat bang LS trong quy I/2011 se van o muc cao nhu cuoi nam 2010. Neu moi nhan to vi mo va dieu hanh dien ra theo dinh huong thi LS huy dong VND se giam dan o muc khoang 0,5%/nam moi thoi ky va se ve muc khoang 12-13%/nam vao quy III/2011. Tuong ung LS cho vay VND se ve khoang 15%-16%/nam.

Loi giai thich lai suat Viet Nam cao nhat the gioi

Su bat thuong dang sau "bom" lai suat

Vang, USD, lai suat: Lam the nao de hai hoa?

TS Cao Si Kiem: Dua lai suat rat nguy hiem

(Theo Lao dong)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.