Tong cuc Thong ke vua cong bo bao cao tinh hinh kinh te xa hoi 10 thang dau nam 2008

Thứ tư, 29 Tháng mười 2008, 10:42 GMT+7

Tong cuc Thong ke vua cong bo bao cao tinh hinh kinh te xa hoi 10 thang dau nam 2008.

Theo bao cao nay, buc tranh kinh te 10 thang noi bat hai gam mau sang toi. Sang: nong nghiep tang kha, FDI tang, gia tieu dung giam... Toi: cong nghiep tang cham, nhap sieu gia tang...

Nhin tren binh dien chung, kinh te 10 thang co nhung diem dang chu y nhu sau:

1. San xuat cong nghiep tang cham lai

Trong 10 thang dau nam 2008, gia tri san xuat cong nghiep uoc tinh tang 15,8% so voi cung ky nam truoc, cham lai so voi con so 16% cua 9 thang dau nam, trong do, khu vuc kinh te Nha nuoc tang 5,5% (Trung uong quan ly tang 7,7%; dia phuong quan ly giam 1,7%), khu vuc kinh te ngoai Nha nuoc tang 21,1%, khu vuc co von dau tu nuoc ngoai tang 17,8% (dau mo va khi dot giam 8,2%; cac nganh khac tang 20,6%).

San xuat mot so san pham thiet yeu duy tri duoc toc do tang cao hon muc tang chung nhu xe tai tang 64,2%; xe cho khach tang 53,3%; quan ao nguoi lon tang 33,9%; may giat tang 33,8%; sua bot tang 28,7%; tu lanh, tu da tang 25,6%; thuy hai san che bien tang 23,6%...

Nhieu loai san pham quan trong khac tang thap, tham chi giam so voi cung ky: duong tang 5%, phan hoa hoc tang 4,4%, vai det tu soi bong tang 0,2%, than da giam 1,2%, vai det tu soi tong hop giam 5%, thep tron giam 7,7%, dau tho khai thac giam 8,1%...

2. San xuat nong nghiep van kha quan

Tinh den 15/10/2008, cac dia phuong phia Bac da thu hoach duoc 597,9 nghin ha lua mua, chiem 50,3% dien tich gieo cay va bang 78,3% cung ky nam truoc, nang suat uoc tinh dat 48,8 ta/ha, tang 0,5 ta/ha so voi vu mua truoc (vung dong bang song Hong thu hoach 317,6 nghin ha, bang 82,1%; vung Bac Trung Bo 87,2 nghin ha, bang 63,3%).

Cung den trung tuan thang 10, ca nuoc da gieo trong duoc 375 nghin ha cay vu dong, tang 10,5% so voi cung ky nam truoc, trong do ngo 185,9 nghin ha, tang 4,4%; khoai lang 39,9 nghin ha, tang 1,5%; do tuong 62,2 nghin ha, tang 14,5%; rau dau 79,3 nghin ha, tang 28,9%...

Chan nuoi, toc do tai dan sau dich benh con cham do gia thuc an va con giong van o muc cao.

Tong san luong thuy san 10 thang dau nam 2008 uoc tinh dat 3806,8 nghin tan, tang 9,6% so voi cung ky nam truoc; trong do nuoi trong dat 2060 nghin tan, tang 19,1%; khai thac 1746,8 nghin tan, tang 0,2%.

Tuy nhien, san xuat nong nghiep thang nay chiu anh huong lien tiep cua bao lu tai cac tinh mien nui phia Bac, Bac Trung bo va Duyen hai Nam Trung bo, da lam 8,7 nghin ha lua va hoa mau bi mat trang, trong do co 7,2 nghin ha lua; tren 3 nghin ha cay an qua bi anh huong; gan 2 nghin ha dien tich nuoi trong thuy san bi ngap va hu hong; 4,4 nghin con gia suc va 30 nghin con gia cam bi chet va cuon troi.

Trong 10 thang nam 2008, dien tich rung trong tap trung uoc tinh dat 166,4 nghin ha, tang 1,9% so voi cung ky nam truoc; trong cay phan tan 172 trieu cay, bang 99,7%; san luong go khai thac 2760,9 nghin m3, tang 4,5%.

3. Thu ngan sach vuot du toan nam

Tong thu ngan sach Nha nuoc tu dau nam den ngay 15/10/2008 uoc tinh dat 102,2% du toan nam, trong do thu noi dia dat 96,5%, thu tu dau tho dat 98,9%, thu can doi ngan sach tu hoat dong xuat nhap khau dat 121,7%.

Trong thu noi dia, thu tu khu vuc doanh nghiep Nha nuoc dat 95,2%, thu tu doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (khong ke dau tho) dat 87,3%, thu thue cong, thuong nghiep va dich vu ngoai Nha nuoc dat 89,2%, thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao dat 118%, thu phi xang dau dat 77,9%, thu phi, le phi dat 83,5%.

Tong chi ngan sach Nha nuoc tu dau nam den 15/10/2008 uoc tinh dat 87,8% du toan nam, trong do chi dau tu phat trien dat 75,7% (rieng chi dau tu xay dung co ban dat 71,9%), chi phat trien su nghiep kinh te-xa hoi, quoc phong, an ninh, quan ly Nha nuoc, Dang, doan the (gom ca chi cai cach tien luong) dat 87,5%, chi tra no va vien tro dat 86,6%.

4. Dau tu cong dat thap so ke hoach, “dong” FDI tiep tuc do vao Viet Nam

Tinh chung 10 thang, von dau tu tu ngan sach Nha nuoc thuc hien 75,6 nghin ty dong, dat 77,1% ke hoach nam, bao gom von Trung uong 24,2 nghin ty dong, dat 72,9%; von dia phuong 51,4 nghin ty dong, dat 79,2%.

Khoi luong thuc hien von dau tu tu ngan sach Nha nuoc cua mot so Bo nhu sau: Nong nghiep va Phat trien Nong thon uoc tinh 1931,4 ty dong, dat 115,9% ke hoach nam; Cong thuong 190,8 ty dong, dat 80,5%; Y te 727,1 ty dong, dat 78%; Van hoa, The Thao va Du lich 341,1 ty dong, dat 77,3%; Giao duc va Dao tao 862,6 ty dong, dat 77%; Giao thong Van tai 4402,6 ty dong, dat 70,1%; Xay dung 100,3 ty dong, dat 28,5%.

Dau tu truc tiep cua nuoc ngoai den 22/10/2008 co 953 du an dang ky moi, tong so von 58,3 ty USD, tuy giam 16,7% ve so du an nhung tang 497,7% ve von so voi cung ky nam truoc.

Neu tinh them 1 ty USD von dang ky bo sung cua 247 luot du an duoc cap phep cac nam truoc thi 10 thang ca nuoc da thu hut duoc 59,3 ty USD von dang ky, tang 426,6% so voi cung ky nam truoc.

Tong von dau tu truc tiep cua nuoc ngoai thuc hien 10 thang nam 2008 uoc tinh dat 9,1 ty USD, tang 38,3% so voi cung ky nam 2007.

5. Thuong mai tang con do yeu to gia

Tong muc ban le hang hoa va doanh thu dich vu tieu dung 10 thang qua dat 782,3 nghin ty dong, tang 30,7% so voi cung ky nam truoc, tong do kinh doanh thuong nghiep chiem 82,4%, khach san, nha hang chiem 11,3%, dich vu chiem 5%, du lich chiem 1,3%.

Neu loai tru yeu to tang gia thi tong muc ban le hang hoa va doanh thu dich vu tieu dung 10 thang nam nay tang 6,1% so voi cung ky nam truoc.

6. Gia tieu dung bat dau giam

Gia tieu dung thang 10/2008 giam 0,19% so voi thang truoc, la lan giam dau tien ke tu dau nam tro lai day. Ho tro chi so gia la viec giam gia mot so nhom hang hoa, dich vu quan trong nhu luong thuc, thuc pham va xang dau.

So voi cung ky nam truoc, gia tieu dung thang 10/2008 tang 26,72%, so voi thang 12/2007, gia tieu dung thang 10/2008 tang 21,64%. Gia tieu dung binh quan 10 thang nam 2008 so voi 10 thang nam 2007 tang 23,15%

7. Xuat khau co dau hieu suy giam, nhap khau tang

Kim ngach hang hoa xuat khau thang 10/2008 uoc tinh dat 5,1 ty USD, giam 3,3% so voi thang truoc do luong va gia xuat khau mot so mat hang chu yeu giam (gia dau tho giam 20%, gia ca phe giam 7%, gao giam 21% ve luong va giam 20% ve gia).

Tinh chung 10 thang nam 2008, kim ngach hang hoa xuat khau uoc tinh dat 53,8 ty USD, tang 36,7% so voi cung ky nam truoc.

Kim ngach hang hoa nhap khau thang 10/2008 uoc tinh dat 5,8 ty USD, tang 5,2% so voi thang truoc. Tinh chung kim ngach hang hoa nhap khau 10 thang uoc tinh dat 70,1 ty USD, tang 42,6% so voi cung ky nam truoc.

Mot so mat hang chu yeu thang nay giam so voi thang truoc: xang dau giam 7,7%, sat thep giam 5,1%, phan bon giam 17,1%, nhung do anh huong cua gia tang trong 9 thang dau nam nen kim ngach nhap khau 10 thang nam nay cua cac nhom hang hoa chu yeu van tang cao so voi cung ky nam 2007, trong do phan bon tang 83,4%, xang dau tang 71,1%, sat, thep tang 57,2%, may moc, thiet bi, dung cu phu tung tang 33%.

Nhap sieu hang hoa thang 10 uoc tinh 700 trieu USD, cao hon muc 237 trieu USD cua thang truoc. Tinh chung 10 thang nam nay, nhap sieu 16,3 ty USD, tang 66,2% so voi cung ky nam truoc, bang 30,3% tong kim ngach hang hoa xuat khau.

8. Van chuyen hanh khach va hang hoa dat kha

Khoi luong hang hoa van chuyen 10 thang nam nay uoc tinh dat 493,1 trieu tan va 144,2 ty tan/km, tang 10,4% ve tan va tang 41,2% ve tan/km so voi cung ky nam 2007

Van tai hang hoa duong bo dat 353,2 trieu tan va 18,6 ty tan/km, tang 11% ve khoi luong van chuyen va tang 14,9% ve khoi luong luan chuyen; van tai duong bien dat 42,8 trieu tan va 117,1 ty tan/km, tang tuong ung 30,2% va 50,3%; duong song dat 89,8 trieu tan va 4,6 ty tan/km, tang 2,1% va 1,2%; duong sat 7,2 trieu tan va 3,6 ty tan/km, giam 2,2% va tang 11%.

9. Luong khach quoc te vao Viet Nam van tang

Khach quoc te den Viet Nam 10 thang nam 2008 uoc tinh dat 3,6 trieu luot nguoi, tang 3,5% so voi cung ky nam truoc. Tuy nhien, khach du lich tang cham, chi dat 2,2 trieu luot nguoi, tang 2,7%. Khach den Viet Nam vi cong viec dat 723,3 nghin luot nguoi, tang 34,1%. Trong khi do, dien khach quoc te tham than nhan chi dat 443,4 nghin luot nguoi, giam 12%.

Khach quoc te den qua duong hang khong dat 2,8 trieu luot nguoi, tang 2,7% so voi cung ky nam truoc; duong bo 678,8 nghin luot nguoi, tang 18,8%; duong bien 127,5 nghin luot nguoi, giam 32,4%.

Mot so quoc gia co luong khach den lon van duy tri duoc muc tang cao so voi cung ky nam truoc: Trung Quoc 538,6 nghin luot nguoi, tang 14,7%; My 357,3 nghin luot nguoi, tang 4,6%; Thai Lan 154 nghin luot nguoi, tang 14,5%...

Dang chu y la mot so nuoc co luong khach tang manh so voi cung ky nam truoc nhu: Philippines tren 39 nghin luot nguoi, tang 46,1%; Phan Lan 6,8 nghin luot nguoi, tang 39,7%; Na Uy 12,9 nghin luot nguoi, tang 34%; Thuy Dien 23,2 nghin luot nguoi, tang 28,4%...

10. Buu chinh vien thong tiep tuc tang toc

So thue bao dien thoai phat trien thang 10 uoc tinh dat 2,1 trieu thue bao, nang tong so thue bao 10 thang nam 2008 len 19 trieu thue bao, tang 4,5% so voi cung ky nam 2007.

Tinh den cuoi thang 10/2008, uoc tinh ca nuoc co 70,9 trieu thue bao dien thoai, trong do Tap doan Buu chinh Vien thong (VNPT) dat 39,3 trieu thue bao, gom 10,2 trieu thue bao dien thoai co dinh va 29,1 trieu thue bao dien thoai di dong.

So thue bao Internet phat trien den cuoi thang 10/2008 dat 6,4 trieu thue bao, trong do VNPT dat 3,7 trieu thue bao. So nguoi su dung internet den cuoi thang 10/2008 uoc tinh 20,9 trieu nguoi.

Tong doanh thu thuan buu chinh, vien thong 10 thang uoc tinh dat 54,9 nghin ty dong, tang 24,4% so voi cung ky nam 2007, rieng VNPT dat 39,6 nghin ty dong, tang 15,9%. Doanh thu vien thong dat 36,2 nghin ty dong, tang 15,7%, doanh thu buu chinh 1,6 nghin ty dong, tang 26%.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.