Thue TNCN bang 10 lan luong toi thieu

Thứ sáu, 21 Tháng một 2011, 07:07 GMT+7


Thue TNCN bang 10 lan luong toi thieu? Dang ky nguoi phu thuoc giam tru gia canh moi quan tam cua nhieu nguoi Bo Tai chinh dang nghien cuu de sua doi cach tinh muc khoi diem chiu thue thu nhap ca nhan (TNCN) cho phu hop voi tinh hinh hien nay va mot phuong an moi duoc dua ra la bang 8 - 10 lan luong toi thieu.

Lanh dao Bo Tai chinh cho biet: Tu nay den het quy I/2011, Vu Chinh sach thue tap trung lay y kien dong gop lien quan den muc khoi diem chiu thue thu nhap ca nhan (TNCN) de co nhung chinh sua cho phu hop voi tinh hinh thuc te.

Boi theo tinh toan, voi muc truot gia hang nam nhu hien nay (nam 2009 la 6,88%, nam 2010 la 11,75%) thi muc khoi diem chiu thue 4 trieu dong/thang hay muc giam tru cho nguoi phu thuoc la 1,6 trieu dong/thang duoc ap dung tu nam 2009 khong con phu hop.

“Toi cho rang nen nghien cuu theo huong lay moc linh hoat, vi du nhu tinh theo luong toi thieu. Neu theo phuong an nay, muc khoi diem dong thue se duoc tinh bang 8 - 10 lan luong toi thieu (co the lay luong toi thieu cua khu vuc san xuat trong nuoc de lam can cu) va muc khoi diem chiu thue se duoc dieu chinh hang nam khi nha nuoc cong bo luong toi thieu”, vi lanh dao nay noi.

Cung voi viec dieu chinh muc khoi diem chiu thue, nguong giam tru gia canh 1,6 trieu dong/nguoi phu thuoc/thang co the xem xet de sua doi theo huong nang len tuong ung voi 3 lan luong toi thieu.

Dong gop cho viec sua doi luat thue moi, mot so chuyen gia cho rang, trong nam 2011, luong toi thieu duoc dieu chinh tu 730.000 dong/thang len 830.000 dong, do do, muc giam tru gia canh phai tren 6,5 trieu dong/thang.

Ngoai ra, mot so noi dung lien quan den cac khoan tro cap cho nhung nguoi lam cong tai khoi doanh nghiep nhu tro cap om dau cho nguoi than, tro cap di hoc nghiep vu da duoc Bo Tai chinh gui van ban xin y kien cac co quan co lien quan la Tong lien doan lao dong Viet Nam va Bo Lao dong - Thuong binh & Xa hoi nhung den nay van chua nhan duoc phan hoi. Theo y kien cua Bo Tai chinh, day la cac khoan khong nen tinh vao thu nhap chiu thue.

Theo thong ke tu Tong cuc Thue, tinh den thang 12/2010, ca nuoc co tren 11 trieu to chuc, ca nhan dang ky, ke khai nop thue. Trong do, ca nhan nam trong dien chiu thue thu nhap ca nhan vao khoang 7,2 trieu. Nam 2010, co khoang 3 trieu ma so thue duoc cap cho cac ca nhan, don vi nam trong dien nop thue, voi ma so thue thu nhap ca nhan chiem khoang 90,5%.

Thue TNCN bang 10 lan luong toi thieu?, Tin tuc trong ngay, thue thu nhap ca nhan, thue TNCN, luong toi thieu, muc luong, dong thue, cong nhan vien chuc, tin tuc 24h

Dang ky nguoi phu thuoc giam tru gia canh - moi quan tam cua nhieu nguoi

Tinh den cuoi thang 12/2010, co khoang hon 65,9 nghin nguoi nam trong dien dong thue tam dung kinh doanh; so khac ngung hoat dong vao khoang 1,27 trieu nguoi.

Luat thue TNCN co hieu luc thi hanh tu 1/1/2009. Tuy nhien, de thuc hien chinh sach kich cau, Chinh phu cho phep mien nop thue trong 6 thang dau nam va ke tu 1/7/2009, cac khoan thu nhap tu tien luong, tien cong moi bi tinh thue. Rieng cac loai thu nhap tu chuyen nhuong von, dau tu co phieu, nhuong quyen thuong mai… tiep tuc duoc mien thue den het nam 2009.

Theo thong ke cua Bo Tai chinh, tong so thue thu nhap ca nhan duoc mien trong nam 2009 len toi con so gan 5.500 ty dong.

Dang long nhung cap vo chong tre con

Chau be suyt bi chon song theo me

Quan ao sida: Can than ruoc hoa vao than

(Theo Dan tri)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.